REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Sanctus și Kyrie Eleison, aclamația Kyrie – Curs de Serviciu Divin pentru grupa de pregătire pastorală, Lecția 2

Sponsori

Dragi Cursanți, viitori diaconi, diaconițe, misionari, prezbiteri și pastori

Așa cum ați observat din Lecția 1 a acestui curs, biserica noastră este una liturgică. Cu toate acestea nu suntem chiar o biserică tradițională, nu suntem o biserică catolică și nici una ortodoxă, suntem ceea ce se cheamă o biserică evanghelică, liturghia noastră sau serviciul divin practicat de noi este unul cu referință total biblică și are originea în ceea ce Dumnezeu a edictat prin Biblie.

Vă invit să vedem o parte a slujbei pe care îngerii o practică în fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu, slujbă arătată chiar în Biblie

Isaia cap.6
1În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
2 Serafimii stăteau deasupra Lui şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau.
3 Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!”
4 Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna şi casa s-a umplut de fum.
5 Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”
6 Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar.
7 Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!”

Apocalipsa cap. 4

2 Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva.
3 Cel ce şedea pe el avea înfăţişarea unei pietre de iaspis şi de sardiu şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.
4 Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie; şi pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru de bătrâni îmbrăcaţi în haine albe şi pe capete aveau cununi de aur.
5 Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete.Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.
6 În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.
7 Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; şi a patra seamănă cu un vultur care zboară.
8 Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi era plină cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!
9 Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi care este viu în vecii vecilor,
10 cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie şi ziceau:
11 „Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Apocalipsa cap.5

6 Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea înjunghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul.
7 El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie.
8 Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.
9 Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.
10 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ!”
11 M-am uitat şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
12 Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”
13 Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: „Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”
14 Şi cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!”Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!

Apocalipsa cap.7
9 După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini,
10 şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!
11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie şi s-au închinat lui Dumnezeu
12 şi au zis: „Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! Amin.”
13 Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”
14 „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
15 Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui.
16 Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.
17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Apocalipsa Cap. 15
2 Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei.
3 Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!
4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

Observăm în textele de mai sus, unul din vechiul Testament și unul din ultima carte a Noului Testament, ce miraculoasă slujbă are loc concomitent cu noi în cer. Adorarea lui Dumnezeu prin declararea sfințeniei Sale, ca moment al liturghiei, poartă numele de SANCTUS. Aș vrea să observați ce confirmare teribilă are și sacramentul Euharistiei în Apocalipsa, Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Recunoaștem fraza Domnului Isus Acesta este trupul și sângele Meu, sângele legământului cel nou

Momentul acesta SANCTUS are loc după Initio, respectiv după binecuvântarea Imperativă și decurge astfel

Corul sau biserica ori altă formație intonează un imn despre sfințenia lui Dumnezeu. De regulă noi folosim imnul lui SCHUBERT „ Sanctus” Sfânt e sfânt și Mare (mai jos versiunea germană)


sau alt imn Sfânt ești sfânt Ești sfânt Ești, milostiv și darnic

Sigur sunt multe imnuri care proclamă sfințenia lui Dumnezeu și pe care le putem folosi în liturghia noastră la debutul momentului SANCTUS
După intonarea imnului pastorul, prezbiterul, diaconul sau diaconița (notați cu P)celebrează astfel, în cânt sau rostind clar exclamă cu fața către altar

  • P: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor!
  • Biserica răspunde prin ectenie Tot pământul este plin de mărirea Lui! Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!
  • P: Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea,
  • Biserica răspunde prin ectenie căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!
  • Biserica cântă apoi imnul

Vrednic eşti Tu să iei cartea
şi să-i rupi peceţile,
căci ai fost înjunghiat

şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu,
cu sângele Tău,
oameni din orice seminţie, din orice neam.

 Ai făcut o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu
şi vor împărăţi

Mari şi minunate sunt lucrările Tale,
Doamne Dumnezeule, Atotputernice!
Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!

Cine nu se va teme, Doamne, şi nu va slăvi Numele Tău?
Căci numai Tu eşti Sfânt

şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta,
pentru că judecăţile Tale au fost arătate!

  • Biserica rosteșete Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda! Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor! Amin!
  • P: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!
  • Biserica răspunde prin ectenii „Amin. /Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! / Amin.”

Acest moment al liturghiei poartă numele de SANCTUS și este urmat de un alt moment foarte important denumit Kyrie Eleison. Înainte de a aborda următorul moment, aș vrea să observați că momentul Sanctus al liturghiei noastre este unul biblic, că este determinat de așezarea dumnezeiască a slujbei.

***

Kyrie Eleison provine din septuaginta Κύριε, ἐλέησον, este denumirea comună a unei importante rugăciuni din liturghia creștină, fiind tradusă în limba română: Doamne, ai milă de noi! (ortodoxia preia și ea forma ca motiv dominant al slujbei prin Doamne miluiește)
Unde își are origine și de ce trebuie inclus în serviciul divin un astfel de moment?

Biblia este parcă marcată de această rugăciune, iată câteva exemple
Psalmii 6:2
Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele!
Psalmii 9:13
Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei şi ridică-mă din porţile morţii,
Psalmii 27:7
Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă!
Psalmii 30:10
Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!”
Psalmii 31:9
Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul şi trupul mi s-au topit de întristare;
Psalmii 41:4
Eu zic: „Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta!”
Psalmii 41:10
Dar Tu, Doamne, ai milă de mine şi ridică-mă, ca să le răsplătesc cum li se cuvine!
Psalmii 86:3
Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine!
Psalmii 90:13
Întoarce-te, Doamne! Până când zăboveşti? Ai milă de robii Tăi!
Psalmii 123:3
Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ;
Isaia 33:2
Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă şi izbăvirea noastră la vreme de nevoie!

Matei 15:22
Şi iată că o femeie cananeancă a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.”
Matei 17:15
„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.
Matei 20:30
Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
Matei 20:31
Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”

Însă cea mai importantă referință, de unde provine și natura momentului de liturghie o găsim în Evanghelia sf. Luca cap. 18

Pilda vameşului şi a fariseului
9 A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi.
10 „Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu şi altul, vameş.
11 Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule , Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari, sau chiar ca vameşul acesta.
12 Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.’
13 Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, ci se bătea în piept şi zicea: ‘Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’
14 Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit. Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat.”

Îmi place mult expresia şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, pentru că el, ca și noi făcea parte din păcătoși, din cei care conștientizează starea de păcat. Acest mod de sinceritate, a fost calificat de Isus Hristos SOCOTIRE DE NEPRIHĂNIRE. De aceea acest moment prezintă maximă importanță. Spre deosebire de alte confesiuni, momentul rugăciunii efective Kyrie Eleison este unul scurt în care biserica rostește cu glas tare

Doamne ai milă de mine, păcătosul

după care urmează

ACLAMAȚIA KYRIE – Doamne îndură-te, mai jos versiunea engleză

„în pace să ne rugăm lui Dumnezeu
Doamne Fie-ți milă
Pentru pacea noastră și pentru mântuire
Doamne Fie-ți milă
Pentru pacea lumii, unitate și pentru biserică, să ne rugăm
Doamne Fie-ți milă
Pentru această casă sfântă și pentru toți cei ce o slujesc
Doamne Fie-ți milă
Te rugăm Salvează-ne o Doamne și Ție-ți mulțumim
Doamne Fie-ți milă
Amin”
după, opțional biserica sau grupuri pot intona clasicul imn post Kyrie Eleison

sau Isuse e Lucrarea Ta

 

Isuse, e lucrarea Ta, Johann Michael Haydn

Isuse, e lucrarea Ta
La care stăm aici,
Și nime-n lume n-ar putea
Din loc o clinti.

Decât ‘nainte de-a-ncolți
Sămânța de-orice fel ar fi,
Ea trebuie să moară-ntâi
Să piardă vechea fire-a ei,
Să moară-ntâi,
Să piardă firea ei

Isuse, Însuți ai urmat
Al crucii drum smerit,
Prin moarte Tu Te-ai înălțat
Și lume-ai biruit.

Deci și pe noi tu să ne lași
Și morții Tale-a fi părtași,
Ca parte să putem avea
Și noi de-mpărăția Ta,
Prin moartea Ta
În ceruri a intra.
Ca bob de grâu Tu ai murit,
Dar, dintr-al Tău mormânt
Un lan întreg a răsărit,
Întins pe-ntreg pământ.

O, binecuvintează-n plin
Recolta Ta de grâu divin,
De fii de-ai Tăi, de oameni noi,
Și-ajută-ne Tu și pe noi,
Pe servii Tăi,
Din ceasul de apoi!

După acest moment urmează Predica sau Liturghia Cuvântului și apoi Absoluția și Euharistia iar pe urmă Benedicția, momente pe care le analizăm în lecțiile următoare. De reținut, foarte important, TOATE ELEMENTELE LITURGHIEI EVANGHELICE sunt dispuse de Biblie. Liturghia sau serviciul nostru divin nu reprezintă așezământul arbitrar al bisericii ci slujba reliefată direct de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu.

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

930
(Visited 49 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »