REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

A doua Duminică de Rusalii. Dominica formata. Fapte 2:21,37-39

Sponsori

În scopul de a avea deplin consens în Sărbătorirea Duhului Sfânt, împreună cu ceilalți creștini care cheamă Numele Domnului, și în această Duminică vom avea o nouă referire la Rusalii. Aceasta este o duminică a sfințeniei în care alte bisericii celebrează sfințenia sub numele de Duminica Sfințeniei a Sfintei Treimi. Nu vom părăsi o astfel de normă printr-o referire din nou la Rusalii. Această referire este justificată așa cum am spus de unitatea în Duhul, bisericile răsăritene și frați neoprotestanți având Rusaliile.

Textul Biblic pentru astăzi este din Fapte Apostolilor 2:21,37-39
21 Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.’
37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”

Ziua Cinzecimii pe care am sărbătorit-o în urmă cu o săptămână și la care ne vom referi și astăzi, sărbătorind astfel în consens și cu frații baptiști și penticostali și creștinătatea majoritară din țara noastră, este sărbătoarea noastră crucială. De atunci nu suntem singuri, Duhul Sfânt este cu noi, Domnul este cu noi (2 Corinteni 3:17  Căci Domnul este Duhul, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate).  A treia părsoană din Dumnezeu care este duh, a considerat să rămână cu noi și în noi. Sărbătoarea Cinzecimii ne lămurește că nu putem acționa autonom față de Duhul Sfânt, nu putem crede lucrarea lui Hristos fără puterea Duhului Sfânt, iar biserica noastră lucrează sub autoritatea Duhului Sfânt, iar noi ca temple ale Duhului trebuie să ne supunem Duhului Sfânt

1 Corinteni 2:13
Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.
1 Corinteni 6:19
Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
1 Corinteni 12:3
De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.

La Cinzecime s-a confirmat însuși modul nostru de înțelegere a Scripturii. Creștinul trebuie să se pocăiască, pocăința este opera Duhului Sfânt în om.  Apoi Sfântul Apostol Petru în cuvântarea sa ne deslușește fără nici o urmă de îndoială că botezul este un act sacramental (spre iertarea păcatelorPocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh). Tot la Cinzecime se confirmă și instituie actul Chemării Numelui prin confirmarea profeției lui Ioel  care devine o promisiune a lui Dumnezeu ce decugre tocmai de atunci, de la Cinzecime (21 Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit). De aceea în momentul initio al slujbei noastre avem acest act de rugăciune prin chemarea Numelui lui Dumnezeu. Cinzecimea deci nu a fost doar un moment de revărsare a darurilor Duhului, așa cum am arătat în predica din Duminica trecută, Cinzecimea a fost și un moment de formare a bisericii. Imediat după aceasta cum vom vedea duminica viitoare, vedem relatarea aspectului bisericii celor dintâi creștini. De aceea astăzi purtăm denumirea de Dominica formata, credința a fost completă. Duhul Sfânt este Cel care ne-a lăsat deci și structura bisericii, structură episcopală (Faptele apostolilor 20:28 Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.)

La primele Rusalii au existat 3 categorii de oameni: oameni umpluți cu Duhul Sfânt ce manifestau darul limbilor și primiseră o putere promisă – limbile de foc, oameni care râdeu și își băteau joc și oameni care nu știau ce să creadă. Aceste 3 categorii s-au menținut în toată istoria până astăzi. Există încă, așa cum am arătat Duminica trecută, voci care râdeau și la primele Rusalii ale apostolilor de lucrarea Duhului Sfânt, care astăzi pun la îndoială Darurile Duhului Sfânt. Pun la îndoială darul limbilor și darurile Duhului în general, sau altă extremă admit doar existența darului limbilor, voci care și atunci spuneau „acești oameni sunt plini de must”. Antihristul a creat o convingere denumită cesaționism care demonic susține că a fost retras Duhul Sfânt și nu există daruri. Privind la Sfântul Apostol Petru, la cuvintele sale din Biblie, versetul 39 de la Fapte cap. 2 citim astfel: Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru  copiii voştri şi pentru  toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 2 Timotei 1:14 Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi. Aceste versete nu sunt acceptate de mulți creștini, multe culte fac abstracție de ele, deși darurile Duhului Sfânt sunt făgăduite așa cum vedem pentru toate generațiile. Cum cesaționismul susține altceva decât acest verset, cesaționismul este o învățătură drăcească împotriva căreia noi avem protestul nostru, protestul doctrinei noastre,  protestul împotriva negării lucrării Duhului Sfânt, lucrare prin care Domnul Isus ne-a dat poruncile Sale (Fapte 1:1-2).Această concluzie este și cea a Sfântului Apostol Paul citată chiar de Martin Luther de la 1 Tesaloniceni 4:8 De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt. De aceea bisericile care astăzi triumfă cu numele lui Luther izolat de Biblie, disprețuiesc în fapt Biblia, în timp ce Luther unul dintre înaintașii noștri a iubit Biblia excalmând despre scriei SOLA SCRIPTURA.

Rusaliile, prima zi a Cinzecimii din istoria creștinismului instaurează și posesia unor bunuri spirituale – roade ale Duhului Sfânt; NĂDEJDEA, NEPRIHĂNIREA, PACEA, DRAGOSTEA, RĂBDARE și BUCURIA.
Romani 5:5
Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.
Romani 14:17
Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
Romani 15:13
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
2 Corinteni 6:6
prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută,
1 Tesaloniceni 1:6
Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt;

În momentul în care ajungem să credem cu adevărat în Domnia lui Isus Hristos, Duhul Sfânt ne-a și „botezat spiritual”, adică ne-a pecetluit (însemnat) pentru ziua Răscumpărării, pentru momentul când viața a luat sfârșit. Evident prin actul de punerea mâinilor la botez sau la confirmare, aceasta și marcăm, întrucât Duhul Sfânt este dat și prin punerea mâinilor.

Efeseni 1:13
Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit
Efeseni 4:30
Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Duhul Sfânt este lumina candelelor celor 10 fecioare, Duhul Sfânt ne luminează, candela fiind tocmai Cuvântul lui Dumnezeu, iar uleiul fiind credința și adevărul.

Romani 9:1
Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor

1 Tesaloniceni 1:5
În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi, am fost aşa printre voi. Chemarea aceasta la Evanghelie este defacto prorocia, Duhul Sfânt ne cheamă la ascultarea poruncilor Domnului nostru Isus Hristos

Evrei 3:7
De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,…
Evrei 6:4
Căci cei ce au fost luminaţi odată şi au gustat darul ceresc şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt
Evrei 9:8
Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul Preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul dintâi.
Evrei 10:15
Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis:…

Duhul Sfânt este Cel care de la Rusalii legitimează și oferă putere lucrării Evangheliei, lucrării bisericii, Duhul Sfânt este cel care SFINȚEȘTE
Romani 15:16
ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.
Romani 15:19
fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

Duhul Sfânt este Cel care participă la lucrarea lui Hristos, sacramentele și actele de cult sunt făcute prin Duhul Sfânt, nașterea din nou fiind operă a Duhului Sfânt
2 Timotei 1:14
Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi.
Tit 3:5
El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
Evrei 2:4
în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!
1 Petru 1:12
Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească.
2 Petru 1:21
Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Văzând că Duhul Sfânt este Domnul nostru precum iubitul nostru Tatăl este Domnul nostru, precum Isus Hristos este Domnul nostru (1 Ioan 5:7 Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt.), rugăciunea noastră se realizează tot prin Duhul Sfânt (Iuda 1:20 Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt). Nu doar Biserica Penticostală crede în darurile minunate ale Duhului Sfânt, nu doar Biserica Baptistă crede în roada Duhului Sfânt ci și Biserica noastră Evanghelică (și prin prisma tezei de la Augsburg art. II „Păcatul este iertat  cu Botez și Duhul Sfânt” fiind răscumpărați la Golgota prin plata păcatului nostru -1 ioan 2 dar și Catehismul Valdenz care constituie explicații și doar explicații ale Scripturii), oferim o credință completă și clară atât în latura darului cât și în rodul acestora.

Duhul Sfânt te cheamă și pe tine la înoire, la METANOIA. Duhul Sfânt te cheamă la vestirea Evangheliei. Biserica noastră are nevoie mare de oameni care î-L iubesc pe Creator. Ești gata să-i spui DA lui Dumnezeu? Dacă da, atunci închide ochii și rostește aceste cuvinte în rugăciune: Doamne sunt un păcătos, mărturisesc starea mea de păcat, Chem Numele Tău asupra mea, cer iertarea Ta și proclam și recunosc Domnia lui Hristos în viața mea ! Doamne te rog vorbește-mi cugetului meu. Te rog luminează-mă. Te rog primește-mă, ajută-mă să renunț la păcat, primesc pocăința și vreu să fiu un copil al Tău, doresc vocea Duhului Sfânt și inima mea este a Ta.

Mă adresez și celor născuți din nou care sunt marginalizați în biserici sătule de mulți lucrători. Duhul Sfânt a pus un dar în tine, nu ca să-l îngropi în disprețul celor de lângă tine, ci ca să-l folosești. Dacă stai deoparte, fiind dat la o parte, biserica noastră te cheamă la Vestirea Evangheliei. Nu spune nu, nu ignora chemarea ci vino alături de noi și folosește puterea vestirii. Te-ai gândit vreodată că întreg anturajul tău poate fi pus la lucrul vestirii evangheliei și să formați o biserică?

Scrie-ne și înscrie-te în comunitatea electronică și vei avea o viață spirituală nouă unde nu există ură, scandal, dispreț pentru că noi te iubim și Dumnezeu te iubește.
Fiți Binecuvântați

Prezbiter  Leontiuc Marius Sebastian

 

a se vedea și Predica din Duminica de Rusalii

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

1045
(Visited 76 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »