REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Predică 13 Septembrie 2020: Facă-ţi-se după credinţa ta !

Sponsori

Textul biblic pentru predica de astăzi se găsește în Evanghelia Sfântului Apostol Matei cap. 8

Vindecarea unui lepros
1 Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El. 2 Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.” 3 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” Îndată a fost curăţită lepra lui. 4 Apoi, Isus i-a zis: „Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului şi adu darul pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.”
Vindecarea robului unui sutaş
5 Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga 6 şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuieşte cumplit.” 7 Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.” 8 „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit. 9 Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi şi zic unuia: ‘Du-te!’ şi se duce; altuia: ‘Vino!’ şi vine; şi robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ şi-l face.” 10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare. 11 Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. 12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” 13 Apoi a zis sutaşului: „Du-te şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Vindecarea soacrei lui Petru şi mai multor bolnavi
14 Isus S-a dus apoi în casa lui Petru şi a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. 15 S-a atins de mâna ei şi au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat şi a început să-I slujească. 16 Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii, 17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”
Cum să urmăm pe Isus
18 Isus a văzut multe noroade împrejurul Său şi a poruncit să treacă de cealaltă parte. 19 Atunci s-a apropiat de El un cărturar şi I-a zis: „Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.” 20 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.” 21 Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu.” 22 „Vino după Mine”, i-a răspuns Isus, „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.”
Potolirea furtunii
23 Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El. 24 Şi, deodată, s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea. 25 Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!” 26 El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut o linişte mare. 27 Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”
Doi îndrăciţi sunt tămăduiţi
28 Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. 29 Şi iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?” 30 Departe de ei era o turmă mare de porci, care păşteau. 31 Dracii rugau pe Isus şi ziceau: „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.” 32 „Duceţi-vă”, le-a zis El. Ei au ieşit şi au intrat în porci. Şi, deodată, toată turma s-a repezit de pe râpă în mare şi a pierit în ape. 33 Porcarii au fugit şi s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse şi cele întâmplate cu îndrăciţii. 34 Şi iată că toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus şi, cum L-au văzut, L-au rugat să plece din ţinutul lor.

 

Stimată Biserică a lui Hristos, dragi frați și surori în Domnul

Avem în fața noastră un pasaj cu cinci momente diferite, de după Predica de pe Munte. Fiecare din aceste 5 episoade, poate constitui un subiect de predică. Ne vom îndrepta însă atenția nu la momentele și descrierea evenimentelor ci la cuvintele lui Isus, Domnul și Dumnezeul nostru. Potrivit 1 Ioan cap. 2 versetul 7 Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit, Cuvintele lui Isus Hristos pentru gruparea noastră religioasă sunt toate porunci pentru noi, poruncile noastre. Și având cunoștința acestor cuvinte, dobândim prin ascultare de ele, ceea ce este mai important, viața veșnică (Ioan 12:50 pentru cine nu crede).

Se coboară Domnul de pe munte, și spune Biblia că mulțimile veneau după El, asistau la ceea ce se întâmplă. Și apare un lepros. Lepra este o boală incurabilă, el leprosul fiind evident în suferință. În tradiția iudaică fixată prin legea lui Moise leprosul trebuia să strige și să nu se apropie de nimeni, și nici altcineva să nu se apropie de el. Dar Isus întinde mâna, leprosul se apropiase, vine și el, noroadele lafel, și este rugat Isus de către lepros să fie curățit. Și Isus exclamă și poruncește astfel Da, vreau, fii curăţit! 

Sfântul apostol Petru ne transmite tuturor un mesaj, o poruncă apostolică în 1 Petru cap. 2 verset 4 Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Priviți dragii mei porunca pe care o dă Dumnezeu celor care se apropie de el vreau să fi curăţit! Dar ce înseamnă a te apropia de Dumnezeu, de Isus? Sfântul Apostol Petru ne răspunde în 1 Petru cap.2 și ne invită la a crede Cuvântul (versetul 8) și la a-l trăi, la a călca pe urmele Domnului (versetul 21), mai precis ceea ce biserica noastră susține: trăirea Cuvântului, cunoașterea și împlinirea poruncilor lui Hristos. Dacă ți-ai pus în gând să te pocăiești de păcatele tale, iată ce poruncește Dumnezeu atunci când te apropii de El: vreau să fi curăţitde păcatul tău, de necurăția ta, de vina ta, de orice trebuie supus curățirii, Dumnezeu îți spune astfel că vreau, fii curăţit!  Îmi place atât de mult cum Martin Luther exprimă în Micul Catehism sub fiecare poruncă Trebuie să-l iubim pe Dumnezeu și să…  Dragii mei, nu are loc o negociere între lepros și Isus, leprosul se apropie, Isus întinde mâna (se apropie și El) și vindecă. Isus și astăzi vindecă, dar cel mai important de reținut Isus și astăzi dorește curăție de păcate,  oficiul cheilor divine și astăzi este valabil și Domnul vrea să ne ierte păcatele celor care ne apropiem de El și-ți transmite și ție care citind predica te apropii de El:  vreau să fi curăţit!, nu este doar o promisiune ci este o poruncă activă, este o poruncă-efect pentru toți cei care cu lacrimile pocăinței vor veni la Cina Domnului, vin seara la rugăicune și citesc aceste predici împreună cu pasajele biblice.

Și pleacă Isus cu noroadele mai departe și găsește centurionul roman, care era un om cu frică de Yehovah, de Dumnezeu Tatăl. Spune Biblia în altă parte că el a dat și bani pentru sinagogă, deși era roman. Cum ar fi astăzi ca un comisar șef  bogat de pe la o structură înaltă să dea bani la o biserică de pocăiți și în loc să fie acuzator și aspru ar fi iubitor, pare SF nu? Așa ceva era acest centurion care aude că vine miraculosul Isus, darv casa sa era cu urme de păcate față de legea iudaică, carne de porc, poate desfrâu, ceva ce nu se concilia cu viața evreiască dar el cere îndurare pentru un evreu, rob. Ați văzut vreun patron astăzi să umble și să caute sănătatea angajatului și să fugă la Dumnezeu pentru a cere mila Divină?  Nu vedem așa ceva, patronii caută reducerea cheltuielilor, dacă ar putea cumva obține implicare pasională a angajatului în muncă fără bani. Centurionul îi arată la Isus credința sa, credea în El deplin, îi era rușine totală de Isus, s-a smerit chiar din poziția sa și Isus are un verdict când îi vede credința;  facă-ţi-se după credinţa ta. Iată porunca ultraactivă a Domnului. Psalmistul David spune în rugăciunea din psalmul 139 Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!

Care este calea pe care te afli tu? Ești convins că Isus are toată puterea în cer și pe pământ așa cum credea centurionul roman? Te apropii de El / crezi aceste cuvinte ale Sale? Isus îți mai dă o poruncă prin Cuvântul Său facă-ţi-se după credinţa ta ! Dacă nu ai o credință tare cere și tu în rugăciune precum psalmistul, și știm din Ioan 12:50 și 1 Ioan cap.1 și 2 că această cale a veșniciei este ascultarea de Cuvânt. Spune Biblia în textul de astăzi că El prin Cuvântul Lui scotea draci din oameni, și vindeca. Prin Cuvântul Lui astăzi te cheamă, și vrea să fi curățit de lepră și de boală. Poate această lepră este țigara, înjurătura, băutura, violența, adulterul, minciuna. Isus  vine și te cheamă și-ți spune vreau să fi curăţit! 

Dorești ca Domnul să te atingă prin Harul Său, să fi curățit? Cântarea spune Voi pierduţi în patimi grele/ Sub osândă şi păcat,/La Isus e mântuirea/ Şi pe mine m-a salvat! Vreți să știți dragii mei puterea lui Isus? Vrei să fi scăpat de povara care o porți? Isus stabilește un principiu facă-ţi-se după credinţa ta , apoi Evanghelia ne arată chiar în textul de astăzi că El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Neputința ta, povara ta, boala ta a purtat-o EL, El vrea ca să vindece boli, să mângăie inimi rănite, să vestească speranță unde este desnădejde, Sângele lui Isus te spală și pe tine dacă ai credință. Mincinoșii spun despre noi că luăm Cina Domnului doar pe merit adică dacă considerăm noi că o merităm, noi nu merităm Trupul și Sângele ci ele ne sunt date prin Har, fără merit. Dar apropierea de Dumnezeu se face prin credință, printr-o credință reală nu doar declarată. Atunci, Dumnezeu, Isus are o poruncă pentru patimile tale, murdăria ta, duhul care te chinuie, stresul tău, EL le spune „Duceţi-vă”. Știți cine primește draci, cine primește lucrurile de care ești curățit? Cel care se întoarce la patimi, la mocirlă, turma de porci. Feriți-vă de turme de porci, nu discutăm de animalele pe care le gustăm cu plăcere mai ales de Crăciun, turmele de porci sunt astăzi ereticii care vin cu mizeria lor pe terenul spiritual sfânt, cu teorii care nu au ce căuta în biserică. În Israel nu era voie să fie crescuți porci, era în vigoare legea lui Moise. De aceea Isus a permis ca dracii să intre în turmă, era un sacrilegiu turma de porci. Astăzi lafel caută unii să vină pe tărâmul creștin cu lucruri spurcate, cu închinare la idoli – la moaște, la obiecte, chiar și slujirea celor sfinți deși Dumnezeu spune să nu facem aceasta, și multă răutate, cu minciună și driblare a adevărului. Chiar astăzi vedeam o carte eretică despre spiritualitate evanghelică bazată pe sondaje, scrisă în minciună, de un om care caută să nege un adevăr, să dribleze starea de fapt prin proceduri instituționale. Spiritualitatea dragii mei nu se măsoară în sondaje, prin soluții de marketing. Să nu cumpărați asemenea cărți. Cei care aduc soluții tehnice laice pentru probleme spirituale falsifică credința, sunt această turmă de porci din pasajul de astăzi. Și eu am intrat odată cu mocirlă pe tărâmul Domnului și căderea mi-a fost mare, dar Domnul a avut milă de mine și m-am întors cu căință lepădându-mă pentru totdeauna de mizeria în care eram. Dar nu toți își dau seama, și odată ce intră sub puterea diavolului, sunt distruși ca turma de porci.

Ne spune pasajul de astăzi ce se întâmplă cu ucenicii, ce se întâmplă cu noi când suntem în furtună. Sigur că vom avea o altă predică cândva despre momentul potolirii furtunii. Astăzi vedem ce ne poruncește nouă Domnul. Domnul ne promite să fim pescari de oameni din marea agitată a lumii. Și furtuna se pornește peste noi de multe ori, și în Evanghelia după Marcu cap.4 v 39 Isus spune mării acesteia agitate care ne creează stres și frică: TACI! FĂRĂ GURĂ! Dragii mei, se aventurează peste noi fel și fel de conjuncturi, marea lumii devine agitată, valurile încep să lovească în biserică sau în familie. Isus te întreabă cum i-a întrebat și pe ucenici De ce vă este frică, puţin credincioşilor? și pentru furtuna din viața ta are un verdict : TACI! FĂRĂ GURĂ!

Unii dintre noi mai caută să amâne momentul în care să se decidă să-l urmeze pe Domnul. Dumnezeu Isus transmite ca și atunci, că nu poate fi amânată decizia aceasta nici măcar pentru o cauză de înmormântare, ești chemat să-l accepți pe Domnul Isus în viața ta și Cuvântul acesta care a fost rostit atunci de Dumnezeu este lafel de viu și actual și astăzi pentru tine: Vino după Mine

A urma pe Isus înseamnă a crede tot ceea ce EL a spus și promis, a crede credința așa cum este ea reflectată de Evanghelii. Mulți vor să falsifice credința, să întoarcă evangheliile prin pasaje izolate ale sfântului apostol Paul, credința noastră însă este bazată pe Cuvântul lui Isus, Cuvântul vieții, poruncile Sale. Ești gata să vi la Isus? 

Iată poruncile-promisiuni învățate de noi astăzi

  • Să știm că Dumnezeu dorește curățirea noastră, ne cere să ne apropiem de El
  • Verdictul Domnului facă-ţi-se după credinţa ta !
  • Să știm că Dumnezeu Isus poruncește duhurilor necurate să plece de la tine când ai decis să-l urmezi
  • Să știm că Dumnezeu interzice frica în furtuna lumii. El are un verdict agitației: TACI! FĂRĂ GURĂ!
  • El poruncește fiecăruia Vino după Mine

Dragii noștii, nu suntem o biserică extravagantă, nu suntem o biserică bogată material, dar suntem o biserică care predică Cuvântul așa cum este el. Biserica noastră nu este formată din oameni bogați ci oameni săraci și cu probleme în trecut, pe fiecare Dumnezeu ne-a scos din ceva, dar suntem o comunitate care ne bazăm pe Cuvântul Lui, pe darurile Duhului Sfânt și săracii noștrii sunt cea mai mare avere a lui Dumnezeu din această țară. Nu suntem o biserică ajutată, nimeni nu încearcă să doneze în contul Paypal pus la dispoziție pentru misiune, dar prin noi Dumnezeu vorbește și începem să avem o audiență considerabilă și totuși o comunitate de săraci asigură funcționarea unei biserici cu mai multe parohii în casele noastre, în toată România. Dumnezeu te cheamă și pe tine să-l urmezi, să vestești Cuvântul Lui și să păstorești o parohie. Ești gata să-l slujești pe Dumnezeu?

Vă invit să învățăm două imnuri evanghelice și neoprotestante care sunt actuale în mesajul lor.

SÂNGELE LUI ISUS

1. /: Sângele lui Isus, :/ x3
Mă spală de păcat.

2. /: Rănile lui Isus, :/ x3
Mă vindecă acum.

3. /: Dragostea lui Isus, :/ x3
Mă curăţă acum.

Da, eu știu
1. Voi pierduţi în patimi grele
Sub osândă şi păcat,
La Isus e mântuirea
Şi pe mine m-a salvat!

R: /: Da, eu știu, da, eu ştiu
Sângele Lui spală chiar orice păcat! :/

2. El a spus că niciodată
Nu ne lasă părăsiţi;
Poate Iadul să se zbată,
Stăm cu Domnul neclintiţi!

3. Celui slab îi dă tărie,
Face drum prin vijelii,
Toarnă râuri în pustie,
Schimbă noaptea-n zori de zi.

4. In ispită stă aproape
Ajutorul sa ni-l dea.
Domnul poate să ne scape
Braţul Lui nu va cădea!

Fiți binecuvântați cu toată îndurarea cerului !

Prezbiter Marius Leontiuc

 

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1056
(Visited 129 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »