ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

Liturghia simplă sau Liturghia Simplex este cea mai uzuală formă de serviciu divin din Biserica Protestantă Evanghelică. Nu este singura formă de liturghie pe care noi o avem, dar este cea mai simplă de înțeles cu excepția Liturghiei Mici.

Pentru a înțelege Liturghia Simplă Biserica noastră oferă gratuit tuturor celor interesați un curs pus la dispoziția la adresa

https://bisericaevanghelica.eu/category/cursuri/curs-de-liturghie/

INITIO

 • SALUTATIO: Serviciul Divin debutează cu o formă de salut și mesaj de întâmpinare a tuturor celor prezenți,  urmată opțional de o cântare comună.
 • Invocare-Kerygma: Pastorul sau Diaconul chiar si diaconița Proclamă și oficializează Adunarea Serviciului Divin astfel: În Numele Tatălui al Fiului Isus Hristos și al Sfântului Duh ne-am adunat aici, la care Biserica răspunde prin Ectenie (cânt scurt în unu sau 2 sau mai multe tonuri): AMIN.
 • Providentio:  pastorul rostește  Domnul Dumnezeu este locul nostru de scăpare şi cetăţuia noastră, Dumnezeul nostru în care ne încredem! Domnul Dumnezeul nostru este viu și Cel Preaînalt este turnul nostru de scăpare (), se continuă opțional cu citire de Psalm de către diacon sau diaconiță care conduce spre rostirea psalmului toată biserica. Urmează opțional un imn .
 • Binecuvânatre Imperativă: toată biserica sau slujitorul în ton de cânt sau rostind Lăudat să fie Domnul în orice vreme ! Binecuvântat să fie Dumnezeu și apoi slujitorul cânt (în ton sau mai multe tonuri) Fi Binecuvântat Doamne  la care Biserica răspunde prin Ectenie: AMIN. (această parte este )
 • Chemarea Numelui: Pastorul Rostește o Rugăciune scurtă prin care spuneCHEM NUMELE DOMNULUI peste noi, putând opțional să și rostească nume ale lui Dumnezeu.
  După acest moment de Initio se cântă o cântare despre sfințenia lui Dumnezeu, moment care se cheamă Sanctus

SANCTUS

Momentul acesta SANCTUS are loc după Initio, respectiv după Binecuvântarea Imperativă și decurge astfel

Corul sau biserica ori altă formație intonează un imn despre sfințenia lui Dumnezeu.

După intonarea imnului pastorul, prezbiterul, diaconul sau diaconița (notați cu P) celebrează astfel, în cânt sau rostind clar exclamă cu fața către altar

 • P: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor!
 • Biserica răspunde prin ectenie sau rostire Tot pământul este plin de mărirea Lui! Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!
 • P: Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea,
 • Biserica răspunde prin ectenie sau rostire căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!
 • Biserica cântă apoi opțional imnul Cântării lui Moise

Vrednic eşti Tu să iei cartea
şi să-i rupi peceţile,
căci ai fost înjunghiat

şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu,
cu sângele Tău,
oameni din orice seminţie, din orice neam.

 Ai făcut o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu
şi vor împărăţi

Mari şi minunate sunt lucrările Tale,
Doamne Dumnezeule, Atotputernice!
Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!

Cine nu se va teme, Doamne, şi nu va slăvi Numele Tău?
Căci numai Tu eşti Sfânt

şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta,
pentru că judecăţile Tale au fost arătate!

 • Biserica rosteșete Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda! Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor! Amin!
 • P: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!
 • Biserica răspunde prin ectenii „Amin. /Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! / Amin.”

Acest moment al liturghiei poartă numele de SANCTUS și este urmat de un alt moment foarte important denumit Kyrie Eleison.

KYRIE ELEISON

De aceea acest moment prezintă maximă importanță. Spre deosebire de alte confesiuni, momentul rugăciunii Kyrie Eleison este unul scurt în care biserica rostește cu glas tare

 • Doamne ai milă de mine, păcătosul
 • după aceea se intonează un imn și Aclamația Kyrie

ACLAMAȚIA KYRIE

„în pace să ne rugăm lui Dumnezeu
Doamne Fie-ți milă
Pentru pacea noastră și pentru mântuire
Doamne Fie-ți milă
Pentru pacea lumii, unitate și pentru biserică, să ne rugăm
Doamne Fie-ți milă
Pentru această casă sfântă și pentru toți cei ce o slujesc
Doamne Fie-ți milă
Te rugăm Salvează-ne o Doamne și Ție-ți mulțumim
Doamne Fie-ți milă
Amin”

LITURGHIA CUVÂNTULUI

 • Citirea Cuvântului: Pastorul sau orice persoană ordinată sau neordinată citește pasajul Biblic, un text din Biblie.
 • Binecuvântarea Cuvântului După momentul citirii Cuvântului Pastorul sau diaconul/prezbiterul/diaconița sau misionarul rostește , inspirată o binecuvântare. Această Binecuvântare și adorare a lui Dumnezeu se realizează astfel:

P: Binecuvântat să fie Dumnezeu !

B: AMIN

P: Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu ! Binecuvântată fie Lucrarea lui Dumnezeu !

B: Amin

P: Binecuvântat să fie Israel, Binecuvântat fie poporul evreu și tot poporul creștin !

B: Binecuvântate fie !

P: Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!

B: Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!

 • Rugăciunea pentru Cuvânt
 • Hallelu Yah , Laudate Dominum sau Aleluia: fie o formație fie în cântare comună se intonează unul din imnurile Aleluia. Acest moment poate avea loc și în alt moment al liturghiei sau la sfârșit, așa cum decide pastorul, prezbiterul au diaconul că este potrivit.
 • PREDICAREA. Predica poate fi susținută întodeaună de la amvon de către un bărbat din biserică.

Mărturisirea sau Crezul

 • Momentul crezului survine după un imn ce precede Predicarea.
 • Crez: Biserica se ridică în picioare și rostește crezul Niceean

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, a tuturor lucrurilor vazute si nevazute. Și într-Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut si nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate au fost făcute. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri Și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din fecioara Maria si S-a făcut om. Și a fost răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Și a pătimit și a fost îngropat. Și a înviat a treia zi, după Sfintele Scripturi. Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții; a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și cred in Duhul Sfânt, Domnul si datatorul vietii, Care din Tatăl si de la Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit; care a grăit prin prooroci. Si cred una, sfântă, universală si apostolica Biserică. Mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor; aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin!

 • Se poate intona cu orga sau cvartet Doamne Binecuvântă (melodia imnului care este rugăciune liturgică)

urmat de Rugăciunea Domnului Isus , „Tatăl Nostru”

 • Tatăl Nostru:

„Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, Sfinţească-se numele Tău; Vie împărăţia Ta; Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6, 9-13).

 • După acest moment se pot face Botezul Copiilor, Botezul Adulților sau confirmație.

PAX DOMINI:

Absoluția

Mărturisiți că aveți păcat? 

Biserica răspunde

Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și vouă fraților că am păcătuit cu fapta, cu voia, cu gândul, cu omisiunea, cu voia și fără voia, din vina mea, din vina mea din prea multă vină. Mărturisim. Avem păcate cu voie și fără de voie”.

Pastorul întreabă

regreți păcatul tău?

Biserica răspunde REGRET REGRET

Pastorul va spune o rugăciune de iertare cu voce tare Biserica va răspunde Amin ! Te rugăm fierbinte Doamne Isuse Hristoase și Bunule Tată și Sfinte Duh să ne ierți

Pastorul citește pasajul din 1 Ioan cap 1 și întreabă Ați iertat pe cei ce v-au greșit?

 • Dezlegare: Biserica răspunde și fiecare credincios trebuie să fie convins de ceea ce afirmă „Am iertat. Fie iertați toți greșiții noștri căci pronunțăm iertare înaintea Domnului și a Bisericii Sale și dezlegăm de păcat pe toți cei care ne-au greșit”.
 • Absolvire: Pastorul ridică mâinile deschise și pronunță declanșarea absolvirii : „Prin puterea și rolul instituit de Hristos și Biserică mie vă vestesc Iertarea păcatelor. Păcatele vă sunt iertate ! Facă-se după credința voastră !”
 • Corala Mare : Corul intonează: Din Tronul Tatălui Sfânt, / Fiul Său S-A coborât / Să ne nalțe sus la cer/ Lăudați-l toți pe El.

EUHARISTIA

 • Corpus Christi: Urmează apoi citirea unui pasaj depre Cina Domnului
 • Instituirea Trupului și Sângelui:  pastorul cu mâinile deasupra pâinii și vinului pregătite mai dinainte de liturghie și rostește instituirea:

Isus Hristos a spus ACESTA ESTE TRUPUL MEU CARE SE FRÂNGE PENTRU MULȚI, ACEST PAHAR ESTE SÂNGELE MEU CARE SE VARSĂ SPRE IERTAREA PĂCATELOR .

 • Biserica răspunde: Amin. Vino Doamne Isuse !
 • Agnus Dei: Apoi toată biserica va cânta imnul Agnus Dei

 • DISTRIBUIREA SFINTEI CINE : Pastorul va invita ca cei care nu se împărtășesc să rămână pe scaune. Credincioșii care se împărtășesc îngenunchează sau stau în picioare între bănci iar în timpul unor strofe a unui imn dedicat cinei se împarte la fiecare o bucată de azimă sau pâine și un pahar mic cu vin
 • Împărtășirea cu Trupul Domnului : Pastorul sau lucrătorul ori diaconița va rosti cu voce tare: Isus Hristos a spus „Luați Mâncați și toți cei care se împărtășesc vor mânca pâinea .
 • Urmează în continuare cântarea unui imn specific cinei Domnului
 • Împărtășirea cu Sângele Domnului: Pastorul sau lucrătorul ori diaconița va rosti cu voce tare: Isus Hristos a spus „Luați Paharul și Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.Beți toți din El și toți cei care se împărtășesc vor bea paharul.
 • Confirmarea Sacramentului Altarului: Apoi toată biserica se ridică în picioare și Pastorul rostește: „Iată păcatele v-au fost iertate și spălate prin sângele ce se varsă pentru iertarea păcatelor. Fie ca Botezul să fie reconfirmat astăzi pentru toți și să aveți pocăință și credință !”
 • După acest moment se pot face ungeri cu untdelemn și binecuvântări de copii,
 • Mulțumire: se poate cânta o cântare, un imn după care biserica rămâne în picioare, un credincios sau lucrătorul face o rugăciune de mulțumire.

BENEDICȚIA

 • după rugăciune, pastorul sau lucrătorul cu mâinile ridicate rostește

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Fiți binecuvântați de Domnul ! Fie binecuvantarea Domnului peste familile voastre și casele voastre ! Fiți Eliberați de poveri, boli și probleme și Harul Domnului Nostru Isus Hristos, Iubirea Tatălui și comuniunea Duhului Sfânt să fie și cu noi toți să rămână ! Amin !

 • Biserica răspunde „Amin” și în timp ce orga, corul, fanfara sau altă formație, grup cântă biserica se eliberează.

Momentul Hallelu Yah , Laudate Dominum sau Aleluia, poate avea loc și în alt moment al liturghiei sau la sfârșit, așa cum decide pastorul, prezbiterul au diaconul că este potrivit, nu doar înaintea predicii.

Mai jos avem 3 liturghii compilate ca exemple:

Liturghia pentru 31 Ianuarie 2021, liturghie mixtă (inclusiv participare online, compilare editată)

Liturghia pentru 25 Ianuarie 2021, predica este după Cina Domnului, liturghie mixtă (inclusiv participare online, compilare editată)


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

(Visited 709 times, 1 visits today)
Translate »