REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Comunicat Public nr. 4/2020

Sponsori

Comunicat nr. 4/2020 9 Octombrie 2020 Timișoara
Subscrisa Gruparea Religioasă Biserică Protestantă Evanghelică, structură întemeiată și în funcțiune în baza art. 4-6 Legea 489/2006, prin prezbiter coordonator Leontiuc Marius sub puterea Consistoriului grupării
comunicăm public următoarele:

În legătură cu acțiunile unei grupări de criminalitate organizată care a penetrat sistemul de stat finlandez, prin care copiii medicului român Camelia Smicală au fost luați din familie și plasați în închisori numite „centre de copii”, în care aceștia nu au dreptul la plimbare în localitate, nu au dreptul la comunicare, nu au dreptul la familie, pe motiv că mama acestora are afecțiune nepermisă prin aceea că și-a sărutat copiii pe obraz și i-a îmbrățișat și i-a îndoctrinat în credința ortodoxă; la momentul luării copiiilor mama acestora a fost agresată fizic și sexual de procurori și agenți finlandezi, lovită cu bestialitate și trântită la pământ apoi condamnată cu un proces trucat sub acuzația că a făcut presiuni asupra justiției pentru difuzarea înregistrărilor în care aceasta era torturată de mafia finlandeză în haine de demnitari. Copiii au interdicție de a vorbi în limba română deși sunt cetățeni români.

Urmare a unei tăceri complice a autorităților române și a unei pasivități de neînțeles a bisericii ortodoxe care nu a acționat în nici un fel public

CONDAMNĂM PUBLIC ABUZUL COMIS ASUPRA CETĂȚENILOR ROMÂNI COPIII DOAMNEI CAMELIA SMICALĂ ȘI IMPLICIT ABUZUL COMIS ASUPRA DOAMNEI CAMELIA SMICALĂ.

⦁ Cerem public Bisericilor Lutherane și Reformate Finlandeze, Bisericii Evanghelice din Finlanda, partenerilor din Concordia Leuenberg să condamne public acest abuz.
⦁ Cerem justiției finlandeze, punerea de îndată în libertate a copiiilor familiei Smicală și arestarea de îndată a membrilor grupării criminale care au luat parte la abuz, de la agent social și până la judecător.
⦁ Cerem public Bisericii Ortodoxe să ia atitudine publică și să lupte în numele Adevărului pentru familia Smicală. Cuvântul Adevărului este cel care are putere și atitudinea.
⦁ Cerem deasemenea coalizarea tuturor bisericilor române din Finlanda și condamnarea publică din partea acestora a abuzurilor grupării criminale care acționează împotriva medicului român Camelia Smicală.

⦁ Cerem tuturor instituțiilor media să arate și să dezvăluie actele grupării criminale care acționează împotriva Cameliei Smicală.
Dumnezeu ne cere să facem dreptate celui asuprit.

Dacă noi ca și societate ne lamentăm și ne ascundem după proceduri, suntem și noi niște morți. Sfântul apostol Iacov în Biblie ne spune astfel: Iacov 2:24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. Faptele noastre bune sunt defapt punerea în operă a credinței. Nu suntem chemați la pasivitate ci la atitudine. Biserica noastră și toate bisericile protestante s-au născut tocmai din lupta lui Waldo și Luther cu abuzul. Dacă Luther a protestat cu un curaj din Dumnezeu, noi nu avem nici o justificare să tăcem ci protestul nostru mediatic împotriva abuzului, este credința trăită prin iubire față de aproapele nostru indiferent că este de altă confesiune. Așa dar, Biserica Evanghelică Finlandeză este obligată de porunca apostolică și cea a Domnului Isus precum și de Micul Catehism al lui Luther să ia atitudine fermă.
Pentru a nu avea îndoieli în cele relatate de noi prezentăm filmul video al abuzului.
consemnat Leontiuc Marius pentru Consistoriul Bisericii Protestante Evanghelice.

 

English:

Press release no. 4/2020 October 9, 2020 Timisoara
Subscribed Religious Group Evangelical Protestant Church, structure founded and in operation based on art. 4-6 Law 489/2006, by Rev. Leontiuc Marius under the power of the Consistory of the group
we publicly communicate the following:
In connection with the actions of an organized crime group that penetrated the Finnish state system, through which the children of the Romanian doctor Camelia Smicală were taken from their families and placed in prisons called “children’s centers”, where they do not have the right to walk in the locality. , they do not have the right to communication, they do not have the right to family, on the grounds that their mother has an impermissible affection because she kissed her children on the cheek and hugged and indoctrinated them in the Orthodox faith; at the time of taking the children their mother was physically and sexually assaulted by Finnish prosecutors and agents, brutally beaten and knocked to the ground and then convicted in a sham trial on charges of pressuring the judiciary to release records in which she was tortured by the Finnish mafia in the clothes of dignitaries. Children are prohibited from speaking Romanian even though they are Romanian citizens.
Following an complicit silence of the Romanian authorities and an incomprehensible passivity of the Orthodox Church which did not act in any public for protection to those children,
WE PUBLICLY CONDEMN THE ABUSE COMMITTED TO ROMANIAN CITIZENS CHILDREN CAMELIA SMICALĂ’S CHILDREN AND IMPLIEDLY THE ABUSE COMMITTED TO MRS. CAMELIA SMICALĂ.
⦁ We publicly ask the Finnish Lutheran and Reformed Churches, the Evangelical Church of Finland, the partners in Concordia Leuenberg to publicly condemn this abuse.
⦁ We demand that the Finnish judiciary, the immediate release of the children of the Smicală family and the immediate arrest of the members of the criminal group who took part in the abuse, from the social agent to the judge.
⦁ We publicly ask the Orthodox Church to take a public stand and fight in the name of Truth for the Smical family. The Word of Truth is the one who has power .
⦁ We also demand the coalition of all Romanian churches in Finland and the public condemnation on their part of the abuses of the criminal group that acts against the Romanian doctor Camelia Smicală.
⦁ We ask all media institutions to show and reveal the acts of the criminal group acting against Camelia Smicală.
God asks us to do justice to the oppressed. If we as a society mourn and hide behind the procedures, we are also dead. The Holy Apostle James in the Bible tells us this: James 2:24 But see that man is justified by works, and not by faith only. Our good deeds are actually the exercise of faith. We are not called to passivity but to attitude. Our church and all the Protestant churches were born out of Waldo and Luther’s struggle with abuse. If Luther protested with courage from God, we have no justification to be silent, but our media protest against abuse is the faith lived out of love for our neighbor, regardless of whether he is of another denomination. Thus, the Finnish Evangelical Church is obliged by the apostolic command and that of the Lord Jesus as well as by the Little Catechism of Luther to take a firm stand.
In order not to have doubts in what we reported, we present the video of the abuse.
recorded by Leontiuc Marius for the Consistory of the Evangelical Protestant Church

 

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

3146
(Visited 372 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »