REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predică Leontiuc Marius : Rugăciune și Porunci la Predica de pe Munte – Partea 2

Sponsori

Textul pentru această săptămână este din Evanghelia sfântului apostol Matei cap 6 și 7, cuprinzând continuarea Predicii de pe Munte.

Evanghelia sf. apostol MATEI Cap.6

Despre milostenie şi rugăciune
1 Luaţi seama, să nu vă lăudați cu neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri.
2 Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
3 Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta,
4 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti* .
5 Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
6 Ci tu, când te rogi, intră  în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Tatăl nostru. Iertarea greşelilor
7 Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.
8 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.
9 Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
10 fie între noi Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum  în cer şi pe pământ.
11 Pâinea noastră cea de toate zilele1 dă-ne-o nouă astăzi
12 și ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
13 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!’

14 Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.
15 Dar, dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

Despre post
16 Când postiţi , să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
17 Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,
18 ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Adevăratele comori. Neputinţa de a sluji la doi stăpâni. Grijile şi îngrijorările
19 Nu vă strângeţi  comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii;
20 ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.
21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.
22 Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;
23 dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!
24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

25 De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?
26 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’
32 Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
33 Căutaţi  mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

Evanghelia sf. ap. MATEI cap. 7
Despre judecăţile aspre. Bârna şi paiul. Lucrurile sfinte

1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
2 Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.
3 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
4 Sau cum poţi zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?
5 Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
6 Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă.

Stăruinţa în rugăciune
7 Cereţi , şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
8 Căci oricine  cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.
9 Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?
10 Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe?
11 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!
12 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Prorocii.

Poarta cea strâmtă
13 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.
Prorocii mincinoşi
15 Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei  vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.
16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.
20 Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.
Casa zidită pe stâncă
21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
23 Atunci , le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’
24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.
27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.”
28 După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui;
29 căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.

Dragi frați și surori, onorați cetățeni ai Cerului, stimată Biserică și dragi prieteni

Aflăm la Predica de pe munte porunci esențiale date creștinului de însuși Domnul Isus Hristos. De fapt, așa cum am spus dar trebuie să repet, pentru noi ca și biserică, grupare, toată Evanghelia, toate Cuvintele lui Isus Hristos sunt porunci și ne hrănim cu ele.  Am avut deja reacții la ceea ce scriu, avem săptămânal și este bine să reamintim de ce noi predicăm și despre Poruncile lui Isus Hristos.

Domnul Isus Hristos face distincție între poruncile Sale și poruncile Tatălui din vechiul Testament

Ioan 15:14 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.

Ioan 14:21 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)

21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”

În Ev. Sf. Matei cap 28 versetele 19 și 20 Domnul Isus legiferează poruncitor astfel:

Cornilescu 1924 – Revizuire
 • 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
 • 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-Am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Ioan cap. 12

Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
 • 49 Căci Eu  n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.
 • 50 Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.”

Pentru o înțelegere mai clară a necestității păzirii poruncilor, a ceea ce înseamnă porunci vă invit să analizați

Noțiuni preliminare: Importanța păzirii poruncilor lui Isus Hristos – Teza 2

Reamintim în acest sens că sfântul Apostol Ioan in epistola sa ne arata clar ca cei care implinesc Cuvântul, defapt se straduiesc au și ajuns deja la desăvârșire – 1 Ioan 2: 3-5 cu referire directă la poruncile Domnului Isus. Despre aceasta străduință sau SILINȚĂ (în traducerea Cornilescu) ne vorbeşte şi sfântul apostol Petru în 2 Petru 1 : 5 . Nu înseamnă o mântuire prin fapte ci o trăire a Evangheliei. Trăirea poruncii înseamnă viața veşnică Ioan 12:50. Sigur că această teologie evanghelică (eclarisată de William Tyndale în comentarii şi Jan Hus discipolii care au declanşat ultima parte din Reformă prin Luther) nu este acceptată nici de calvini nici de culte mai noi care au îmbrățişat o altă reformă, radicală, care exclude chiar dispozițiile edictate de Dumnezeu Isus. Din fericire însă, această doctrină a noastră se ancorează doar în Biblie. Biserica noastră pune un mare accent pe poruncile Domnului Isus deoarece la aceasta am şi fost chemați: să facem ucenici care să păzească ceea ce Isus ne-a poruncit.

În textul biblic de astăzi distingem câteva porunci. Găsim prima imperativă și anume FIȚI ATENȚI la smerenie ! sau Luaţi seama, să nu vă lăudați cu neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Dar ce înseamnă NEPRIHĂNIT? În sens biblic înseamnă FĂRĂ VINĂ FAȚĂ DE PORUNCI. Și repet din nou să nu confundăm poruncile cu legea așa cum vor unii diavoli să inoculeze că legea veche înseamnă porunci. Respectarea poruncilor trebuie să se vadă iar nu să fie etichetată. Nu înseamnă că noi ne lăudăm cu neprihănire atunci când din casele noastre nu se aud scandaluri așa cum sunt la ceilalți sau nu este o laudă atunci când ești cunoscut ca un om blând când de fapt asta cere Scriptura, aceasta cere Dumnezeu. Însă Isus ne cere să nu ne lăudăm, să nu jicnim ci doar să trăim neprihănirea. Același lucru ne poruncește despre milostenie și fapte bune ; când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. SMERENIE ȘI CUMPĂTARE, MODESTIE ȘI BUNĂTATE ar fi poruncile care se disting de aici, să nu ne lăudăm la alții cu ceea ce am făcut noi bine, să nu căutăm aprecierile oamenilor indiferent că sunt apropiați sau nu. Același lucru și despre post. Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Prorocii.

Acum vine o parte care este mai puțin confortabilă. Domnul Isus ne învață cum să ne rugăm, ne oferă de model rugăciunea Tatăl Nostru. Înainte de aceasta ne învață și ne porunceșta ca și rugăciunea să fie discretă Ci tu, când te rogi, intră  în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Este vorba de o relație destul de personală a credinciosului în rugăciune. De asemenea și rugăciunile în biserică au parte de o clarificare Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Astăzi asităm la încălcarea acestor norme din partea majorității creștinilor. Pe de o parte vin culte tradiționale cu rugăciuni scrise, ori Domnul Isus ne poruncește să nu bolborosiţi aceleaşi vorbevedem și așa ziși luterani care ne uzurpă numele nostru de evanghelici susținând că se roagă și de fapt cântă rugăciuni precum preoții budiști pe Youtube, o caricatură. Îi auzim așa na na na na/ ni ni ni ni, în două sau trei tonuri. Și ei defapt bolborosesc (DEX bolborosi = A scoate sunetul specific în ton). Pe de altă parte vin alții care urlă sau fac altceva decât o rugăciune sau îi explică ei lui Dumnezeu cum stau lucrurile și de ce ar trebui să facă El ceva. Lor li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Noi trebuie să venim cu cereri înaintea Domnului ( Cereţi , şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide… Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!), dar fără să argumentăm de ce, căci Dumnezeu apreciază totul mai bine ca noi. În rugăciunea Tatăl Nostru ni se arată Să VINĂ ÎMPĂRĂȚIA TA, Să fie cum este în cer și pe pământ, să se facă VOIA lui Dumnezeu ! Și asta ne spune Dumnezeu să cerem pentru noi, apoi să ne cere iertare de păcate, să cerem pâine și ferire de ispite iar unicul argument este adorarea Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci .

Domnul ne mai arată competența noastră de a ierta oamenilor care ne-au greșit, care au păcătuit împotriva noastră. Noi putem ierta păcatele celor care au păcătuit împotriva noastră ( Ioan 20:23 Celor ce le veţi ierta păcatele vor fi iertate şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute) . Este obligatoriu să iertăm , nu este o vocație. Sigur acest subiect ne deosebește radical de neo-protestantism deoarece noi credem că avem această putere de a ierta păcatele celor care ne-au greșit, însă acest atribut î-l găsim în Biblie, chiar în textele amintite.

Nu vă strângeţi  comori pe pământ,  ci strângeţi-vă comori în cer. Este o altă poruncă edictată la Predica de pe Munte. Este o poruncă în a face fapte bune chiar cu bogățiile nedrepte. Nu avem de ce să strângem să adunăm comori pe pământ atât timp cât putem face fapte bune cu ele. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne interzice să avem proprietate, dar dacă ai două case și tu și familia ta locuiești doar în una și un alt creștin nu are unde să locuiască să ști că ai încălcat porunca, ai strâns comori pe pământ iar nu în cer. Faptele bune sunt comori în cer. Duhul Sfânt ne spune acest lucru în Bilbie în Apocalipsa 14:13 Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”. Ești gata și tu să fi mărturisit de Duhul Sfânt? Martin Luther afirma de mai multe ori TRĂIM CEEA CE CREDEM. FACEM FAPTELE CREDINȚEI NOASTRE.  Ori de câte ori împlinim poruncile, faptele noastre ne vor urma cu cinste.

Nu putem sluji și lui Dumnezeu și materialismului. Această poruncă este foarte foarte dificilă. Deși mulți se văd modești și smeriți, când vine vorba să se căsătorească copiii lor, încep cu socotelile dacă are sau nu are. Dumnezeu ne poruncește să nu ne îngrijorăm de nimic. Materialismul este condamnat de Hristos iar noi ca biserică trebuie să fim parte la trupul lui Hristos. Ai cumva mulți bani ? Dă-i și celui ce nu are. Vrea copilul tău să se căsătorească cu o persoană credincioasă săracă și tu ești bogat? Să se căsătorească ! Ești săracă/sărac necăsătorit/ă și vrei să te căsătorești cu alt sărac/săracă credincios/-oasă? Căsătorește-te căci Domnul va purta de grijă, dar numai în Domnul. Ești îngrijorat de soarta ta financiară? Dumnezeu îți spune să nu mai fi îngrijorart de nimic. Roagă-te Lui și El va da tot ce este nevoie. Muncește și crede în El căci El va ține promisiunile Sale cu credincioșie, vei vedea în timp binecuvântarea sigură a Domnului. De 366 de ori găsim în Biblie această poruncă NU TE TEME ! Câte una pentru fiecare zi a anului.Căutaţi  mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. Căutând neprihănirea, căutând cunoașterea poruncilor Sale, împlinirea lor materializăm țelul nostru, umblarea sau alergarea noastră care se sfârșește în glorie, în slava lui Dumnezeu, căci pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, voia Tatălui fiind tocmai împlinirea poruncilor Fiului.

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. Avem această sarcină, poate alte cuvinte sunt în plus, dar simțul critic pe unii ne copleșește. Noi am crescut în vremuri în care simțul perfecțiunii era la maxim când Romîânia era culmea sărăciei, dar oamenii se tot judecau unii pe alții și astăzi lafel. Domnul să ne ajute să nu reproșăm să nu pretindem de la alți ci doar de la noi înșine!

Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă. Atenție cui facem de cunoscut credința. Sunt unii care în mândria lor sunt gata să ne facă KO teologic, pentru că nu au dragostea lui Hristos. Biblia îi numește și pe ei și pe cei care neagă credința fățiș,  porci. Porcii trăiesc în mocirlă și mizerie. De aceea cuvintele sfinte nu pot fi acceptate de oameni violenți, nervoși sau de fanatici. Oricum ai încerca să te justifici, nu va fi bine pentru ei. Fie că nu ești parte a unui cult mai mare fie că nu ai binecuvântarea patriarhiei, porcii vor să rupă învățătura ta. Nu te duce să o vestești porcilor și câinilor. Câinii latră, orice ai face ei scot același sunet pe frecvențe înalte. Așa sunt și teologii nervoși pentru care sfințenia nu înseamnă blândețe și pace ci urlete și contre. Nu te duce la ei, spune Biblia, nu te antura cu ei căci au altă învățătură. Stai în credința Evanghelică am putea concluziona. De aceea și imperativa Intrați pe poarta cea Strâmtă. Calea largă este cea fără direcție fără norme, fără porunci, Poarta cea Strâmtă este Isus, este Cuvântul Său, a celor care fac faptele Cuvântului Său.

Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei  vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. După fapte cunoaștem pe prorocii mincinoși, după fapte !  Blândețea lor nu este celebră, și deci după fapte cunoaștem prorocii mincinoși. De asemenea, cunoaștem calitatea de proroci mincinoși pentru că ei predică altceva decât ceea ce Domnul ne-a poruncit să învățăm pe ucenici, și desigur altceva decât adevărul Bibliei.

Sunt grele poruncile lui Isus? Biblia spune că nu sunt grele. Iată ce porunci am aflat astăzi:

 • FIȚI ATENȚI la smerenie ! sau Luaţi seama, să nu vă lăudați cu neprihănirea voastră înaintea oamenilor.
 • Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Prorocii.
 • milostenia ta și postul tău să fie făcută în ascuns. SMERENIE ȘI CUMPĂTARE, MODESTIE ȘI BUNĂTATE 
 • nu încerca să arăți vădit rugăciunea ta, comunică personal cu Dumnezeu, nu prin preot ci tu personal
 • Când vă rugaţi, să nu repetați, nu cântați aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi
 • Cereţi , şi vi se va da; căutaţi Cuvântul, şi veţi găsi; bateţi la ușa Tronului de îndurare, şi vi se va deschide. Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!
 • IERTAȚI CELOR CE V-AU GREȘIT
 • FACEȚI FAPTE BUNE, COMORI ÎN CER
 • Nu putem sluji și lui Dumnezeu și materialismului.
 • NU TE TEME; NU TE ÎNGRIJORA. Căutaţi  mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra
 • Faceți Voia Tatălui ascultând Cuvintele Fiului, Intrați pe poarta cea Strâmtă.
 • Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.
 • Nu oferi învățătură detaliată oamenilor stricați și nervoși
 • Păziţi-vă de proroci mincinoşi
 • Deosebaște prorocul mincinos prin natura faptelor lui

Fie ca aceste porunci și toate poruncile Domnului învățate de noi să ne caracterizeze viața. Amin

Fiți binecuvântați de Dumnezeu !

Vă invit să învățăm un imn evanghelic Doamne Mare te slăvim

1. Doamne mare, Te slavim; ne-nchinăm puterii Tale;
Te măreste ceru-ntreg și-Ți inalță osanale.
/: Mare este slava Ta și in veci va fi așa! : /

2. Orice glas de heruvim se înalță către Tine;
Îngerii ce Te slujesc sus, în zările senine,
/: Cântă, cântă ne-ncetat: “Fie Domnul lăudat!”: /

3. Al apostolilor cor, a profeților oștire
Cântec nou îți vor cânta, laudă și mulțumire.
/: Și-al martirilor șirag Te-a slăvi în veci cu drag! : /

Prezbiter Marius Leontiuc

 

 

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1116
(Visited 208 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »