REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Duminica Coborârii Duhului Sfânt, Dominica Pentecostes, Shavuot. Întâia Duminică de Rusalii

Sponsori

Cuvântul Domnului pentru ziua de astăzi se găsește în Cartea Faptele Apostolilor Cap . 2 :1-38 și 1 Corinteni Cap. 16 :7 și 8 2 Corinteni 3:17

Faptele apostolilor
Capitolul 2

Coborârea Duhului Sfânt
1În Ziua* Cincizecimii, erau** toţi împreună în acelaşi loc.
* Lev 23:15 Deut 16:9 Fapte 20:16 ** Fapte 1:14
2Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a* umplut toată casa unde şedeau ei.
* Fapte 4:31
3Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
4Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească** în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
* Fapte 1:5 ** Marc 16:17 Fapte 10:46 Fapte 19:6 1 Cor 12:10 1 Cor 12:20 1 Cor 12:30 1 Cor 13:1 1 Cor 14:2
5Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
6Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
7Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni?
Fapte 1:11

8Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
9Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
10Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirene, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi,
11cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”
12Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?”
13Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!”
14Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
15Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci* nu este decât al treilea ceas din zi.
* 1 Tes 5:7
16Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
17‘În* zilele de pe urmă’, zice Dumnezeu, ‘voi** turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele† voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!
* Isa 44:3 Ezec 11:19 Ezec 36:27 Ioel 2:28 Ioel 2:29 Zah 12:10 Ioan 7:38 ** Fapte 10:45 † Fapte 21:9
18Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi* vor proroci.
* Fapte 21:4 Fapte 21:9 Fapte 21:10 1 Cor 12:10 1 Cor 12:28 1 Cor 14:1
19Voi* face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
* Ioel 2:30 Ioel 2:31
20soarele* se va preface în întuneric, şi luna, în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
* Mat 24:29 Marc 13:24 Luca 21:25
21Atunci, oricine* va chema Numele Domnului va fi mântuit.’
* Rom 10:13
Cuvântarea lui Petru
22Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin* minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi,
* Ioan 3:2 Ioan 14:10 Ioan 14:11 Fapte 10:38 Evr 2:4
23pe Omul acesta, dat* în mâinile** voastre după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.
* Mat 26:24 Luca 22:22 Luca 24:44 Fapte 3:18 Fapte 4:28 ** Fapte 5:30
24Dar* Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.
* Fapte 2:32 Fapte 3:15 Fapte 4:10 Fapte 10:40 Fapte 13:30 Fapte 13:34 Fapte 17:31 Rom 4:24 Rom 8:11 1 Cor 6:14 1 Cor 15:15 2 Cor 4:14 Gal 1:1 Efes 1:20 Col 2:12 1 Tes 1:10 Evr 13:20 1 Pet 1:24
25Căci David zice despre El:‘Eu aveam* totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.
* Ps 16:8
26De aceea, mi se bucură inima şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde,
27căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.
28Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii şi mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.’
29Cât despre* patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
* 1 Imp 2:10 Fapte 13:36
30Fiindcă David era proroc şi* ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
* 2 Sam 7:12 2 Sam 7:13 Ps 132:11 Luca 1:32 Luca 1:69 Rom 1:3 2 Tim 2:8
31despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că* sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul lui nu va vedea putrezirea.
* Ps 16:10 Fapte 13:35
32Dumnezeu a înviat pe* acest Isus, şi noi** toţi suntem martori ai Lui.
* Fapte 2:24 ** Fapte 1:8
33Şi acum, odată ce S-a înălţat* prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit** de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt†, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
* Fapte 5:31 Fil 2:9 Evr 10:12 ** Ioan 14:26 Ioan 15:26 Ioan 16:7 Ioan 16:13 Fapte 1:4 † Fapte 10:45 Efes 4:8
34Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ‘Domnul a zis* Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea
* Ps 110:1 Mat 22:44 1 Cor 15:25 Efes 1:20 Evr 1:13
35până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.»’
36Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a* făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
* Fapte 5:31
Cei dintâi creştini
37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au* rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
* Zah 12:10 Luca 3:10 Fapte 9:6 Fapte 16:30
38„Pocăiţi-vă*”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

1 Corinteni Cap. 16

2 Corinteni 3:17

17 Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.

(Biblia Cornilescu)

Ziua de astăzi în care sărbătorim Coborârea Duhului Sfânt, este una dintre Sărbătorile Fundamentale ale creștinătății și constituie momentul de dragoste dintre Dumnezeu și om când a trimis Mângăietorul care a rămas între noi de la apostoli și până în prezent, Duhul Sfânt CEL MINUNAT, Duhul Sfânt DOMNUL NOSTRU, Duhul lui Hristos Domnul Dumnezeu Mântuitorul și Regele nostru, Cel care ne oferă Darurile Sale minunate.

Este momentul în care marginile națiunilor au fost rupte, în Duhul Sfânt nu există Națiuni, barierele lingvistice au fost rupte și Evanghelia a fost vestită în toate limbile la Ziua Cinzecimii, și Evanghelia este vestită în toate limbile și astăzi, dovadă că Duhul Sfânt nu ne-a părăsit. Vă invit să vedem ce înseamnă această sărbătoare, de unde provine, este o sărbătoare?

Astăzi, există lucrători ai antihristului care ne învață că o astfel de zi nu trebuie celebrată, că n-ar fi fost celebrată de apostoli. Privind la textul biblic de astăzi vedem că apostolii și biserica primară era adunată în Ziua Cinzecimii. De ce s-ar schimba astăzi acest obicei? În întâia epistolă către Corinteni Sfântul apostol Paul la cap. 16 în versetul 8 vorbește despre o sărbătoare familiară unor neevrei. Locuitorii Corintului nu erau evrei, erau greci și negustori asiatici. Și totuși acestor creștini Paul le spune că va celebra Cinzecimea împreună cu alți neevrei, respectiv cu cei din Biserica din Efes. Așa dar, Ziua Cinzecimii era o zi de slujire distinctă în biserica primară, mai este denumită și Ziua Domnului, lucru confirmat și de Fapte 20:16. Sigur când privim la astfel de texte intrăm în coliziune directă cu cei care susțin că unica zi a Domnului este sabatul, dar totuși Dumnezeu a hotărât o nouă zi, în această zi de Rusalii când am și intrat noi toți credincioșii în odihna Sa. Iată ce scrie sfântul apostol Paul în epistola către Evrei capitolul 4:3-12

Ce este ziua cinzecimii, ce sunt Rusaliile. Să privim puțin la terminologia laică

Rusaliile (din latina vulgară – în napolitană se folosește “Pasca rusata” (Paștele trandafirilor) iar în aromână “Arusaľi” ), cunoscute și drept Pogorârea (coborârea) Sfântului Duh / Sfântului Spirit reprezintă o sărbătoarea prăznuită întotdeauna Duminica, la 50 de zile după Paști potrivit Noului Testament (Faptele Apostolilor 2, 1-11) . Acest eveniment a avut loc în ziua Rusaliilor evreiești (Șavuot), la 50 de zile de la învierea lui Isus din Nazaret. De aceea sărbătoarea creștină mai poartă denumirea de Cinzecime (în latină Pentecostes, în franceză La Pentecôte (din greaca veche – πεντηκοστὴ ἡμέρα / pentêkostề hêméra, «a cincizecea zi»), în germană Pfingsten, în maghiară Pünkösd.

În Vechiul Testament, Rusaliile sunt, la început, o sărbătoare agricolă de bucurie a evreilor, în care se oferă pârgă din roadele pământului (Ex 23, 16; Num 28, 26; Lv 23, 16), numită și „Sărbătoarea săptămânilor” Șavuot (Ex 34, 22; Lv 23, 15). Mai târziu, ajunge o aniversare a Legământului, care fusese încheiat la 50 de zile de la ieșirea din Egipt (Ex 19, 1-16). Întodeauna de Rusalii Dumnezeu a făcut un act, un miracol, un privilegiu omului.

Și Rusaliile creștine au legătură cu Legământul, fiind o sărbătoare a încheierii lăuntrice a Noului Tratat (Legământ) al harului și iubirii, prin coborârea Sfântului Duh. Rusaliile reprezintă și consacrarea solemnă a Bisericii întemeiate de Isus Hristos. Duhul Sfânt nu este dăruit numai Bisericii în ansamblu, ci și fiecărui creștin în parte, cu darurile sale (conform. Fapte 2:38, Galateni 5, 22).

Consider foarte importantă cuvântarea lui Daniela Reghina Onu la București în 2011 pe care o voi cita pentru a înțelege cum priveau evreii atunci și cum privesc cei mesianici Rusaliile astăzi

Sarbatoarea Saptamanilor – Cinzecime – Shavuot שבועות‎

Aceasta Sarbatoare o gasim descrisa in Levitic ( Vaikra ) 23 : 15-22.
“ De a 2-a zi dupa Shabbat, din ziua cand veti aduce snopul ca sa fie leganat intr-o parte si intr-alta , sa numarati 7 saptamani intregi . Sa numarati cincizeci de zile pana in ziua care vine de la al saptelea Shabbat, si atunci sa duceti Domnului un nou dar de mancare. ( …) Cand veti secera semanaturile din tara voastra , sa lasi neceserat un colt din campul tau, si sa nu strangi ce ramane de pe urma seceratorilor , Sa lasi saracului si strainului aceste spice . Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Sarbatoarea Saptamanilor , sau Cincizecimea ( evr. Shavuot ) este o Sarbatoare care vizeaza de asemenea primele roade. Perioada numararii Omerului incepe imediat dupa primul Shabbat al Pesach-ului , continuand pana la Cincizecime.
In Torah se cer 7 saptamani de numarare a Omerului, asa cum se poate vedea in Levitic ( Vaikra ) 23: 15- 17, 21 . *Datorita acestui ritual al numararii , perioada dintre Pesach si Shavuot se mai numeste simplu OMER sau in alte traduceri mai vechi NUMARATOAREA OMERULUI.
Numaratoarea Omerului – Puncte de vedere
A existat o evidenta controversa intre rabini ,si marea varietate de secte de secte iudaice, in ceea ce priveste interpretarea expresiei “ ziua de dupa Shabbat,” din versetul in care se porunceste Numaratoarea Omerului. Conform invataturii rabinice, Shabatul se refera nu doar la cea de-a Saptea Zi saptamanala , ci mai degraba la prima zi de sarbatorire a Pesach-ului. Variate secte iudaice , incepand cu saducheii primelor secole , si continuand cu karaitii Evului Mediu , au interpretat cuvantul “Shabat ” ca fiind Shabatul saptamanal din timpul celebrarii Pesach-ului. Implicatiile acestei interpretari ar fi ca Cincizecimea , s-ar nimeri intr-o zi de duminica , imediat dupa terminarea Numaratorii Omerului , adica dupa cele 49 de zile . Majoritatea Sarbatorilor au o data fixa in Biblie, mai putin Shavuotul , care trebuie sa cada in cea de-a cincizecea zi , dupa ce Omerul se termina de oferit si de numarat.

Semnificatia celebrarii Shavuotului / Cinzecime /
a.Semnificatia Istorica:
TORAH a fost data pe Muntele Sinai.Tablele Legii 2
“ In luna a 3-a dupa iesirea lor din tara Egiptului , copiii lui Israel au ajuns in ziua aceea in pustia Sinai. Dupa ce au plecat de la Refidim , au ajuns in pustia Sinai, si au tabarat in pustie . Israel a tabarat acolo in fata muntelui. “ ( Shemot – Exodul 19: 1-2 ). Tot poporul a raspuns: Vom face tot ce a zis Domnul ! ( v 8 ) In Ebraica expresia este Naaseh VNishmah care inseamna “ Suntem gata sa infaptuim inainte sa ni se spuna ce sa infaptuim.” Sau “inainte sa intelegem .”
“ Shofarul rasuna tot mai puternic . Moise vorbea si Dumnezeu ii raspundea cu Glas tare . Domnul S-a pogorat pe Muntele Sinai , si anume pe varful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe varful muntelui. Si Moise s-a suit sus. ( v 19-20 ).

Trebuie sa mentionam aici ca evreiescul cuvant TORAH , in mod obisnuit tradus prin Lege , nu inseamna de fapt Lege ci INSTRUCTIE sau INVATARE . Pentru a intelege semnificatia cuvantului ebraic TORAH , trebuie sa admitem ca Torah nu a fost niciodata un cod de “ da” –uri si de “ nu”- uri .
TORAH este Manualul de Instructie si Invatatura al lui YHWH , daruit cu generozitate oamenilor, ca acestia sa-L cunoasca si sa -L inteleaga pe EL, in toata imensitatea Iubirii Sale pentru oameni.

b. Semnificatia Spirituala – mesianica:

POGORAREA Duhului Sfant ( intrarea triumfala in lume ).
“ Ci voi veti primi o Putere cand Se va pogori Duhul Sfant peste voi , si- Mi veti fi martori in Ierusalim , in toata Iudea , in Samaria si pana la marginile pamantului.” ( Fapte 1: 8 ).
“ Caci voi turna ape peste pamantul insetat si rauri pe pamantul uscat ; voi turna Duhul Meu peste samanta ta , si binecuvantarea Mea peste odraslele tale . “ ( Isaiahu 44: 3 ).
Ce inseamna acest lucru?
BOTEZUL CU DUHUL SFANT , cresterea in CREDINTA intr-un Dumnezeu neschimbat si vesnic, un nou nivel de integere a realitatilor duhovnicesti – manifestarea Darurilor Duhului in viata credinciosului – pana la urma, VIATA DIN BELSUG (Ioan / Yohanan 7: 38 ). Evident toate acestea sunt dovada cea mai autentica a implinirii profetiei tanachice a lui Ioel :
” Dupa aceea voi turna Duhul Meu peste orice faptura ; fiii si fiicele voastre vor prooroci, batranii vostri vor visa visuri, si tinerii vostri vor avea vedenii. Chiar si peste robi si peste roabe voi turna Duhul Meu in zilele acelea.” ( Ioel 2: 28-29 ).
Una dintre cele mai frumoase imagini a Sarbatorii Cincizecimii este aceea a Casatoriei sfinte dintre Dumnezeu ( Mirele ) si Israel ( Mireasa ). Biblia ne spune in Cartea profetului Ieremiahu 2: 2, ca la Muntele Sinai , YAHWEH S-a daruit pe Sine Israelului , asa cum un mire (ebr. ketubah ) se daruieste miresei sale: “ Du-te si striga la urechile cetatii Ierusalimului : Asa vorbeste Domnul : Mi-aduc aminte de dragostea pe care o aveai cand erai tanara , de iubirea ta cand erai logodita , cand ma urmai in pustie , intr-un pamant nesemanat. Atunci Israel era inchinat Domnului , era cele dintai roade ale lui; toti cei care mancau din ele se faceau vinovati , si venea nenorocirea peste ei, zice Domnul.” ( Ieremiahu 2 : 2-3 ).
Ce este pana la urma o NUNTA , in termenii care Il definesc pe Dumnezeu , si care ar fi semnificatia ei pentru noi ?
Yeshua este Mirele iar credinciosii in Mesia sunt Mireasa.
Cand Yeshua a venit pe Pamant acum 2000 de ani , El i-a pecetluit pentru Sine pe toti aceia care au crezut in Jertfa Sa . Acestia sunt Mireasa Lui pentru totdeauna, si ea ii include atat pe evrei cat si pe ne-evrei ( Yohanan 3: 16 ). Pentru ca Yeshua a venit prima data ca un Mesia suferind, apoi S-a inaltat la Cer ca sa fie cu Tatal Sau, si Se va reintoarce pentru a domni ca Rege alaturi de Mireasa Sa . El nu locuieste inca fizic alaturi de toti aceia care cred in El si sunt ucenicii Sai fideli. De aceea, astazi urmasii Lui sunt spiritual cununati cu El, insa se vor bucura de toata splendoarea Prezentei Mirelui lor Drag, abia in Imparatia Sa Mesianica .
Oricum, inainte de evidenta realitatii fizice a lui Dumnezeu – Fiul din timpul Mileniului, va avea loc in Ceruri, imediat dupa Rapirea Bisericii , o minunata Nunta.
Primirea Torei pe Muntele Sinai implica preotia aronica, jerfele, corturile, Shabatul, Sarbatorile, legile ceremoniale si civile, si , bineinteles, Cele 10 Porunci. Toate aceste lucruri le-au fost daruite oamenilor “ ca o umbra a lucrurilor ce vor veni” ( Evrei 10: 1 ) ca sa –i invete ( Galateni 3: 24 ) ca Mesia este cea mai mare Lucrare de rascumparare a lui Dumnezeu.
Aceste lucruri sfinte si unice, daruite pe Muntele Sinai, veneau direct din Inima lui Dumnezeu si ele au fost descoperite lumii noastre fizice ( Evrei 9: 1 ) ca sa ne invete sa intelegem lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu, pe care Acesta , in Dragostea Sa imensa, tanjea sa le impartaseasca cu omul cazut in pacat, reabilitandu-i astfel pozitia.
Deci pe muntele Sinai , ADONAI a dat poporului Israel Legamantul, Tora, Profetiile, Promisiunile ( Romani 9 : 4-5 ) si Legile de sfintenie care sa-i echipeze pe copiii Sai in slujire , descoperindu-le pas cu pas Cine va fi Mesia,Rascumparatorul lui Israel si al intregii lumi.
Evreii mozaici ( si multi dintre evreii mesianici ) au obiceiul ca prima noapte de Shavuot sa o petreaca studiind Torah. Obiceiul se numeste Tikun si si se spune ca este un gest de rascumparare a greselilor conducatorilor de triburi din Israel, care au chefuit la poalele Muntelui Sinai, in loc sa astepte in picioare, in respect, momentul daruirii Torei. O alta explicatie a acestei nopti petrecute studiind, ar fi ca Dumnezeu a fost dezamagit pentru ca in noaptea dinainte de daruirea Torei, evreii au dormit fara griji si fara emotii fata de marele eveniment care urma sa se intimple. In consecinta, astazi evreii obisnuiesc sa nu doarma in noaptea dinaintea Shavuotului, pentru a-si arata pretuirea fata de momentul daruirii Torei.
La Ierusalim, in dimineata de Shavuot, evreii obisnuiesc sa mearga la rasaritul soarelui la Zidul plingerii, unde isi fac primele rugaciuni. De Shavout nu se lucreaza.
In aceasta zi, in Sinagoga se citeste Cartea lui Ruth, ale carei evenimente se petrec in timpul secerisului. Dupa moartea sotului ei, fiul lui Nahomei, Ruth, care venea dintr-o religie pagana , a preferat sa-si continue viata in traditia evreiasca, refuzind sa asculte sfatul soacrei ei de a se recasatori si de a se intoarce la familia ei moabita.
In prima zi a sarbatorii de Shavuot se serveste o masa festiva compusa numai din produse lactate, care aminteste despre Israel – un pamint unde curge „lapte si miere” – dar si despre primele reguli alimentare impuse in Tora pe care evreii tocmai o primisera (separarea produselor din carne de cele din lactate).
Vedem deci ca celebrarea Sarbatorilor are aplicatii in doua domenii : istorice , daruite poporului Israel ca sa-l particularizeze de celelalte popoare, si spirituale,
ELE SE IMPLINESC NUMAI IN MESIA , descriind umblarea simpla si sincera a fiecarui credincios cu Dumnezeu.
Iata ce minunat a fost intocmit Planul lui Dumnezeu de Mantuire , pentru fiecare om in parte, cat de evidenta a fost si este Iubirea Sa pentru omenirea pierduta, si cat de mult si-a dorit sa o salveze. Asa ca Sarbatorile Domnului nu sunt doar o ipostaza istorica a Suveranitatii lui Dumnezeu ci ele se pot inscrie in categoria acelor acte tipologice, de esenta divina , prin care Dumnezeu Si-a dorit intotdeauna sa comunice cu omul, apropiindu-Si-l mai mult.( 1 Corinteni 10: 1-2 , 11 ).
Sarbatoarea CINCIZECIMII in toata expresivitatea simbolisticii ei, reprezinta – prin minunata Lucrare a Duhului Sfant desfasurata in Poporul Domnului , de 2000 de ani incoace – CELE DINTAI ROADE ale sfintilor , evrei si ne-evrei, care au devenit UNA IN MESIA, in SPIRIT , pana la materializarea fizica a Revenirii Sale, in Ierusalim, la acelasi Popor , Israel , impreuna cu marea gloata a tuturor rascumparatilor Sai din orice neam, de orice limba, din orice semintie ( Apocalipsa 22: 12 ).

Cuvântul românesc “rusalii” derivă, probabil, indirect, din lat. Rosalia, prin termenul din gr. medie ρουσάλια și sl. rusalija. “Cincizecime” este un calc după gr. πεντηκοστή, “(ziua) a cincizecea”, denumire care arată că sărbătoarea are loc la 50 de zile după Paști.
Deja Apostolul Pavel acorda importanță acestei sărbători (cf. Fapte 20, 16). Pentru comunitățile creștine care aveau vii înaintea ochilor roadele și mărturiile acestei zile de întemeiere a Bisericii, împreună cu minunile Duhului Sfânt, sărbătorirea anuală a coborârii Duhului Sfânt era de la sine înțeles.

Potrivit informațiilor din Peregrinatio Etheriae, spre sfârșitul secolului al IV-lea, la Ierusalim, sărbătoarea începea cu o celebrare nocturnă. Dimineața, prima slujbă se ținea pe Golgota, iar a doua pe Sion, locul coborârii Duhului Sfânt. După-amiaza, pe Muntele Măslinilor se ținea o celebrare în amintirea Înălțării Mântuitorului.

La Roma, Rusaliile au devenit, pe lângă Paști, a doua sărbătoare rezervată botezurilor. De aceea, vigilia și săptămâna Rusaliilor au fost rânduite asemănător vigiliei și săptămânii Paștelui. Deja în vremea Papei Leon cel Mare (440-461), în săptămâna după Rusalii urmau trei zile de post din ciclul Quattuor tempora. În secolul al XI-lea, s-a introdus, în Biserica Romei, octava Rusaliilor; în 1969, prin revizuirea anului liturgic, s-a înlăturat octava, pentru a se reveni la structura în care Rusaliile încheie ciclul pascal.

Cu ocazia acestei sărbători noi ca și grupare în cadrul slujbei după prima parte , înainte de rugăciunea scurtă (Kyrie Eleison simplex), avem opțional un cântec scurt (tropar în bisericile tradiționale) peluat din biserica primelor sinoade niceano-calcedoniene. Acest cântec rosetește astfel

Binecuvântat este Hristos, Domnul Dumnezeul nostru,
Care la cei mai înțelepți și unor pescari Te-Ai arătat,
Trimițându-ne Duhul Sfânt; și prin jertfă lumea ai mântuit,
Cel care iubești pe oameni, mărire Ție

Duminica de astăzi mai este numită deci și „Duminica Cincizecimii”, întrucât coborârea Duhului Sfânt peste biserică, în Ierusalim, a avut loc în cea de-a cincizecea zi de la Înviere. Sfântul Evanghelist Luca, în „Faptele Apostolilor” (cap. 2), istorisește momentul în care Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe Apostoli și toți creștinii strânși acolo, pentru început aceștia căpătând marea putere de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre uimirea multor oameni aflați în Ierusalim, cei doisprezece au început să facă cunoscută învățătura Mântuitorului către neamuri, Evanghelia, în diferite limbi. Deși acești ucenici erau cunoscuți de mulți dintre cei prezenți ca fiind evrei simpli, în nici un caz preocupați de învățarea limbilor străine. Trimiterea Duhului Sfânt peste ucenicii Săi o vestise mai demult Mântuitorul: „Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl Îl va trimite întru numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus Eu” (Ioan 14.26). Într-adevăr, când Duhul Sfânt S-a coborât peste Apostoli, ucenici și toți credincioșii, aceștia au devenit „preaînțelepți”, fiind umpluți „de lumina, râvna și toate harurile dumnezeiești” – așa cum prea frumos exprima Patriarhul Justinian. Abia după acest moment, ucenicii Domnului au ieșit în toată lumea, săvârșind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor, aducând, de la oameni simpli la împărați, pe mulți la credința în Evanghelie. Începutul are loc chiar în această zi a Coborârii Duhului Sfânt când, în urma predicii Sfântului Apostol Petru, „ca la trei mii de suflete” au crezut în Hristos, alcătuind prima comunitate a celor care credeau în Hristos. Însă, Biserica exista deja, ei erau strânși chiar în Ziua Cinzecimii. Sigur că odată cu CInzecimea regăsim în cartea Faptele Apostolilor relatarea cei ditâi creștini.

Iubiți frați și surori, dragi creștini, Duhul Sfânt a fost dat la Rusalii, la Shavuot pentru todeauna. Niciunde nu găsim în Biblie despre retragerea Duhului Sfânt, doar în cuvintele divaolului. Isus Hristos a promis tuturor celor care se pocăiesc Duhul Sfânt. Din păcate unii folosesc această sărbătoare spre a huli, spre a simula Duhul Sfânt. Unele biserici în  mod eretic condiționează hirotonirea sau ordinarea unui pastor de existența unui anumit dar de regulă cel al vorbirii în limbi, erezie cumplită căreia îi cad pradă mii de suflete. Duhul Sfânt nu a contrazis niciodată Biblia. Sfântul apostol Paul relatează repetat, EXISTĂ FELURITE DARURI, nu doar cel al vorbirii în limbi sau cel al prorociei, Romani 12:6-8 :

  • Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
  • 7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
  • 8 Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

Darurile Duhului Sfânt sunt date și astăzi, precum și roada Duhului Sfânt este o poruncă asupra creștinului Galateni 5:22-26, aceste lucruri sunt urmarea darului, rodul darului sau fructul acestor daruri
22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 25 Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. 26 Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.

Poate până în prezent nu ai știut că vocea din interiorul tău care te cheamă să faci bine vine de la Dumnezeu, poate până în prezent ți-a fost greu, rușinos să faci bine, să rostești o vorbă frumoasă celui de lângă tine, să spui părintelui tău Mulțumesc pentru că exiști sau soției tale/soțului tău Ești un miracol, sau să vi și să te alături nouă. Astăzi Duhul Sfânt te cheamă să faci bine, să ni te alături și să păzești Poruncile date prin El, prin Duhului Sfânt. Noi te chemăm să vi la Hristos și să trăiești prin Duhul. Ești gata?

Fie ca Dumnezeu să vorbească fiecăruia care citește acest mesaj!

vă invităm să vă alăturați comunității noastre pentru început în planul comunității electronice aici

Fiți Binecuvântați de Dumnezeu ! Fie ca Dumenzeu să vă vindece. să vă mângâie, să vă rezolve toate problemele ! Fie ca Dumnezeu să vă ierte păcatele și nu uitați, în mijlocul nostru găsiți o familie, iubire și Dragostea Domnului !
Iată și un cântec pe care vă invit să-l învățați, el se cântă în cadrul slujbei de Rusalii în biserica noastră.

Râul binecuvântării
Author: Daniel W. Whittle, 1883

1 RÂUL binecuvântării,
Revarsă peste lume!
Timpul păcii fă-l să vină,
Inimile să umple.

Corul
Doamne revarsă!
Duhul promis ca pe un râu,
Şi-un strop încă-i fericitor,
Dă-ne-ndeajuns darul Tău!

2 Râul binecuvântării,
Vuieşte de departe,
Vino-n inimi păcătoase,
O, Duh sfânt, coboară-te!

3 Râul binecuvântării,
Peste noi azi revarsă!
Acum când plecaţi Te rugăm,
Când inima-i deschisă.

prezbiter MARIUS LEONTIUC
În imaginea predicii o descriere occidentală a Cincizecimii, pictată de Jean II Restout, 1732.

a se vedea și

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

2306
(Visited 508 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »