ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predică 6 Septembrie, Marius Leontiuc : Ce este A crede și ce este Credința

Sponsori

Iubiți frați și surori, stimată Biserică a lui Hristos

Textul de bază și de referință al predicii de astăzi este din Apocalipsa 14:12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Dar avem în cuprinsul predicii mult mai multe pasaje din Scriptură, veți vedea astăzi o predică a Bibliei, Biblia va fi cea care defapt predică. În această Duminică facem o pauză de la învățarea poruncilor lui Isus și încercăm să aflăm CE ESTE CREDINȚA? 

Este credința noastră un set de scrieri ale unor teologi? un set de tradiții? o convingere a unei persoane? sau este încrederea fixă și neschimbată, pocăința și trăirea Bibliei? Ce este totuși credința? Găsim în Biblie de multe ori imperativa CREDEȚI și multe înțelesuri a termenului de credință. Și vine tentația să alegem care ar fi mai potrivit, fără să ne dăm seama că tot Noul Testament este defapt credința.

Ereziile întodeauna caută să filtreze Biblia, omul să aleagă ce crezi și ce să nu mai crezi din Noul Testament. Și se încearcă filtrarea prin alte scrieri, filocalie, pateric, opiniile unor preoți, răstălmăciri din comentarile reformatorilor, chiar și prin compararea cu catehismele, și diavolul mereu încearcă aceeași strategie: Oare așa a spus Dumnezeu? Oare așa scrie în Biblie? Mai crede cineva ca voi? Și am învățat din Predica de pe Munte că Isus ne cere să deosebim prorocii mincinoși și implicit prorociile mincinoase.

Vă invit să facem o introspecție în câteva situaații din Noul Testament în care ne este prezentată și explicată Credința

1, Cuvintele lui Dumnezeu CREZUTE, trăite și împlinite sunt Credința Noastră . Cuvintele (poruncile, promisiunile, pildele) lui Isus Hristos sunt parte a credinței noastre, cuvintele lui Isus nu pot fi disociate de credință

Matei 7: 24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. Faptele Apostolilor cap.1 : 2 de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilorFaptele apostolilor 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă. Sfântul Apostol Petru definește Calea Neprihănirii ca fiind credința 2 Petru 2:21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 2 Petru 3:2 ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri. 1 Ioan 2:7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit. Apocalipsa 14:12Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Romani 10:8 Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Romani 10:10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,Romani 10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Romani 16:26 … prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă. 1 Timotei 1:5 Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută.

2. Credința este sacramentală , este în pocăință,  este evanghelică. Credința cuprinde tainele (sacramentele), mărturisește iertarea păcatelor, moartea și învierea Domnului

Marcu 1:15 El (Isus)  zicea: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape . Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.  Pocăința este o condiție a credinței noastre potrivit Domnului Isus. Nu putem fi protestanți evanghelici fără să fim pocăiți, fără să regretăm păcatele.  A crede Evanghelia înseamnă a crede Cuvintele lui Isus, a crede în moartea și învierea Sa, a crede în Domnia și Dumnezeirea Sa și a practica tainele botezul și Împărtășania (Euharistia) precum și toate actele de manifestare a credinței. Marcu 16:16  Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. 1 Corinteni 11: 23-26 Căci am  primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”  Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până  va veni El. Faptele Apostolilor 2: 38Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Și confirmația este prevăzută de Biblie ca parte a credinței  Romani 10:9  Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Tainele (sacramentele) trebuiesc păstrate, sunt parte a credinței 1 Timotei 3:9 ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat. ( A se vedea și 1 Petru cap. 3 Icoana  aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile  trupeşti, ci  mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea  lui Isus Hristos,) Noi credem așa cum spune și Biblia că ambele sacramente sunt spre iertarea păcatelor, Împărtășania fiind o reafirmare constantă a credinței într-un contact fizic cu Dumnezeu. Faptele apostolilor 26:18
ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.’ Efeseni 4:5Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Coloseni 2:12 fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.

3. Credința este un dar oferit prin HAR indiferent de etnie și o încredere neclintită în lucruri care nu se văd

Romani 1:5 prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile, Romani 1:8 Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea. Romani 10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.Romani 12:3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. 1 Corinteni 2:5 pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:7 pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. Efeseni 2:8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu Evrei 10:39 Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului. Evrei 11:1
Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

4. Credința reală în Dumnezeu tămăduiește, trece de rațiune

Matei 8:10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.  Credința are putere foarte mare și Cuvântul Domnul pentru noi este ca să se împlinească credința noastră. Matei 8:13 Apoi a zis sutaşului: „Du-te şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Matei 9:22 Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Matei 9:29 Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!Matei 15:28 Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Matei 17:20 „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. Matei 21:21 Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci , chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare’, se va face.Luca 17:6Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ‘Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare’, şi v-ar asculta.

5. Credința conduce la rugăciuni ascultate

Matei 21:22 Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”

6. Fără credința adevărată apare Credința eretică care conduce spre iad

Matei 23:15 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă. 1 Timotei 4:1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,Iuda 1:3Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Credința oferită sfinților apostoli este dată pentru todeauna. Ea nu are nevoie de traduceri prin comentarii, prin scrieri ale ieromanhilor, Noul Testament trebuie crezut iar nu decis asupra a ce se crede din el. Catehismele reprezintă pentru noi doar rezumate ale credinței, credința însă estea cea pe care Martin Luther o denumea Sola Scriptura. Orice protestant adevărat va înțelege că doar Biblia este scrierea credinței, restul sunt doar forme de prezentare ale credinței. Pavel ne scrie în Galateni 1 : 8 Dar chiar dacă noi  înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!

7. Prin credință se obține și iertarea păcatelor, dar și neprihănirea

Marcu 2:5 Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” Luca 5:20 Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!”Romani 1:16 Neprihănirea se capătă prin credinţă –Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă** ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în*ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”Romani 3:22 şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.(este un verset care exclude fără discuții orice formă de predestinație).

8. Credința exclude frica

Marcu 4:40 Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?”  Luca 8:25 Apoi a zis ucenicilor Săi: „Unde vă este credinţa?” Plini de spaimă şi de mirare, ei au zis unii către alţii: „Cine este Acesta de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei şi-L ascultă?” Atunci când suntem speriați și uită porunca NU TE TEME, pentru coi răsună același Cuvânt Unde vă este credinţa?

9. Credința dă mântuire

Marcu 5:34 Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.”Marcu 10:52 Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus.Luca 7:50 Dar Isus a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.” Luca 8:48 Isus i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit. Du-te în pace.” Luca 17:19 Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.” Luca 18:42 Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.1 Petru 1:9 veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. Vedem exemple clare în care Domnul Isus spune persoanelor credința ta te-a mântuit, credința conduce la mântuire. Dacă neprihănirea se poate dobândi prin fapte și porunci (credința aplicată din inimă), mântuirea se obține doar prin credință (credința tare în suflet) Romani 10:10,11 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” Iacov 2:24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.

Încrederea în Dumnezeu este parte a credinței și este considerată neprihănire Romani 4:3Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” Galateni 3:6Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire”Iacov 2:23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire” şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”.

10. A crede în Dumnezeu, este o poruncă a lui Dumnezeu. Credința evită tulburările (îndoielile)

Marcu 11:22 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu! Ioan 14:1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. 2 Tesaloniceni 2:13Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.

11. Dumnezeu mărește credința

Luca 17:5 Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!” Luca 22:32 Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” Iuda 1:20 Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,

12. Prin credință Numele lui Dumnezeu și Duhul Sfânt ne întărește și primim darurile Duhului

Faptele apostolilor 3:16 Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii. Fapte 2:38 „Pocăiţi-vă , le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh . Faptele apostolilor 11:24 Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Romani 12:6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! 1 Corinteni 12:9altuia, credinţa prin acelaşi Duh; 1 Corinteni 16:13 Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! 2 Corinteni 4:13Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!” şi noi credem, şi de aceea vorbim. Galateni 5:5 Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.

13. Credința nu face deosebire între etnii

Faptele apostolilor 15:9 N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin credinţă.Faptele apostolilor 20:21 şi să vestesc iudeilor şi grecilor pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.

14. Credința reală crește biserica

Faptele apostolilor 16:5 Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi

15. Credința reală este nelipsită de fapte bune. Trăim prin Duhul

2 Corinteni 8:7 După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere. 2 Corinteni 10:15 Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că, dacă credinţa voastră creşte, va creşte şi câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Galateni 6:10 Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.Filipeni 1:27 Numai purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei . Iacov 2:14 Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? Iacov 2:17 Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. Iacov 2:18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele.” Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele. Iacov 2:20 Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? Iacov 2:22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. Iacov 2:24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. Iacov 2:26 După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă. 2 Petru 1:5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; adică să împlinim poruncile Domnului Isus (cunoștința Cuvântului).

Galateni 5:22-26 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine , credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit  firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă  trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

16. Prin credință Hristos este în noi

Efeseni 3:17 aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, Coloseni 2:7 fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.

17. Credința în Isus este incompatibilă cu materialismul

1 Timotei 6:10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.

18. Credința noastră este cea a sfinților, o credință a răbdării

Filimon 1:5 pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii. Iuda 1:3 Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.  Apocalipsa 14:12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

19. O credință a slujirii și închinării doar lui Dumnezeu. O credință în viața de după moarte, cu Dumnezeu

Luca 4:8 Este scris : ‘Să te închini numai Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti. 1 Timotei 2:5 Căci este un singur Dumnezeu şi este un** singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. Apocalipsa 22:8-9 Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” Credința noastră adevărată este cea relatată de Biblie, în care Dumnezeu este singurul căruia ne închinăm. Credem că există sfinți, noi suntem socotiți sfinți atunci când ne străduim să ascultăm de poruncile Domnului Isus, dar noi nu ne închinăm decât lui Dumnezeu căci așa ne-a învățat Domnul Isus. Nu slujim sfinții prin nici un fel, nici prin pomenire, nici prin comemorare, Dumnezeu ne interzice așa ceva chiar în pasajele amintite.

Biblia vorbește despre focul cel veșnic care nu se stinge, despre locuința morților și despre Raiul lui Dumnezeu sau Cerul. Noi credem în existența sufletului care nu moare și în prezența lui Dumnezeu primim trup ceresc, lucru clarificat pe muntele Tabor la Schimbarea la față cu Moise (care a murit în trup) și Ilie care nu a gustat moartea, dar ne vom reprimi și trupul pământesc la înviere. Așa dar, există viață după moarte, Domnul Isus ne promite că sufletul credincios nu moare . Ioan 11:25,26 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea  şi Viaţa  . Cine  crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”

20. Credința se propagă și mandatează orice credincios să devină lucrător activ care să cunoască Poruncile Domnului Isus și să le predea mai departe vestind pocăința și iertarea păcatelor

Matei 28 :19-20 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Luca 24:47  să se propovăduiască tuturor neamurilor  , în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Este mandatul Domnului Isus pentru toți creștinii reali, autentici l-au primit odată cu credința. Noi credem că putem ierta păcatele celor care au greșit față de noi (Ioan 20:23 Celor ce  le veţi ierta păcatele vor fi iertate şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute) , de asemenea credem că prin mărturisirea păcatelor, Absoluție și Euharistie Dumnezeu ne iartă păcatele ( 1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Matei 26: 27-28 Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el,căci acesta  este sângele Meu, sângele legământului celui  nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.)

Sigur , acestea sunt doar câteva repere biblice depre credință, ele sunt mult mai multe, dar cele expuse ne reliefează purtatea credinței și ce este credința. Astăzi diavolul luptă din răsputeri pentru distrugerea credinței. Credința reală este chiae religia noastră. Și diavolul are strategii aparent diferite, este defapt aceeași metodă prin care l-a ispitit pe om la Eden. Aceeași metodă dă rezultate. diavolul vine și înteabă prin slujitorii săi: Oare așa scrie în Biblie?  Oare așa a zis Dumnezeu? Tu nu ai înțeles bine ce scrie,…

Apostolii î-L numesc pe Isus ca fiind Dumnezeu. Vin mișcări aparent creștine și spun că Isus ar fi doar profet, sau arhanghel, deși Biblia spune răspicat Dumnezeu.

Deși Isus Hristos afirmă în Luca 16:16 că Legea a ținut până la Ioan și de atunci doar Evanghelia se propovăduiește iar în Fapte 1:2 se menționează expres despre poruncile lui Isus, diavolul vine și te abate și spune prin robii lui că nu ai înțeles bine, că e vorba tot despre lege, că tot legea s-a predicat până la Golgota și că nu s-ar fi dat porunci, că defapt sunt scrieri și comentarii care spun altceva…. E diavolul cu aceeași strategie, prin care se comută atenția de la credință la feluri de mâncare, la eclipsarea poruncilor lui Isus cu cele din Vechiul Legământ, la lucruri care s-au oprit la Ioan. Deși Domnul Isus spune, Eu vin ca un hoț, unul va fi luat, unul va fi lăsat, vine diavolul și spune că nu e vorba de nici o răpire. Chiar și credința în Duhul Sfânt este atacată. Deși apostolii subliniază așa cum am văzut astăzi că există felurite daruri, vine diavolul și te abate de la cale și spune prin supușii săi că nu există daruri sau, că există doar vreo trei și că Poruncile lui Hristos nu ar fi Lucrarea Duhului. Vedeți? Este aceeași strategie Oare așa a zis Dumnezeu? Și dacă încerci să-l înfrunți diavolul caută să te umilească că nu ai doctorate ca să înțelegi Biblia, iar ultima zvâcnire este schelălăitul cu invective. Nici ucenicii apostoli  nu și-au dat doctoratul pe la seminariile cesaționiste sau papale, dar  au reținut Cuvântul în mod complet, ne-au zidit, întărit și ne-au învățat o vorbire aleasă.

Și Domnul Isus vede aceste atitudini peste veacuri și întreabă în  Luca 18:8 Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” Diavolul încearcă să confiște credința prin umanism, să o transforme într-o știință tehnică cu specialiști și licențiați și autorizați de altcineva decât Dumnezeu să o exploreze, să-i schimbe natura ei și să o facă necredință. Pentru că defapt cei care se dedau la ticăloșia de a urma pe diavolul, încep să propage NECREDINȚA. Și necredința te îndemană răspicat să nu crezi Biblia. Deși vedem că Biblia spune NUMAI LUI DUMNEZEU SĂ TE ÎNCHINI; EXISTĂ UN SINGUR MIJLOCITOR, diavolul te invită să te închini la morți, la obiecte că așa spune ieromonahul și fac cu miile cozi la icoane, deși Dumnezeu ne oferă în Biblie O ALTĂ CREDINȚĂ, a crede în Evanghelie iar nu a ignora ce scrie în Evanghelie. Și vedem soarta unor biserici care au mers pe linia aceasta, s-au transformat în moschei sau au fost dărâmate. Acesta e visul diavolului, nu și al creștinului. Este cazul să renunți la credințele care cenzurează Biblia, este cazul să renunți la duhovnici sau pastori care nu sunt plini de pace și nu au Cuvintele lui Hristos ca fundament (le recunoști limbajul și dorințele). Este cazul să te întorci și să vi la Isus, la Evanghelie.

Și răsună întrebarea Domnului Isus Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?

Martin Luther a lăsat aceste adagii atât de prețioase: SOLA SCRIPTURA și trăim ceea ce credem. Nu poți să fi evanghelic și să detești Biblia și pe cei care iubesc Biblia. Nu poți fi evanghelic și să separi pe Luther de Waldo, Hus și Tyndale. Gruparea noastră religioasă este cea în care vei găsi cu adevărat REFORMA, o învățătură întemeiată pe Noul Testment în care Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, William Tyndale, Nicolaus Ludwig von Zinzendorf , Zacharias Ursinus și Charles Wesley ne împărtășesc aceeași carte de fundament religios: EVANGHELIA prin Biblie. Este o credință mai neconfortabilă pentru că ea nu ocolește poruncile și promisiunile Domnului Isus, este o credință neconformistă, pentru că nu acceptă slujirea și închinarea decât Domnului, este o credință minoritară fiind la nivel de grupare, DAR este credința protestantă autentică, este credința veche lăsată sfinților apostoli, de Domnul Isus. Poți crede acestă credință? Dorești să vi și tu la credința adevărată? Despre această credință ne vorbește Apocalipsa 14:12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.Dacă te consideri un om responsabil, o persoană responsabilă și dorești o viață cu Hristos, trebuie să faci parte din grupare, vino în gruparea noastră și Dumnezeu să binecuvinteze alegerea ta !

Vă invit să învățăm un imn scris de unul din compozitorii protestanți faimoși  William B. Bradbury, un imn care reflectă fidel credința grupării noastre religioase.


Credința mea eu o zidesc

Muzica: William B. Bradbury
Versuri: Edward Mote

Credința mea eu o zidesc
Pe-al Domnului Cuvânt ceresc.
Ca spuma toate vor pieri,
Hristos ca Stâncă-n veci va fi.

Refren:

Zidesc pe Stâncă, pe Hristos,
Nicicând pe malul nisipos,
Nicicând pe malul nisipos.

Deși-i ascunsă Fața Sa,
Cu milă mă va-nconjura.
Și orice vifor de-ar veni
Pe Stâncă sigur eu voi fi!

Când vin primejdii pe pământ,
Eu sunt scutit prin legământ,
Chiar toate de s-ar clătina,
Hristos rămâne Stânca mea.

Iar când Isus va judeca
Și celor morți „Sus!” va striga,
Neprihănirea Lui va fi
Chiar haina-n care voi luci!

Fiți binecuvântați!
Prezbiter Marius Leontiuc


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

905
(Visited 23 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »