ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Comunicat public Consistoriul Bisericii – 30 Noiembrie 2021

Sponsori

Gruparea Religioasă
Biserica Protestantă Evanghelică – o Biserică Misonară Lutherană și Valdenză
Consistoriul Bisericii

Consistoriul Grupării Religioase și Corpul Pastoral

Subscrisa Grupare Religioasă Biserica Protestantă Evanghelică – o Biserică Misonară Lutherană și Valdenză prin substructurile sale, în temeiul art. 4,5,6 Legea 489/2006 rap. la art. 6 TUE și art. 14 Pactul Internațional ONU pentru Drepturi Civile și Politice

emitem următorul Comunicat Public

Urmare a acțiunilor bloggerului Alexa Liviu de la Cluj-Napoca, absolvent de liceu, prin intermediul portalului online ziardecluj.ro, ziardealba.ro, ziardearad.ro și alte 42 de website-uri prin care în zilele trecute a adus un atac pastorului Leontiuc Marius Sebastian, comunicăm următoarele

Fratele Leontiuc Marius a fost catalogat de un cetățean drept infractor prin prisma faptelor vechi de peste 15 ani, fapte pentru care fratele a plătit în fața legii, fapte iertate și dezlegate de gruparea religioasă. Numitul Alexa a acuzat pe fratele pastor că ar fi furat domeniul ziardecluj.eu. Din cercetarea noastră rezultă că acest domeniu a fost achiziționat de o persoană apropiată pentru fratele Leontiuc Marius de la ROTLD, a;a cum rezult[ din facvtura de mai jos.

De asemenea din cercetarea noastră rezultă că pe portalul ziardecluj.eu nu există articole de la ziardecluj.ro și chiar dacă ar fi existat prin formula de preluare RSS, nu se circumscria faptic unui furt de știri căci știrile nu se bucură de protecția drepturilor de autor potrivit Legii nr.8/1996. Ca atare această acuzație de furt de știri este una mincinoasă precum și cea privitoare la vreun șantaj sau divorț, fratele Marius Leontiuc fiind căsătorit cu soră dintr-o biserică evanghelică, nuntă la care a participat și numitul Alexa Liviu. De asemenea, fratele Leontiuc a fost ordinat de noi de Consistoriu beneficiind inclusiv de rugăciunea cu punerea mâinilor oficiată de pastori dintr-un alt cult recunoscut de lege. În acest sens au fost emise comunicate pe website-ul nostru.

Fratele Leontiuc Marius Sebastian a fost catalogat de numitul Liviu Alexa din Cluj Napoca drept „debil mintal” căci ar fi „inventat o biserică”.Mai jos expunem un print screen.

Consistoriul și întreaga grupare condamnă public defăimarea creată de numitul Alexa Liviu. Amintim public că noi nu suntem o „grupare inventată” de Marius Leontiuc ci continuarea lucrării fratelui Richard Wurmbrand, el este cel care a pus bazele acestei grupări religioase. Chiar și în situația în care Marius Leontiuc ar fi fost inventatorul grupării, dreptul la credință este un drept fundamental.

Iată temeiul legii în baza căreia gruparea religioasă funcționează

LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 ( republicată ) privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014

Articolul 1

 • (1) Statul român respectă și garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conștiință și religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituției și tratatelor internaționale la care România este parte.
 • (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă contrară convingerilor sale și nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situație de inferioritate pentru credința, apartenența ori neapartenența sa la o grupare, asociație religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condițiile prevăzute de lege, a libertății religioase.

Articolul 2

 • (1) Libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a și-o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile și ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educație religioasă, precum și libertatea de a-și păstra sau schimba credința religioasă.
 • (2) Libertatea de a-și manifesta credința religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege și constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecția ordinii, a sănătății sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Articolul 3

 • (1) Părinții sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri
 • (2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să își aleagă singur religia.

Articolul 4

 • Orice persoană, cult, asociație religioasă sau grupare religioasă din România este liberă de a stabili și menține relații ecumenice și frățești cu alte persoane, culte sau grupări religioase și cu organizațiile intercreștine și interreligioase, la nivel național și internațional.

Articolul 5

 • (1) Orice persoană are dreptul să își manifeste credința religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri și prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât și în structuri fără personalitate juridică
 • (2) Structurile religioase cu personalitate juridică reglementate de prezenta lege sunt cultele și asociațiile religioase, iar structurile fără personalitate juridică sunt grupările religioase.
 • (3) Comunitățile religioase își aleg în mod liber structura asociațională în care își manifestă credința religioasă: cult, asociație religioasă sau grup religios, în condițiile prezentei legi.
 • (4) În activitatea lor, cultele, asociațiile religioase și grupările religioase au obligația să respecte Constituția și legile țării și să nu aducă atingere securității publice, ordinii, sănătății și moralei publice, precum și drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 • (5) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenența la culte, cu excepția desfășurării lucrărilor de recensământ național aprobat prin lege sau în situația în care persoana vizată și-a dat, în mod expres, consimțământul pentru aceasta.
 • (6) Este interzisă obligarea persoanelor să își menționeze religia, în orice relație cu autoritățile publice sau cu persoanele juridice de drept privat.

Articolul 6

 • (1) Gruparea religioasă este forma de asociere fără personalitate juridică a unor persoane fizice care, fără nicio procedură prealabilă și în mod liber, adoptă, împărtășesc și practică o credință religioasă.
 • (2) Asociația religioasă este persoana juridică de drept privat, constituită în condițiile prezentei legi, formată din persoane fizice care adoptă, împărtășesc și practică aceeași credință religioasă.
 • (3) O asociație religioasă poate deveni cult în condițiile prezentei legi.

Articolul 9 (1) În România nu există religie de stat; statul este neutru față de orice credință religioasă sau ideologie atee.

Articolul 13

 • (1) Raporturile dintre culte, precum și cele dintre asociații și grupuri religioase se desfășoară pe baza înțelegerii și a respectului reciproc.
 • (2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase.

De asemenea Constituția României cuprinde prevederi importante

ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

(3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.

(4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.

(5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.

(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

Libertatea de exprimare ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

Biserica Protestantă Evanghelică din România este o grupare religioasă în sensul art. 6 din Legea 489/2006 care mărturisește crezurile creștine antice și îmbrățișează doctrina, practica și liturghia evanghelică așa cum sunt definite în Biblie sub interpretarea din Catehismul Valdenz, Catehismul de la Heidelberg , Micul Catehism al lui Martin Luther, Confesia Augustană, Concordia Leuenberg și Mărturisirea Evanghelică.

Conform articolului 369 Cod Penal Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Consistoriul constată că prin atribuirea sintagmei de „debil mintal” de către numitul Alexa Liviu fratelui Leontiuc Marius Sebastian tocmai pentru activitatea sa din cadrul grupării inducând oprobiu public asupra celor care aderă sau au aderat la grupare (apartenența la o grupare inventată de un debil mintal), numitul Alexa a comis infracțiunea de incitare la ură și discriminare, faptă prevăzută și pedepsită de art. 369 Cod Penal. Consistoriul mai observă un mijloc de meschinătate al numitului Liviu Alexa: folosirea unei fotografii cu fratele Marius Leontiuc surmenat și nedormit după 12 ore de audieri DNA din 2008, perioadă de arest pentru care statul român a fost condamnat de CEDO prin decizia Leontiuc c. Romania 4 Dec. 2012 44302/10. Deși în două decizii diferite CEDO a condamnat statul român pentru acțiunile împotriva fratelui Leoniuc aceste aspecte trec sub tăcere. Un act material distinct al infracțiunii de incitare la ură și discriminare prin proliferare de injurii este repetarea calificativului de „infractor”, calitate pe care condamnatul o pierde atunci când este plasat în libertate tocmai pentru a fi reintegrat iar nu discriminat și respins. Un alt act material al acestei infracțiuni este dat de expresia „numele Leontiuc duhnește a infracțiuni”, numitul Alexa Liviu săvârșind cu intenție infracțiunea cu scopul de a plasa sub dispreț public orice membru al familiei. Fără nici o remușscare, acesta chiar face vorbire de fratele Leontiuc Flaviu, pastor reputat în Viena sau celebra scriitoare, mama acestora. Pe toți membrii familiei Leontiuc, numitul Alexa Liviu îi integrează în oprobiu prin expresia amintită, faptă care atestă un pericol social amplificat de curajul infracțional și delictual.

De asemenea fapta numitului Liviu Alexa de a amenința cu „reactivarea sentinței” pe fratele Marius Leontiuc dacă nu șterge site-ul pe care se publică predici ale bisericii noastre, întrunește elementele constitutive ale faptelor de împiedicare a desfășurării credinței și trafic de influență prin șantaj. Șantajul este întrunit deoarece numitul Liviu Alexa a constrâns vădit pe fratele pastor Marius Leontiuc să nu-și folosească propria proprietate on-line, sub argumentul mincinos (mijloc fraudulos) că denumirea ziardecluj.eu s-ar bucura de un alt drept de autor, ca și când ar fi fost cumpărat degeaba. Nu este vorba de o simplă amenințare cu justiția, amenințarea numitului Alexa fiind injustă nesocotind dreptul privat la proprietatea fratelui Leontiuc, dar și a dreptului public care ocrotește proprietatea și obligă terții la respect față de actul juridic al proprietății. Imaginile, capturi de ecran de pe telefonul purtat de fratele Leontiuc sunt probe certe ale șantajului. Vedem explicit expresia „nu mai folosi ziardecluj.eu”, chiar dacă fratele este proprietar.

   

Mesajele de mai sus au fost trimise prin SMS de către Liviu Alexa (cele cu fundal de culoare gri) către fratele Leontiuc Marius (mesajele cu fundal verde)

Șantajul, potrivit art. 207 Cod Penal este definit astfel: (1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1).

Constrângerea după cum putem vedea are două componente: un mesaj ce derivă indirect ca idee este acesta ,nu are importanță că ești propritar, scriu la DIICOT și chiar dacă ai dreptate ajungi la Gherla la închisoare”, iar a doua componentă, un alt mesaj indirect ce derivă „îți reactivez eu sentința, sunt puternic, Clujul, judecătorii sunt la picioarele mele”. Putem observa modul de adresare, josnic al numitului Liviu Alexa. Scopul lui Liviu Alexa este de a dobândi injust folosul lipsei domeniului concurent amenințând cu o faptă imaginară. De asemenea deși știrile nu se bucură de vreun drept de autor, observăm o acuzație-amenințare nedreaptă „furt de texte”, fratele Leontiuc crezând inițial că este vreun canal RSS de preluare știri, însă o cercetare a stabilit că nu există „texte furate” preluate de pe portalul lui Liviu Alexa, nici nu se putea realiza acest lucru întrucât articolele lui Alexa Liviu și colegilor săi au în general grave carențe gramaticale și morale. De fapt intenția lui Liviu Alexa este ca „ziarul” fratelui Leontiuc să nu ofere nici o informație nouă, orice știre ar publica ar fi catalogat tendențios „furt de texte”.

Lăsarea în libertate de către organele penale, a numitului Liviu Alexa, Consistoriul grupării religioase o consideră o acțiune de sfidare a dreptului la siguranță al cetățeanului. În libertate, așa cum putem observa, numitul Liviu Alexa a generat deja pericol concret pentru ordinea publică. Potrivit CJUE C-41/74 pericolul pentru ordinea publică rezidă din comportamentul celui vizat. De asemenea hotărârea B c. Austria CEDO stabilește că deși dreptul la libertate este intangibil și dreptul la siguranță este intangibil astfel încât art. 5 Convenție nu este încălcat atunci când măsura este luată chiar pentru ocrotirea ordinii publice.  Din ordinea publică face parte atât respectul față de proprietate cât și respectul față de credința celuilalt. Liviu Alexa nu doar că nu a respectat acestea dar a incitat și publicul să nesocotească dreptul la proprietate electronică și cel al credinței frateluiu Marius Leontiuc, astfel încât Consistoriul consideră că statul trebuie să ia măsuri preventive ferme față de numitul Liviu Alexa.

Ca atare, public somăm

 • Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș la a începe tragerea la răspundere penală a numitului Liviu Alexa pentru faptele mai sus amintite, competența fiind dată de domiciliul pastorului
 • Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru a acționa în cadrul Competențelor sale
 • Avocatul Poporului în a lua cel puțin o poziție publică
 • Direcția de combatere a fraudelor din cadrul ANAF în a analiza activitatea societăților comerciale conexe
  portalului ziardecluj.ro dacă acesta nu este un blog, veniturile obținute din publicitate în pagini cu conținut infracțional fiind în sine fapte fiscale nelegale.
 • Ministerul Afacerilor Interne IPJ Cluj în cadrul competențelor sale, date fiind injuriile în spațiul public, adresate de Liviu Alexa împotriva fratelui Leontiuc Marius, – Cu privire la art. 2 pct. 1 raportat la art.3 lit b) din Legea nr 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, conform textului de lege menționat, săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice care  se sancționează cu amendă între 200 si 1000 lei;

consemnăm 30 Noiembrie 2021 și luăm act de la Corpul Pastoral
rev. Leontiuc Marius
rev. Nadasdy Andreas
misionar Stoka Marius
vicar Gaciu Costel
vicar Paul Disăgilă
vicar Ana Mădălin


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

1256
(Visited 312 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »