ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predică: Isus poruncește ca să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Numai lui Dumnezeu să te închini !

Sponsori

Dragi frați și surori în Domnul

Textul Biblic pentru astăzi este găsit în Evanghelia după Matei, citim Cuvântul Domnului
Matei cap. 3:14-17
14 Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?”
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci, Ioan L-a lăsat.
16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Matei cap:4:1-11
Ispitirea lui Isus Hristos
1 Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.
2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.
3 Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”
5 Atunci, diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’”
7 „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.
8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’”

11 Atunci, diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

Chiar dacă acest text biblic coincide cu cel pe care îl citim la sărbătoarea Botezului Domnului, astăzi vom reflecta la alte aspecte.

Este foarte important să vedem Cuvintele rostite de Domnul Dumnezeu Isus Hristos, este important să vedem tot ceea ce Dumnezeu ne rostește pe parcursul Noului Testament. Aceste cuvinte reprezintă viața, Evanghelia, credința noastră, îndumnezeirea omului, transformarea și nașterea din nou. De aceea chiar dacă am parcurs o parte din aceste cuvinte pe care le reluăm astăzi, sunt atât de importante încât ne pot învăța lucruri noi. Sfântul apostol Petru afirma despre Domnul Isus „Tu ai Cuvintele vieții veșnice”.

Am analizat într-una din duminicile trecute care este prima poruncă a Domnului Isus dată exclusiv oamenilor(pocăiți-vă și credeți în Evanghelie Pocăiţi-vă , căci Împărăţia cerurilor este aproape!.). Astăzi vom vedea că înante de această primă poruncă exclusiv pentru oameni, există porunci date și confirmate de Domnul Isus valabile atât pentru oameni cât și pentru lumea spirituală.
Momentul botezului Domnului Isus marchează sfârșitul Legii și începutul Evangheliei, prin Porunca Firii Creștine, prin care imperativ și expres Domnul Isus statuează și poruncește în reflexul nostru că „așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit (Matei 3:15). Dragii mei, aceste cuvinte au valabilitate asupra tuturor lucrurilor și ființelor. Cel ce slujește lui Dumnezeu, împlinește tot ce trebuie împlinit. În partea oamenilor, omul trebuie să împlinească Cuvântul Evangheliei, Poruncile Domnului Isus. Așa se cuvine, spune Domnul, să împlinim ce trebuie împlinit, să împlinim PACEA, BUNĂTATEA, FACEREA DE BINE, ÎNDELUNGA RĂBDARE și să respingem mânia, cearta, tensiunea. Este o diferența categorică între omul care împlinește Cuvântul și cel care nu-l împlinește.
Momentul botezului Domnului ne mai surprinde cu o poruncă, este una din ocaziile în care Dumnezeu Tatăl vorbește în Noul Testament (Matei 3:17) „și din ceruri s-a auzit un glas care zicea ACESTA ESTE FIUL MEU PREAIUBIT ÎN CARE ÎMI GĂSESC PLĂCEREA”. Aceeași poruncă o regăsim la momentul schimbării la față pe muntele Tabor, redat în Evanghelia de sfântul apostol Luca cap. 9 v.35 „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc toată plăcerea, de EL SĂ ASCULTAȚI”. Este practic o poruncă complementară a celei mai mari porunci „Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta și cu tot cugetul tău”, în Domnul Isus, Tatăl Elohim Yehowah își găsește toată plăcerea. Dar noi, oare noi ne găsim toată plăcerea în Cuvintele Sale?

Despre aceste cuvinte ale lui Isus Hristos, deasemenea cuvintele tatălui și cele ale Duhului Sfânt, ni se arată cu titlu de poruncă că ele sunt hrana sufletului și hrana învierii trupului nostru. Dumnezeu Domnul Isus înfruntă pe diavolul și poruncește universului, naturii umane că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aceasta este în același timp o poruncă dar și o promisiune. Noi nu trăim cu filozofii, cu edicte sau considerente umaniste ori scrieri ale unor oameni, noi trăim spiritual numai din cuvintele lui Dumnezeu. În Evanghelia sfântului Luca cap. 1 :37 arhanghelul Gabriel (Gavril) ne arată tuturor oamenilor că  niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putereadică ORICE CUVÂNT DE LA DUMNEZEU ESTE PLIN DE PUTERE. Acesta este unul din stindardurile credinței noastre.

În mai 1507 Marin Luther a fost hirotonit preot, dar era chinuit, încă, de gândul că, în ciuda atâtor posturi și abțineri ascetice, nu avea siguranța mântuirii. Ispitele și îndoielile îl devorau, scepticismul și chiar disperarea îi copleșeau zilele și nopțile cu viziuni cerești și în special diabolice. Colegii călugări îi dădeau sfaturi amicale. Unul dintre ei l-a asigurat că Jertfa lui Hristos a răscumpărat păcatul omului și i-a deschis, astfel, porțile raiului. Lecturarea catehismului lui Waldo, sun zvon despre Tyndale și în special a lui Tauler, i-au dat lui Luther speranța aruncării unui pod peste oribila prăpastie a unui suflet păcătos și a unui Dumnezeu Atotputernic. Apoi, un tratat al lui Jan Hus i-a căzut în mâini și îndoielile doctrinare s-au adăugat tumultului său sufletesc. El se întreba de ce „un om care a putut scrie atât de creștinește și cu atâta putere a fost ars…am închis cartea și m-am întors cu inima rănită”, spunea el. Johann von Staupitz, vicarul provincial al eremiților augustinieni, observându-i frământările, l-a sfătuit să înlocuiască ascetismul cu lectura alternativă a Sfintei Scripturi și a Sfântului Augustin. Călugării și-au exprimat solicitudinea și i-au oferit o Biblie latină, carte pe care un om o poseda cu mare greutate, în epocă. Într-una din zile, poate în 1508 sau 1509, Luther a fost marcat de o frază din Epistola către Romani, a Sfântului Apostol Pavel: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă. Încet, aceste cuvinte l-au condus la concluzia că omul poate să fie justificat, adică să se mântuiască numai prin credința totală în Hristos , împlinirea Cuvântului lui Isus Hristos. De aici, sola fide sau mântuirea prin credință și sola scriptura, regula clară că Scriptura este singura autoritate pentru păcătoșii care caută mântuirea, au devenit principalele puncte ale sistemului nostru teologic. Luther a înțeles această poruncă universală omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.  Ești gata să înțelegi și tu cât de mare este importanța păzirii poruncilor lui Isus?

Unii însă ar vrea un altfel de Dumnezeu. Spunea regretatul meu frate păstor și coleg de misiune Petrică Dugulescu Noi vrem un Dumnezeu de vremuri grele / Și-apoi să plece dincolo de stele, cam așa un magician doresc mulți oameni, „dacă va face cutare lucru cred și eu”. Dacă până astăzi ai fost tentat să abordezi pe Dumnezeu așa „dacă faci asta, cred în Tine”, află că Dumnezeu cere credință de la tine fără condiții. „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.

Dragii mei trăim vremuri în care creștinismul este tot mai ult atacat din interior cu uzanțe și practici total înafara Bibliei. Ortodoxia și catolicismul vin și spun că trebuie să ne închinăm sfinților că ei ar mijloci pentru noi, că trebui să le slujim comemorându-i. Biblia spune că trebuie să fim sfinți, dar ei nu mijlocesc Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, (1 Timotei 2:5). Sfântul apostol Ioan ne spune în cartea apocalipsa cap 19 că a încercat să se închine unui înger „Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! Căci predicarea lui Isus este duhul prorociei.”Și reia în cap 22 versetele 8 și 9 „ 8Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui9Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”” Dumnezeu Isus Hristos ne poruncește înfruntând irevocabil pe satana, astfel „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” Chiar dacă astăzi alte așa zise biserici majoritare sau minoritare te invită să încalci poruncile Domnului Isus, noi te chemăm la a le respecta.

Noi nu suntem o biserică ortodoxă sau catolică, dar suntem drept credincioși în Isus, nu ne identificăm niciodată cu ortodoxia sau catolicismul. Este adevărat, multe biserici care simulează protestantismul au devenit ortodoxe sau catolice în fapt slujind  comemorând sfinții și filtrând nepermis rugăciunea credinciosului. Întemeiatorul nostru și a ultimei etape de Reformă, Martin Luther a protestat împotriva închinării la sfinți și îngeri sau a comemorării acestora, pentru că Luther, Waldo, Hus, Wyclif, Tyndale,Charles Wesley și alți înaintași ai noștrii au găsit autoritatea Scripturii, împlinirea Cuvântului.  Ești gata să devi supus Cuvântului? Depărtează-te de rău și fă binele ! (Psalmul 34:14) este una din poruncile lui Dumnezeu ultra-active rostită prin psalmist. Depărtează-te din mijlocul celor care te învață să încalci poruncile lui Dumnezeu și fă binele întărind adevărata biserică, cea care predică doar esența Cuvântului lui Dumnezeu invintându-te la pocăință, gruparea noastră.

Fie ca Dumnezeu să vorbească ! Fiți binecuvântați !, vă invit să învățăm un imn Al meu Ești Isuse și să urmărim istoria acestui imn

Al meu Ești Isuse (de William Ralph Featherston )
1. Al meu eşti, Isuse; ce mult Te iubesc!
A lumii plăcere eu n-o mai doresc.
Tu eşti Salvatorul şi Te preţuiesc,
De-acum, o, Isuse, nespus Te iubesc!

2. Ca să mă răscumperi pe cruce-ai murit,
Şi spinii a Ta frunte adânc au rănit.
Întâi m-ai iubit Tu, în veci Te slăvesc,
De-acum, o, Isuse, nespus Te iubesc!

3. În viaţă şi-n moarte, Isus, Te doresc;
Slăvesc al Tău Nume atât cât trăiesc.
Sudorile morţii când mă copleşesc,
Voi zice: Isuse, şi-acum Te iubesc!

4. În faţa măririi, la tronul de sus,
Uita-voi de jalea ce-n urm-a apus.
Cununa de slavă atunci o primesc,
Şi vesel voi spune: Isus, Te iubesc!

Prezbiter Marius Leontiuc


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

1580
(Visited 289 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »