REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Recapitulare Liturghia Simplex – Curs de Serviciu Divin Lecția 10, finalul cursului

Sponsori

Iată-ne ajunși la finalul Cursului nostru de liturghie. Parcurgând acest curs, am înțeles pe deplin cum oficiem liturghia evanghelică, am înțeles că este singura liturghie care are fundament biblic și din punct de vedere al oficierii diaconale suntem pregătiți.

Trebuie menționat, că noi evanghelicii protestanți putem oricând lua parte la alte slujbe cum ar fi cele ale bisericilor reformate sau baptiste. Oricând noi nu folosim bisericile noastre, acestea pot găzdui slujbele fraților noștri amintiți. Dar niciodată nu vom transforma bisericile noastre în moschei așa cum o fac cei din Germania și alte țări care deschid ușile bisericilor pentru pângărirea Evangheliei în timp ce musulmanii radicali în țările lor demolează biserici și execută creștini doar pentru că sunt creștini. În Turcia majoritatea bisericilor sunt transformate în moschei sau demolate. De la început trebuie să ne fie clar, biericile noastre (când vom avea spațiiile noastre) pot fi folosite și de alți creștini evanghelici dar niciodată de păgâni. Și dacă alți frați le folosesc concomitent cu noi, nu le vom cere chirie, este Lucrarea Domnului. Trebuie menționat un lucru, cel puțin în ce mă privește am participat financiar la construcțiile altor biserici dar atunci când acum noi am avut nevoie de un spațiu de cult să-l folosim (exemplu Biserica Baptistă Ianova Timiș, care este închisă), nimeni nu a fost deacord să ne lase să oficiem, singurii frații reformați care ne permit, atât. Deci să nu ne așteptăm la reciprocitate dar nici să nu renunțăm la ospitalitate.

De altfel, este și recomandat să invităm frați baptiști, reformați, penticostali, metodiști, prezbiterieni sau alți lutherani cu care să avem părtășie căci moștenim împreună raiul, împărăția cerurilor unde nu vom mai fi sub diferențe doctrinare. Însă nu transformăm liturghia noastră într-un pelerinaj al altora. Avem invitați, dar cu măsură. Și nu înseamnă că ne abținem la a ne predica doctrina la slujbele noastre. Există deja frați care ne reproșază că „nu umblăm pe teren comun”. Ne predicăm doctrina indiferent care sunt presiunile care apar. Presiuni vor tot fi și se vor acutiza chiar din partea statului, vor avea pretenții să primim și pe cei care trăiesc în homosexualitate, stricăciuni  și pe cei care stau în beție ș.a.m.d.p. Nu înseamnă că vom ceda, principiile noastre rămân indiferent de presiuni.

Și nu avem nimic comun cu islamismul radical, ortodocșii care încalcă flagrant porunca Domnului „Numai lui Dumnezeu să te închini și doar Lui să-i slujești”, catolicismul care ani de zile a ucis prin inchiziție evanghelici și astăzi noi urmașii valdenzilor, Hus și Luther nu avem spații unde să ne închinăm căci fie ni le-au luat fie le-au dărâmat iar statul nu ajută financiar gruparea noastră decât atunci când vom deveni Asociație Religioasă. De asemenea nu avem nici o părtășie cu Martorii lui Iehova , Mormonii, Bahaii sau alte grupări necreștine. Aceste grupări le considerăm eretice așa cum sunt și urmașii lui Ellen White care predică păzirea Legii lui Moise. Aceste delimitări la liturghie ne ajută să conturăm caracterul sacru al liturghiei, pentru că din liturghie face parte importantă Euharistia și nu putem oferi Trupul și Sângele Domnului unor oameni care se ocupă cu pângărirea Evangheliei sau răstălmăcirea Sa. Mare responsabilitae avem atunci când oferim Trupul și Sângele Domnului!

Să nu uităm că atunci când nu avem un spațiu închiriat sau al nostru de cult, casa noastră este biserică, acolo oficiem liturghia.

Cu aceste sublinieri, să privim încă o dată la Liturghia Simplex

Liturghia simplă sau Liturghia Simplex este cea mai uzuală formă de serviciu divin din Biserica Protestantă Evanghelică. Nu este singura formă de liturghie pe care noi o avem, dar este cea mai simplă de înțeles cu excepția Liturghiei Mici.

INITIO

 • SALUTATIO: Serviciul Divin debutează cu o formă de salut și mesaj de întâmpinare a tuturor celor prezenți,  urmată opțional de o cântare comună.
 • Invocare-Kerygma: Pastorul sau Diaconul chiar si diaconița Proclamă și oficializează Adunarea Serviciului Divin astfel: În Numele Tatălui al Fiului Isus Hristos și al Sfântului Duh ne-am adunat aici, la care Biserica răspunde prin Ectenie (cânt scurt în unu sau 2 sau mai multe tonuri): AMIN.
 • Providentio:  pastorul rostește  Domnul Dumnezeu este locul nostru de scăpare şi cetăţuia noastră, Dumnezeul nostru în care ne încredem! Domnul Dumnezeul nostru este viu și Cel Preaînalt este turnul nostru de scăpare (), se continuă opțional cu citire de Psalm de către diacon sau diaconiță care conduce spre rostirea psalmului toată biserica. Urmează opțional un imn .
 • Binecuvânatre Imperativătoată biserica sau slujitorul în ton de cânt sau rostind Lăudat să fie Domnul în orice vreme ! Binecuvântat să fie Dumnezeu și apoi slujitorul cânt (în ton sau mai multe tonuri) Fi Binecuvântat Doamne  la care Biserica răspunde prin Ectenie: AMIN. (această parte este )
 • Chemarea Numelui: Pastorul Rostește o Rugăciune scurtă prin care spuneCHEM NUMELE DOMNULUI peste noi, putând opțional să și rostească nume ale lui Dumnezeu.
  După acest moment de Initio se cântă o cântare despre sfințenia lui Dumnezeu, moment care se cheamă Sanctus

SANCTUS

Momentul acesta SANCTUS are loc după Initio, respectiv după Binecuvântarea Imperativă și decurge astfel

Corul sau biserica ori altă formație intonează un imn despre sfințenia lui Dumnezeu.

După intonarea imnului pastorul, prezbiterul, diaconul sau diaconița (notați cu P) celebrează astfel, în cânt sau rostind clar exclamă cu fața către altar

 • P: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor!
 • Biserica răspunde prin ectenie sau rostire Tot pământul este plin de mărirea Lui! Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!
 • P: Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea,
 • Biserica răspunde prin ectenie sau rostire căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!
 • Biserica cântă apoi opțional imnul Cântării lui Moise

Vrednic eşti Tu să iei cartea
şi să-i rupi peceţile,
căci ai fost înjunghiat

şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu,
cu sângele Tău,
oameni din orice seminţie, din orice neam.

 Ai făcut o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu
şi vor împărăţi

Mari şi minunate sunt lucrările Tale,
Doamne Dumnezeule, Atotputernice!
Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!

Cine nu se va teme, Doamne, şi nu va slăvi Numele Tău?
Căci numai Tu eşti Sfânt

şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta,
pentru că judecăţile Tale au fost arătate!

 • Biserica rosteșete Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda! Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor! Amin!
 • P: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!
 • Biserica răspunde prin ectenii „Amin. /Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! / Amin.”

Acest moment al liturghiei poartă numele de SANCTUS și este urmat de un alt moment foarte important denumit Kyrie Eleison.

KYRIE ELEISON

De aceea acest moment prezintă maximă importanță. Spre deosebire de alte confesiuni, momentul rugăciunii Kyrie Eleison este unul scurt în care biserica rostește cu glas tare

 • Doamne ai milă de mine, păcătosul
 • după aceea se intonează un imn și Aclamația Kyrie

ACLAMAȚIA KYRIE

„în pace să ne rugăm lui Dumnezeu
Doamne Fie-ți milă
Pentru pacea noastră și pentru mântuire
Doamne Fie-ți milă
Pentru pacea lumii, unitate și pentru biserică, să ne rugăm
Doamne Fie-ți milă
Pentru această casă sfântă și pentru toți cei ce o slujesc

….(aici amintim cauze de rugăciune)
Doamne Fie-ți milă
Te rugăm Salvează-ne o Doamne și Ție-ți mulțumim
Doamne Fie-ți milă
Amin”

LITURGHIA CUVÂNTULUI

 • Citirea Cuvântului: Pastorul sau orice persoană ordinată sau neordinată citește pasajul Biblic, un text din Biblie.
 • Binecuvântarea Cuvântului După momentul citirii Cuvântului Pastorul sau diaconul/prezbiterul/diaconița sau misionarul rostește , inspirată o binecuvântare. Această Binecuvântare și adorare a lui Dumnezeu se realizează astfel:

P: Binecuvântat să fie Dumnezeu !

B: AMIN

P: Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu ! Binecuvântată fie Lucrarea lui Dumnezeu !

B: Amin

P: Binecuvântat să fie Israel, Binecuvântat fie poporul evreu și tot poporul creștin !

B: Binecuvântate fie !

P: Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!

B: Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!

 • Rugăciunea pentru Cuvânt
 • Hallelu Yah , Laudate Dominum sau Aleluia: fie o formație fie în cântare comună se intonează unul din imnurile Aleluia. Acest moment poate avea loc și în alt moment al liturghiei sau la sfârșit, așa cum decide pastorul, prezbiterul au diaconul că este potrivit.
 • PREDICAREA. Predica poate fi susținută întodeaună de la amvon de către un bărbat din biserică.

Mărturisirea sau Crezul

 • Momentul crezului survine după un imn ce precede Predicarea.
 • Crez: Biserica se ridică în picioare și rostește crezul Niceean

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, a tuturor lucrurilor vazute si nevazute. Și într-Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut si nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate au fost făcute. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri Și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din fecioara Maria si S-a făcut om. Și a fost răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Și a pătimit și a fost îngropat. Și a înviat a treia zi, după Sfintele Scripturi. Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții; a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și cred in Duhul Sfânt, Domnul si datatorul vietii, Care din Tatăl si de la Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit; care a grăit prin prooroci. Si cred una, sfântă, universală si apostolica Biserică. Mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor; aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin!

 • Se poate intona cu orga sau cvartet Doamne Binecuvântă (melodia imnului care este rugăciune liturgică)

urmat de Rugăciunea Domnului Isus , „Tatăl Nostru”

 • Tatăl Nostru:

„Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, Sfinţească-se numele Tău; Vie împărăţia Ta; Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6, 9-13).

 • După acest moment se pot face Botezul Copiilor, Botezul Adulților sau confirmație.

PAX DOMINI:

Absoluția

„Mărturisiți că aveți păcat?” 

Biserica răspunde

„Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și vouă fraților că am păcătuit cu fapta, cu voia, cu gândul, cu omisiunea, cu voia și fără voia, din vina mea, din vina mea din prea multă vină. Mărturisim. Avem păcate cu voie și fără de voie”.

Pastorul întreabă

„regreți păcatul tău?”

Biserica răspunde REGRET REGRET”

Pastorul va spune o rugăciune de iertare cu voce tare Biserica va răspunde Amin ! Te rugăm fierbinte Doamne Isuse Hristoase și Bunule Tată și Sfinte Duh să ne ierți”

Pastorul citește pasajul din 1 Ioan cap 1 și întreabă „Ați iertat pe cei ce v-au greșit?”

 • Dezlegare: Biserica răspunde și fiecare credincios trebuie să fie convins de ceea ce afirmă „Am iertat. Fie iertați toți greșiții noștri căci pronunțăm iertare înaintea Domnului și a Bisericii Sale și dezlegăm de păcat pe toți cei care ne-au greșit”.
 • Absolvire: Pastorul ridică mâinile deschise și pronunță declanșarea absolvirii : „Prin puterea și rolul instituit de Hristos și Biserică mie vă vestesc Iertarea păcatelor. Păcatele vă sunt iertate ! Facă-se după credința voastră !”
 • Corala Mare : Corul intonează: Din Tronul Tatălui Sfânt, / Fiul Său S-A coborât / Să ne nalțe sus la cer/ Lăudați-l toți pe El.

EUHARISTIA

 • Corpus Christi: Urmează apoi citirea unui pasaj depre Cina Domnului
 • Instituirea Trupului și Sângelui:  pastorul cu mâinile deasupra pâinii și vinului pregătite mai dinainte de liturghie și rostește instituirea:

Isus Hristos a spus ACESTA ESTE TRUPUL MEU CARE SE FRÂNGE PENTRU MULȚI, ACEST PAHAR ESTE SÂNGELE MEU CARE SE VARSĂ SPRE IERTAREA PĂCATELOR .

 • Biserica răspunde: Amin. Vino Doamne Isuse !
 • Agnus Dei: Apoi toată biserica va cânta imnul Agnus Dei

 • DISTRIBUIREA SFINTEI CINE : Pastorul va invita ca cei care nu se împărtășesc să rămână pe scaune. Credincioșii care se împărtășesc îngenunchează sau stau în picioare între bănci iar în timpul unor strofe a unui imn dedicat cinei se împarte la fiecare o bucată de azimă sau pâine și un pahar mic cu vin
 • Împărtășirea cu Trupul Domnului : Pastorul sau lucrătorul ori diaconița va rosti cu voce tare: Isus Hristos a spus „Luați Mâncați” și toți cei care se împărtășesc vor mânca pâinea .
 • Urmează în continuare cântarea unui imn specific cinei Domnului
 • Împărtășirea cu Sângele Domnului: Pastorul sau lucrătorul ori diaconița va rosti cu voce tare: Isus Hristos a spus „Luați Paharul și Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.Beți toți din El” și toți cei care se împărtășesc vor bea paharul.
 • Confirmarea Sacramentului Altarului: Apoi toată biserica se ridică în picioare și Pastorul rostește: „Iată păcatele v-au fost iertate și spălate prin sângele ce se varsă pentru iertarea păcatelor. Fie ca Botezul să fie reconfirmat astăzi pentru toți și să aveți pocăință și credință !”
 • După acest moment se pot face ungeri cu untdelemn și binecuvântări de copii,
 • Mulțumire: se poate cânta o cântare, un imn după care biserica rămâne în picioare, un credincios sau lucrătorul face o rugăciune de mulțumire.

BENEDICȚIA

 • după rugăciune, pastorul sau lucrătorul cu mâinile ridicate rostește

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Fiți binecuvântați de Domnul ! Fie binecuvantarea Domnului peste familile voastre și casele voastre ! Fiți Eliberați de poveri, boli și probleme și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, Iubirea Tatălui și comuniunea Duhului Sfânt să fie și cu noi toți să rămână ! Amin !

 • Biserica răspunde „Amin” și în timp ce orga, corul, fanfara sau altă formație, grup cântă biserica se eliberează.

Momentul Hallelu Yah , Laudate Dominum sau Aleluia, poate avea loc și în alt moment al liturghiei sau la sfârșit, așa cum decide pastorul, prezbiterul au diaconul că este potrivit, nu doar înaintea predicii.

Mai jos avem 3 liturghii compilate ca exemple:

Liturghia pentru 31 Ianuarie 2021, liturghie mixtă (inclusiv participare online)

Liturghia pentru 25 Ianuarie 2021, predica este după Cina Domnului, liturghie mixtă (inclusiv participare online)

 

Trainer și Prezbiter

Leontiuc Marius Sebastian

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

788
(Visited 91 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »