ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Duminica Invocabit 6 Martie 2022

Sponsori

Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, și de la Domnul nostru Isus Hristos prin Duhul Sfânt cel ce ne-a dat Cuvântul Vieţii: Noul Testament. Înainte de a intra în slujire vă pun în vedere că vom comunica astăzi în șapte limbi: în română, în germană, în chineză, în arabă, în pashto, persană și în maghiară. De aceea fiecare moment este tradus și vom avea în acest sens răbdarea necesară.
În harul lui Dumnezeu am ajuns astăzi în prima Duminică a sezonului de dinaintea sărbătorii Paștelui, cunoscut ca fiind Postul Mare. Acest sezon a început cu Miercurea Cenușii , zi pe care în acest an nu am putut să o celebrăm în spațiul de cult, dar pe care am celebrat-o în casele noastre. .
Prima Duminică din Postul Mare are denumirea de Invocabit, expresie latină care provine din Psalmul 91 versetul 15. Iată ce scrie acolo: ”când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi” . Acest text din Biblie constituie și textul de bază al predicii de astăzi. Expresia aceasta Invocabit, s-ar traduce prin cuvântul chemare.
Postul Mare este o perioadă de reflexie interioară și de chemare la pocăință, nu este o perioadă de abstinență de la feluri de mâncare în biserica noastră, ci o perioadă de gândire.
Pentru că vorbim despre chemarea omului către Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu către om, este bine să redescoperim astăzi din nou, pe scurt cine suntem noi, în ce credem noi, cine este Dumnezeu. Gruparea Religioasă : Biserica Protestantă Evanghelică MIsionară Lutherană și Valdenză din România este o biserică creștină care crede în Dumnezeu Creatorul Universului așa cum este el descris în Biblie. Credem că Dumnezeu are trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și credem că Noul Testament reprezintă Poruncile lui Dumnezeu pentru noi creștinii. Există două perioade în istorie: Vechiul Testament, adică perioada de dinainte de Hristos – Fiul, și Noul Testament cea de la Hristos și până la noi.
Dumnezeu a lucrat prin poporul evreu până la Hristos iar de la Hristos și până astăzi prin creștini. De aceea Legea iudică pentru noi este doar istorie și nu ni se adresează, ea a avut un singur scop: pregătirea pentru venirea lui Mesia, Isus Hristos, Fiul este Mesia. Omul a căzut în păcat după creație, Dumnezeu a creat lumea, omul a fost atras în capcana neascultării de către diavol, și din această cauză și omul a devenit muritor. De aceea noi murim în trup. Prin Isus Hristos însă ne câștigăm dreptul la a trăi veșnic.
Isus Hristos este persoana lui Dumnezeu care a venit în trup de om, a trăit o viață de om, a murit în trup și a înviat și este viu. El este de fapt Regele nostru. El ne-a oferit cuvintele vieții veșnice și Evanghelia este calea către viață. Noi credem că după moarte existyă viață și că inclusiv acest trup muritor va învia, dar sufletul primește un trup ceresc atunci când se împacă cu Dumnezeu. Isus Hristos ne arată cum ne sunt iertate păcatele.
Noi suntem o biserică aparte, facem parte din familia bisericilor protestante, din familia bisericilor lutherane, dar spre deosebire de toți, noi credem că Biblia este autoritate supremă, adică cuvintele Noului Testament trebuiesc a fi trăite. Isus Hristos ne spune în capitolul 7 din Evanghelia Sfântului Apostol Matei versetul 21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. Patriarhul Avraam a vorbit despre Hristos, Dumnezeu i-a spus că va veni Șilo, Hristos. Cuvintele lui Hristos trebuiesc a fi ascultate. Dumnezeu nu a spus că va veni un profet care să ne învețe să omorâm oameni așa cum ne învață de exemplu islamismul, ci Dumnezeu a spus că vine cineva care salvează. De aceea Isus Hristos este salvatorul promis.
Isus Hristos cel care în urmă cu 2000 de ani a înviat și s-a înălțat la cer, ne cheamă să facem binele. Sfinții apostoli, cei pe care Isus direct le-a vorbit, ne învață că trebuie să credem în Hristos atât cu convingerea noastră cât și cu fapta noastră.
Sfântul Apostol Ioan ne scrie în prima epistolă a sa la capitolul 2, din Noul Testament versetul 4
Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el.
Iar sfântul apostol Iacov ne scrie astfel în capitolul 2 din epistola sa la versetul 17 : credinţa, dacă nu are fapte, este moartă. Nu toți creștinii cred aceste versete, nu toți creștinii cred Biblia, biserica noastră este singura biserică creștină care crede ceea ce a spus Martin Luther și anume că Biblia este autoritate scrisă asupra vieților noastre. Noi credem că aceste cuvinte ale noului Testament sunt izvoare de viață, cine le citește află mântuirea, descoperă cine este Dumnezeu și devine luminat de Dumnezeu. Acolo unde doi sau trei se adună în numele lui, el este prezent. Ce facem noi când ne adunăm? Ne rugăm lui, predicăm Cuvântul Lui, cântăm cântările Lui și oficiem liturghia.
Noi vă invităm să citiți Noul Testament și să faceți cunoștință cu Dumnezeu care răspunde, un Dumnezeu care ne iartă păcatele, mângâie inimi zdrobite, vindecă boli și eliberează conștiințe. Cei care primesc pe Hristos sunt botezați în apă, cei care se nasc în credința creștină sunt și ei botezați în apă, reprezentând moartea față de păcat și îmbrăcarea cu Hristos. Astfel deveniți membrii ai bisericii. Membrii care au mărturisit cu gura că fac parte din biserică sunt confirmați și iau parte la Cina Domnului, mijloc al harului prin care păcatele sunt spălate de pe haina sufletului.
Cei care trăiesc străduindu-se să respecte Evanghelia sunt denumiți de Biblie ca fiind sfinți și sunt mântuiți și sunt cetățeni ai cerului. Cei care nici în ultima clipă nu l-au primit pe Isus ca rege sunt pierduți în focul cel veșnic și nu sunt salvați. Noi ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Biblia nu ne permite să ne închinăm altor ființe nici măcar îngerilor.
Dumnezeu ne poruncește să nu ucidem, să nu furăm, să nu divorțăm, să nu mințim, să nu facem rău ci să facem binele. Isus este Adevărul, a inventat vindecarea și salvarea, diavolul a inventat boala și crima, adulterul și miciuna. Diavolul este o ființă spirituală reală care vrea să se opună lui Dumnezeu făcând răul. Nu este o poveste. Diavolul are slujitorii săi, vedem oameni cu arme care ucid în numele islamului, sau vedem în China cum biserici sunt dărâmate. Cine sunt cei care ucid creștinii? sunt cei care au stăpân pe diavolul. Isus oferă libertate, diavolul impune teroare. Isus oferă libera alegere, diavolul impune religiile sale cu forța. Diavolul dorește moartea creștinilor. Sunt țări arabe sau din asia unde creștinii sunt uciși doar pentru că sunt creștini. Dar dacă vom muri pentru că suntem creștini, Isus promite viața. Noi nu murim așa cum mor alții, Isus promite în evanghelia sfântului apostol Ioan că cei ce mor în El, au trecut direct la viață.
Doar prin Dumnezeu avem pace, te chem să rpeți după mine această rugăciune: Doamne Tată în Numele lui Isus mă rog, și recunosc că sunt un păcătos. Astăzi vreau să aparțin și eu bisericii, vreau să te urmez și te rog să ierți păcatele mele, te rog vindecă boala mea și te rog luminează mintea mea, ajută-mă să fiu pe calea Ta . Vorbește te rog cugetului meu, Chem numele tău peste mine și familia mea, al tău sunt amin .
Poate că pentru unii acest mesaj pare banal de simplu, dar astăzi în această duminică ne adresăm oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu, o facem în limba lor, vestim mântuirea lui Dumnezeu, vă chemăm în biserica noastră și noi vă vom îndruma cum să fiți botezați și cum să vestiți mai departe lucrurile minunate ale Domnului nostru. Veniți la mântuire ! Veniți să fiți ucenici ai lui Hristos ! Amin

Germana
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sind wir in diesem Dienst. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist, der uns das Wort des Lebens gegeben hat: das Neue Testament. Bevor ich den Dienst betrete, möchte ich Sie darüber informieren, dass wir heute in sieben Sprachen kommunizieren werden: Rumänisch, Deutsch, Chinesisch, Arabisch, Paschtu, Persisch und Ungarisch. Deshalb wird jeder Moment übersetzt und wir werden diesbezüglich die nötige Geduld aufbringen.
Durch die Gnade Gottes sind wir heute am ersten Sonntag der vorösterlichen Zeit, bekannt als Fastenzeit, angekommen. Diese Saison begann mit dem Aschermittwoch, einem Tag, den wir dieses Jahr nicht im Gotteshaus feiern konnten, den wir aber in unseren Häusern feierten. .
Der erste Fastensonntag heißt Invocabit, ein lateinischer Ausdruck, der aus Psalm 91, Vers 15 stammt. Hier steht: „Wenn er mich ruft, werde ich ihm antworten; Ich werde mit ihm in der Not sein, ich werde ihn befreien und ich werde ihn verherrlichen.“ Dieser Bibeltext ist auch der Grundtext der heutigen Predigt. Dieser Ausdruck Invocabit würde mit dem Wort Anruf übersetzt werden.
Die Fastenzeit ist eine Zeit der inneren Besinnung und des Aufrufs zur Buße, keine Zeit der Abstinenz von Speisen in unserer Kirche, sondern eine Zeit des Nachdenkens.
Weil wir über den Ruf des Menschen zu Gott und die Antwort Gottes an den Menschen sprechen, ist es gut, heute neu zu entdecken, wer wir sind, woran wir glauben, wer Gott ist. Religionsgemeinschaft: Die evangelisch-lutherische und waldensische Missionskirche in Rumänien ist eine christliche Kirche, die an Gott, den Schöpfer des Universums, wie in der Bibel beschrieben, glaubt. Wir glauben, dass Gott drei Personen hat: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, und wir glauben, dass das Neue Testament Gottes Gebote für uns Christen darstellt. Es gibt zwei Perioden in der Geschichte: das Alte Testament, dh die Zeit vor Christus – dem Sohn, und das Neue Testament, das von Christus bis zu uns.
Gott wirkte durch das jüdische Volk zu Christus und von Christus bis zum heutigen Tag durch Christen. Deshalb ist das jüdische Gesetz für uns nur Geschichte und nicht an uns gerichtet, es hatte nur einen Zweck: die Vorbereitung auf das Kommen des Messias, Jesus Christus, der Sohn ist der Messias. Der Mensch fiel nach der Schöpfung in die Sünde, Gott erschuf die Welt, der Mensch wurde in die Schlinge des Ungehorsams gegenüber Gott gezogen, eine vom Teufel gestellte Falle, und dadurch wurde der Mensch auch sterblich. Deshalb sterben wir im Fleisch. Durch Jesus Christus erlangen wir jedoch das Recht, ewig zu leben.
Jesus Christus ist die Person Gottes, die ins Fleisch kam, ein menschliches Leben führte, im Fleisch starb und auferstand und lebt. Er ist in der Tat unser König. Er hat uns die Worte des ewigen Lebens gegeben, und das Evangelium ist der Weg zum Leben. Wir glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass auch dieser sterbliche Körper auferstehen wird, aber die Seele erhält einen himmlischen Körper, wenn sie sich mit Gott versöhnt. Jesus Christus zeigt uns, wie unsere Sünden vergeben werden.
Wir sind eine eigene Kirche, wir gehören zur Familie der evangelischen Kirchen, zur Familie der lutherischen Kirchen, aber im Gegensatz zu allen glauben wir, dass die Bibel die höchste Autorität ist, das heißt, die Worte des Neuen Testaments müssen gelebt werden. Jesus Christus sagt uns in Kapitel 7 des Matthäus-Evangeliums Vers 21
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Patriarch Abraham sprach von Christus, Gott sagte ihm, dass Shiloh, Christus kommen würde. Die Worte Christi müssen gehört werden. Gott sagte nicht, dass ein Prophet kommen würde, um uns zu lehren, Menschen zu töten, wie es uns zum Beispiel der radikale Islam lehrt, aber Gott sagte, dass jemand kommen würde, um uns zu retten. Deshalb ist Jesus Christus der verheißene Retter.
Jesus Christus, der vor 2000 Jahren auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, ruft uns auf, Gutes zu tun. Die heiligen Apostel, die Jesus direkt angesprochen hat, lehren uns, dass wir sowohl mit unserer Überzeugung als auch mit unserer Tat an Christus glauben müssen.
Der Apostel Johannes schreibt uns in seinem ersten Brief an Kapitel 2 des Neuen Testaments, Vers 4
Wer sagt: Ich kenne ihn, und seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in ihm.
Und der heilige Apostel Jakobus schreibt uns in Kapitel 2 seines Briefes zu Vers 17: Der Glaube ist tot, wenn er keine Werke hat. Nicht alle Christen glauben diese Verse, nicht alle Christen glauben an die Bibel, unsere Kirche ist die einzige christliche Kirche, die glaubt, was Martin Luther gesagt hat, nämlich dass die Bibel geschriebene Autorität über unser Leben ist. Wir glauben, dass diese Worte des Neuen Testaments Quellen des Lebens sind, diejenigen, die sie lesen, Erlösung finden, entdecken, wer Gott ist, und von Gott erleuchtet werden. Wo sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln, ist er gegenwärtig. Was machen wir, wenn wir uns versammeln? Wir beten zu ihm, predigen sein Wort, singen seine Lieder und halten die Liturgie.
Wir laden Sie ein, das Neue Testament zu lesen und den Gott kennenzulernen, der antwortet, einen Gott, der unsere Sünden vergibt, gebrochene Herzen tröstet, Krankheiten heilt und das Gewissen befreit. Diejenigen, die Christus annehmen, werden im Wasser getauft, diejenigen, die aus dem christlichen Glauben geboren sind, werden ebenfalls im Wasser getauft, was den Tod von der Sünde darstellt und mit Christus bekleidet wird. So werden Sie Mitglied der Kirche. Mitglieder, die mit dem Mund bekannt haben, dass sie Teil der Kirche sind, werden konfirmiert und nehmen am Abendmahl teil, dem Gnadenmittel, durch das die Sünden aus dem Gewand der Seele gewaschen werden.
Diejenigen, die in Harmonie mit dem Evangelium leben, werden in der Bibel als heilig bezeichnet und sind gerettet und Bürger des Himmels. Diejenigen, die Jesus nicht im letzten Moment als König angenommen haben, gehen im ewigen Feuer verloren und werden nicht gerettet. Wir beten nur Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist an. Die Bibel erlaubt uns nicht, andere Wesen anzubeten, nicht einmal Engel.
Gott befiehlt uns:
Lasst uns nicht töten, lasst uns nicht stehlen, lasst uns nicht scheiden, lasst uns nicht lügen, lasst uns nicht Böses tun, lasst uns Gutes tun. Jesus ist die Wahrheit, er hat Heilung und Erlösung erfunden, der Teufel hat Krankheit und Mord, Ehebruch und Schuld erfunden. Der Teufel ist ein echtes spirituelles Wesen, das sich Gott widersetzen will, indem es Böses tut. Es ist keine Geschichte. Der Teufel hat seine Diener, wir sehen, wie Menschen mit Waffen im Namen des Islams töten, oder wir sehen in China, wie Kirchen niedergerissen werden. Wer tötet Christen? sie sind diejenigen, die den Teufel gemeistert haben. Jesus bietet Freiheit, der Teufel verhängt Terror. Jesus bietet freie Wahl, der Teufel zwingt seine Religionen gewaltsam auf. Der Teufel will den Tod der Christen. Es gibt arabische oder asiatische Länder, in denen Christen getötet werden, nur weil sie Christen sind. Aber wenn wir sterben, weil wir Christen sind, verspricht Jesus Leben. Wir sterben nicht, wie andere sterben, Jesus verspricht im Evangelium des Apostels Johannes, dass diejenigen, die in ihm sterben, direkt ins Leben übergegangen sind.
Nur durch Gott haben wir Frieden, ich rufe Sie auf, dieses Gebet nach mir zu wiederholen: Herr Vater, im Namen Jesu bete ich, und ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin. Heute möchte ich auch zur Kirche gehören, ich möchte dir folgen und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden, bitte heile meine Krankheit und bitte erleuchte meinen Geist, hilf mir, auf deinem Weg zu sein. Bitte sprechen Sie zu mir, ich rufe Ihren Namen auf mich und meine Familie, ich gehöre Ihnen, Amen.
Manchen mag diese Botschaft trivial erscheinen, aber heute, an diesem Sonntag, wenden wir uns an Menschen, die Gott nicht kennen, sprechen in ihrer eigenen Sprache, verkünden Gottes Errettung, rufen Sie in unsere Kirche und leiten Sie an, getauft zu werden und wie es geht verkünden die wunderbaren Dinge unseres Herrn. Komm zur Erlösung! Kommt und werdet Jünger Christi! Amen

chineza
奉父、子和聖靈的名,我們在這事工中。 恩典與平安來自我們的父神和主耶穌基督,藉著聖靈賜給我們生命之道:新約。 在進入服務之前,我想通知您,今天我們將使用七種語言進行交流:羅馬尼亞語、德語、漢語、阿拉伯語、普什圖語、波斯語和匈牙利語。 這就是為什麼每一刻都被翻譯,我們將在這方面有必要的耐心。
靠著上帝的恩典,我們今天在復活節前的第一個星期日到達,也就是四旬期。 這個季節從聖灰星期三開始,今年我們不能在禮拜場所慶祝這一天,而是在家裡慶祝。 .
四旬期的第一個星期日被稱為 Invocabit,這是一個來自詩篇 91 篇第 15 節的拉丁語表達。它是這樣說的:“當他呼喚我時,我會回答他; 我會和他一起患難,我會拯救他,我會榮耀他。” 這段聖經文本也是今天講道的基本文本。 這個表達 Invocabit 將被翻譯成 call 這個詞。
四旬期是內心反省和呼喚悔改的時期,不是在我們的教會中禁慾的時期,而是思考的時期。
因為我們在談論人對上帝的呼召和上帝對人的回應,所以今天重新發現,簡而言之,我們是誰,我們相信什麼,上帝是誰是件好事。 宗教團體:羅馬尼亞路德會和瓦爾登斯傳教福音派新教教會是一個基督教會,相信聖經中描述的上帝是宇宙的創造者。 我們相信上帝有三個位格:聖父、聖子和聖靈,我們相信新約代表了上帝對我們基督徒的誡命。 歷史上有兩個時期:舊約,即在基督 – 聖子之前的時期,以及從基督到我們的新約。
上帝通過猶太人工作到基督,並通過基督徒從基督工作到今天。這就是為什麼對我們來說猶太律法只是歷史而不是針對我們的,它只有一個目的:為彌賽亞的到來做準備,耶穌基督,兒子就是彌賽亞。人在創造之後就陷入了罪中,神創造了世界,人被捲入了悖逆神的網羅,魔鬼設下的圈套,也因此而成為凡人。這就是我們在肉身中死去的原因。然而,通過耶穌基督,我們獲得了永生的權利。
耶穌基督是神的位格,他道成肉身,過人的生活,在肉身中死去,復活並活著。事實上,他是我們的國王。祂賜給我們永生的話,福音就是生命之道。我們相信死後還有生命,即使是肉身也會復活,但靈魂在與神和好時會得到天上的肉體。耶穌基督向我們展示了我們的罪是如何被赦免的。
我們是一個獨立的教會,我們屬於新教大家庭,屬於路德教會大家庭,但與所有人不同的是,我們相信聖經是至高無上的權威,即新約的話必須活出。 耶穌基督在聖使徒馬太福音第 7 章第 21 節告訴我們
不是每一個對我說,主啊,主啊的,都能進天國;惟獨遵行我天父旨意的,才能進天國。 族長亞伯拉罕談到基督,神告訴他示羅,基督會來。 必須聽到基督的話。 例如,上帝並沒有說先知會來教我們殺人,就像激進的伊斯蘭教教我們的那樣,但上帝說有人會來拯救我們。 這就是為什麼耶穌基督是應許的救主。
2000 年前復活併升天的耶穌基督呼召我們行善。 耶穌直接說話的聖使徒教導我們,我們必須以我們的信念和我們的行為相信基督。
使徒聖約翰在新約第 2 章第 4 節的第一封書信中寫信給我們
說,我認識他,卻不遵守他的誡命的,是說謊的,真理不在他裡面。
聖使徒雅各在他書信第 2 章第 17 節給我們寫信:信心若沒有行為,就是死的。 不是所有的基督徒都相信這些經文,也不是所有的基督徒都相信聖經,我們的教會是唯一相信馬丁路德所說的話的基督教教會,即聖經是我們生活的書面權威。 我們相信新約的這些話是生命的源泉,讀到的人得著救恩,發現神是誰,被神開啟。 哪裡有兩三個人以他的名義聚集,他就在場。 我們聚會的時候做什麼? 我們向祂祈禱,宣講祂的話語,唱祂的歌,主持禮儀。
使徒聖約翰在新約第 2 章第 4 節的第一封書信中寫信給我們
我們邀請您閱讀新約並結識那會回答的上帝,一位寬恕我們的罪、安慰破碎的心、治癒疾病並釋放良心的上帝。 接受基督的人在水中受洗,從基督教信仰而生的人也在水中受洗,代表從罪中死去,披上基督。 這樣你就成為了教會的一員。 口中承認自己是教會一員的成員被證實並領受了聖餐,這是洗去靈魂外衣上的罪孽的恩典之道。
那些與福音和諧相處的人在聖經中被稱為聖潔,得救,是天國的公民。 那些在最後一刻沒有接受耶穌為王的人會迷失在永恆的火中,不會得救。 我們只崇拜聖父、聖子和聖靈。 聖經不允許我們崇拜其他生物,甚至天使也不行。
上帝命令我們:
讓我們不要殺人,不要偷竊,不要離婚,不要說謊,不要做壞事,讓我們做好事。耶穌是真理,他發明了醫治和拯救,魔鬼發明了疾病和謀殺、通姦和內疚。魔鬼是一個真正的靈性存在,他想通過作惡來對抗上帝。這不是一個故事。魔鬼有他的僕人,我們看到有人以伊斯蘭教的名義帶著武器殺人,或者我們看到在中國的教堂是如何被拆毀的。誰殺死了基督徒?他們是掌握了魔鬼的人。耶穌提供自由,魔鬼強加恐怖。耶穌提供自由選擇,魔鬼強加他的宗教。魔鬼想要基督徒的死亡。在阿拉伯或亞洲國家,基督徒僅僅因為他們是基督徒而被殺害。但是,如果我們因為是基督徒而死,耶穌應許生命。我們不會像其他人一樣死去,耶穌在使徒聖約翰福音中承諾,那些在他裡面死去的人會直接獲得生命。
只有通過上帝我們才有平安,我呼召你在我之後重複這個祈禱:我奉耶穌的名祈禱,我承認我是一個罪人。 今天我也要屬於教會,我要跟隨你,求你赦免我的罪,請醫治我的病,請開導我的心,幫助我走上你的道路。 請說出我的想法,我在我和我的家人身上呼喚你的名字,我是你的阿門。
對某些人來說,這條信息可能看起來微不足道,但今天,這個星期天,我們正在向不認識上帝的人講話,用他們自己的語言,宣講上帝的救恩,召喚你到我們的教會,並指導你。受洗和如何宣揚我們主奇妙的事。 來救恩! 來做基督的門徒吧! 阿門

Araba
باسم الآب والابن والروح القدس نحن في هذه الخدمة. نعمة وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح من خلال الروح القدس الذي أعطانا كلمة الحياة: العهد الجديد. قبل الدخول إلى الخدمة ، أود أن أبلغكم أننا سنتواصل اليوم بسبع لغات: الرومانية والألمانية والصينية والعربية والباشتو والفارسية والمجرية. هذا هو سبب ترجمة كل لحظة وسوف نتحلى بالصبر اللازم في هذا الصدد.
بفضل الله ، وصلنا اليوم في الأحد الأول من فترة ما قبل عيد الفصح ، والمعروفة باسم الصوم الكبير. بدأ هذا الموسم بأربعاء الرماد ، وهو يوم لم نتمكن من الاحتفال به هذا العام في مكان عبادة ، لكننا احتفلنا به في منازلنا. .
يُدعى الأحد الأول من الصوم الكبير Invocabit ، وهو تعبير لاتيني مأخوذ من المزمور 91 ، العدد 15. إليكم ما يقوله: “عندما يناديني ، سأجيبه ؛ أكون معه في الضيق ، وأنقذه وأمجده. نص الكتاب المقدس هذا هو أيضًا النص الأساسي لخطبة اليوم. هذا التعبير Invocabit ، سيتم ترجمته بواسطة الكلمة call.
الصوم الكبير هو وقت للتفكير الداخلي والدعوة إلى التوبة ، وليس وقت الامتناع عن الأطباق في كنيستنا ، بل هو وقت للتفكير.
لأننا نتحدث عن دعوة الإنسان إلى الله واستجابة الله للإنسان ، فمن الجيد أن نعيد اكتشاف اليوم ، باختصار ، من نحن وما نؤمن به ومن هو الله. المجموعة الدينية: الكنيسة اللوثرية والولدان التبشيرية الإنجيلية في رومانيا هي كنيسة مسيحية تؤمن بالله خالق الكون كما هو موصوف في الكتاب المقدس. نؤمن أن لله ثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس ، ونؤمن أن العهد الجديد يمثل وصايا الله لنا نحن المسيحيين. هناك فترتان في التاريخ: العهد القديم ، أي فترة ما قبل المسيح – الابن ، والعهد الجديد الذي من المسيح إلينا.
عمل الله من خلال الشعب اليهودي حتى المسيح ومن المسيح حتى يومنا هذا من خلال المسيحيين. هذا هو السبب في أن الشريعة اليهودية بالنسبة لنا هي مجرد تاريخ وليست موجهة إلينا ، كان لها هدف واحد فقط: التحضير لمجيء المسيح ، يسوع المسيح ، الابن هو المسيا. وقع الإنسان في الخطيئة بعد الخليقة ، وخلق الله العالم ، وانجذب الإنسان إلى فخ عصيان الله ، فخ نصبه الشيطان ، وبسبب هذا أيضًا أصبح الإنسان مميتًا. لهذا نموت في الجسد. ولكننا من خلال يسوع المسيح ننال الحق في أن نحيا إلى الأبد.
يسوع المسيح هو شخص الله الذي أتى إلى الجسد ، وعاش حياة بشرية ، ومات بالجسد وقام وهو حي. إنه في الحقيقة ملكنا. لقد أعطانا كلمات الحياة الأبدية ، والبشارة هي طريق الحياة. نحن نؤمن أن هناك حياة بعد الموت وأنه حتى هذا الجسد الفاني سيُقام ، لكن الروح تتلقى جسدًا سماويًا عندما تتصالح مع الله. يبين لنا يسوع المسيح كيف تُغفر خطايانا.
نحن كنيسة منفصلة ، وننتمي إلى عائلة الكنائس البروتستانتية ، إلى عائلة الكنائس اللوثرية ، ولكن على عكس الجميع ، نعتقد أن الكتاب المقدس هو السلطة العليا ، أي أنه يجب عيش كلمات العهد الجديد. يخبرنا يسوع المسيح في الفصل 7 من إنجيل الرسول متى الآية 21
ليس كل من يقول لي ، يا رب ، يا رب ، يدخل ملكوت السماوات ؛ بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماء. تحدث البطريرك إبراهيم عن المسيح ، وأخبره الله أن المسيح سيأتي شيلوه. يجب أن تسمع كلمات المسيح. لم يقل الله أن نبيًا سيأتي ليعلمنا قتل الناس كما يعلمنا الإسلام الراديكالي ، على سبيل المثال ، لكن الله قال إن من سيأتي ليخلصنا. هذا هو السبب في أن يسوع المسيح هو المخلص الموعود به.
يدعونا يسوع المسيح ، الذي قام وصعد إلى السماء منذ 2000 سنة ، لفعل الخير. يعلمنا الرسل القديسون ، الذين تكلمهم يسوع مباشرة ، أنه يجب علينا أن نؤمن بالمسيح بقناعنا وعملنا.
يكتب لنا القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى إلى الفصل 2 من العهد الجديد الآية 4
من قال قد عرفته ولم يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه.
وكتب الرسول القدوس يعقوب إلينا في الفصل 2 من رسالته إلى الآية 17: الإيمان ، إن لم يكن له أعمال ، ميت. لا يؤمن جميع المسيحيين بهذه الآيات ، ولا يؤمن كل المسيحيين بالكتاب المقدس ، لكن كنيستنا هي الكنيسة المسيحية الوحيدة التي تؤمن بما قاله مارتن لوثر ، أي أن الكتاب المقدس هو سلطة مكتوبة على حياتنا. نحن نؤمن بأن كلمات العهد الجديد هذه هي مصادر الحياة ، ومن يقرؤها يجدون الخلاص ، ويكتشفون من هو الله ، ويستنيرهم الله. وحيث يجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه يكون حاضرا. ماذا نفعل عندما نجتمع؟ نصلي إليه ، ونبشر بكلمته ، ونغني ترانيمه ، وننظم الليتورجيا.
ندعوكم لقراءة العهد الجديد والتعرف على الله الذي يجيب ، إله يغفر خطايانا ويعزي القلوب المحطمة ويشفي الأمراض ويطلق الضمائر. أولئك الذين يقبلون المسيح يعتمدون في الماء ، والذين يولدون من الإيمان المسيحي يعتمدون أيضًا في الماء ، ويمثلون الموت من الخطيئة ويلبسون المسيح. هكذا تصبح عضوا في الكنيسة. الأعضاء الذين اعترفوا بأفواههم بأنهم جزء من الكنيسة يتم تأكيدهم ومشاركتهم في عشاء الرب ، وسيلة النعمة التي تُغسل بها الخطايا من ثوب الروح.
أولئك الذين يعيشون في انسجام مع الإنجيل يُدعون مقدسين في الكتاب المقدس ويتم خلاصهم وهم مواطنو السماء. أولئك الذين لم يقبلوا يسوع ملكًا في اللحظة الأخيرة فقدوا في النار الأبدية ولم يخلصوا. نحن نعبد فقط الله الآب والابن والروح القدس. لا يسمح لنا الكتاب المقدس أن نعبد كائنات أخرى ، ولا حتى الملائكة.أولئك الذين يعيشون في انسجام مع الإنجيل يُدعون مقدسين في الكتاب المقدس ويتم خلاصهم وهم مواطنو السماء. أولئك الذين لم يقبلوا يسوع ملكًا في اللحظة الأخيرة فقدوا في النار الأبدية ولم يخلصوا. نحن نعبد فقط الله الآب والابن والروح القدس. لا يسمح لنا الكتاب المقدس أن نعبد كائنات أخرى ، ولا حتى الملائكة.
يأمرنا الله:
دعونا لا نقتل ، ولا نسرق ، ولا نطلق ، ولا نكذب ، ولا نفعل الشر ، لنفعل الخير. المسيح هو الحقيقة ، اخترع الشفاء والخلاص ، اخترع الشيطان المرض والقتل والزنى والذنب. الشيطان كائن روحي حقيقي يريد أن يقاوم الله بفعل الشر. إنها ليست قصة. للشيطان خدامه ، ونرى أشخاصًا مسلحين يقتلون باسم الإسلام ، أو نرى في الصين كيف يتم هدم الكنائس. من يقتل المسيحيين؟ هم الذين سيطرت على الشيطان. يقدم يسوع الحرية ، والشيطان يفرض الرعب. يقدم يسوع حرية الاختيار ، والشيطان يفرض دينه بالقوة. الشيطان يريد موت المسيحيين. هناك دول عربية أو آسيوية يقتل فيها مسيحيون فقط لأنهم مسيحيون. لكن إذا متنا لأننا مسيحيون ، فإن يسوع يعد بالحياة. نحن لا نموت كما يموت الآخرون ، لقد وعد يسوع في إنجيل القديس يوحنا الرسول أن أولئك الذين يموتون فيه قد انتقلوا مباشرة إلى الحياة.
فقط من خلال الله ننعم بالسلام ، أدعوك أن تكرر هذه الصلاة بعدي: أيها الرب الآب باسم يسوع أصلي ، وأعترف أنني خاطئ. اليوم أريد أن أنتمي إلى الكنيسة أيضًا ، أريد أن أتبعك وأطلب منك أن تغفر خطاياي ، أرجو أن تشفي مرضي ويرجى أن تنور عقلي ، وساعدني على أن أكون في طريقك. ارجو الكلام في بالي انا اسمك علي وعلى عائلتي انا لك امين.
بالنسبة للبعض ، قد تبدو هذه الرسالة تافهة ، ولكن اليوم ، هذا الأحد ، نخاطب الأشخاص الذين لا يعرفون الله ، ونتحدث بلغتهم الخاصة ، ونعلن خلاص الله ، وندعوكم إلى كنيستنا ، ونرشدكم. نادوا بأمور ربنا العجيبة. تعال إلى الخلاص! تعالوا وكنوا تلاميذ المسيح! آمين

Pashto
دا د پلار ، زوی او روح القدس په نوم دی چې مونږ په دې وزارت کې یو. زمونږ د پلار له خوا فضل او سوله، او زمونږ د څښتن عیسی مسیح له خوا د روح القدس له لارې چې مونږ ته یې د ژوند کلمه راکړې وه: نوی حکم. مخکې له دې چې وزارت ته داخل شی، زه له تاسو څخه غواړم چې موږ به نن په اوو ژبو اړیکې ونیسو: په رومانیایی ژبه ، په المانی ، په چینی ، په عربی ، په پښتو ، فارسی او په هنګری کې. له همدې امله هره شیبه ژباړل کیږی او موږ به په دې معنا لازم زغم ولرو.
د خدای په فضل مونږ نن د موسم په لومړۍ یکشنبه د ایسټر د میلمستیا نه مخکې راورسیدو، چې په لېنټ مشهور دی. دا موسم د ګرې چارشنبې سره پیل شو، داسې ورځ چې سږ کال مونږ د کولت په فضا کې نه شو لمانځلی، خو کوم چې مونږ په خپلو کورونو کې لمانځلی وو. .
د لېنت لومړۍ یکشنبه د انفوسیت په نامه ده ، یو لاتینی ویی چې د زبور څخه راځی 91 آیه 15 . دلته هغه څه دی چې هلته وایی : ” کله چې هغه په ما غږ وکړی ، زه به هغه ته ځواب ورکړم؛ زه به د هغه سره په تکلیف کې یم، او زه به هغه ورولم، او زه به هغه وستایم. دا متن په انجیل کې هم د نن ورځې د خطبې اساسی متن دی. دا اصطلاح غوښتل شوې ده، په کلمه کې به یې وژباړی.
لنټ د داخلی انعکاس دوره ده او د توبې لپاره زنګ وهی، دا زموږ په کلیسا کې د لوښو څخه د تبرک دوره نه ده، بلکې د فکر دوره ده.
ځکه چې مونږ د انسان له خوا د خدای او د خدای د ځواب په اړه خبرې کوو، دا ښه ده چې نن بیا بیا کشف کړو، په لنډه توګه، موږ څوک یو، څه چې موږ پرې باور لرو، خدای څوک دی. مذهبی ډله : په رومانیا کې د انجیلی لوتران او والدنسه موزیم پروټینټ کلیسا د عیسوی کلیسا ده چې په خدای باندې د کایناتو خالق داسې باور لری لکه څنګه چې په انجیل کې تشریح شوی دی. مونږ باور لرو چې خدای درې کسان لری: پلار ، زوی ، او روح القدس، او مونږ باور لرو چې نوی وحېت مونږ ته د خدای د احکامو استازیتوب کوی. په تاریخ کې دوه دورې دی: د زوړ وعدې ، هغه دا چې د مسیح څخه مخکې – زوی ، او د مسیح څخه مونږ ته نوی وعدې.
خدای د یهودو له لارې مسیح ته او د مسیح څخه تر نن ورځې پورې د عیسویانو له لارې کار کاوه. له همدې امله زموږ لپاره د ایودیانو قانون یوازې تاریخ دی او موږ ته نه دی ویل شوی ، دا یوازې یو هدف درلود: د مسیح د راتګ لپاره چمتو والی ، عیسی مسیح ، زوی مسیح دی. انسان وروسته له پیدایښته په ګناه کې ولوید ، خدای دنیا پیدا کړه ، انسان د خدای د نافرمانۍ په دام کې راوایستل شو ، یو دام چې د شیطان له خوا ایښودل شوی و ، او د دې سړی له امله هم مړاوی شو. نو ځکه مونږ په غوښو کې مړه کېدو. د عیسی مسیح په واسطه، په هر صورت، مونږ د تل لپاره د ژوند کولو حق ترلاسه کوو.
عیسی مسیح د خدای هغه شخص دی چې د یو سړی په غوښه کې راغلی ، د انسان ژوند یې کړی ، په غوښو کې مړ شوی او بیا راپورته شوی ، او ژوندی دی. هغه په حقیقت کې زمونږ پاچا دی. هغه مونږ ته د ابدی ژوند خبرې راکړې، او انجیل د ژوند کولو لاره ده. مونږ باور لرو چې وروسته له مرګه ژوند دی او حتی دا مړنی بدن به بیا راژوندی شی، خو روح د خدای سره د روغی جوړی په وخت کې آسمانی بدن ترلاسه کوی. عیسی مسیح مونږ ته راښیی چې زمونږ ګناڅنګه بخښل کیږی.
موږ یو ځانګړی کلیسا یو، موږ د پروسټانټ کلیسا د کورنۍ یوه برخه یو، د لوتران کلیسا کورنۍ، مګر زموږ د ټولو برعکس، موږ باور لرو چې انجیل عالی واک دی، په دې توګه، د نوی وصیح خبرې باید ژوند وکړی. عیسی مسیح مونږ ته د رسول متی د انجیل په اووم فصل کې د ٢١ آیت کې وایی :
هر هغه څوک چې ما ته وایی ، څښتنه ، څښتنه ، هغه به د آسمان پاچاهۍ ته داخل شی ، مګر هغه څوک چې زما د پلار هغه څوک چې په جنت کې دی ، کوی. پاتریارک ابراهیم د مسیح په اړه خبرې وکړې، خدای هغه ته وویل چې شیلو، مسیح به راشی. د مسیح خبرې باید واوریدل شی. خدای دا نه دی ویلی چې یو پیغمبر به راشی او موږ ته به دا رازده کړی چې خلک ووژنو لکه څنګه چې راډیکال اسلام موږ ته رازده کړی دی ، د مثال په توګه ، خو خدای وویل چې یو څوک راځی چې ژغوری. له همدې امله عیسی مسیح وعده شوی نائب دی.
عیسی مسیح ، چې دوه زره کاله وړاندې د مړو څخه راپورته شو او آسمان ته پورته شو ، مونږ ته د ښه کار کولو غږ کوی. اے پاکو اِلَیالُونو ، چا چې عیسیٰ ورسره نېغ په نېغه خبرې کولې ، دا ښودنه کوی چې مونږ باید په مسیح ایمان ولرو په خپل یقین او عمل سره.
د رسول پاک یوحنا په خپل اولنی کتاب کښې په دوهم فصل کښې د نوی وحې په څلورم آیت کښې مونږ ته لیکی
هغه څوک چې وایی، “زه هغه پیژنم” او د هغه احکام نه ساتم ، درواغجن دی، او حقیقت په هغه کې نه دی.
او مقدس رسول جیمز مونږ ته د خپل پیغام په دوهم فصل کې په ۱۷ آیت کې لیکی: ایمان که چیرې دا کار ونه لری، مړ دی. ټول عیسویان په دې آیات باور نه لری، ټول عیسویان د انجیل په اړه باور نه لری، زموږ کلیسا یوازینۍ مسیحی کلیسا ده چې د مارتین لوتر په وینا باور لری، هغه دا چې انجیل زموږ د ژوند په اړه لیکل شوی صلاحیت دی. مونږ باور لرو چې د نوی کتاب دا خبرې د ژوند سرچینې دی ، هر څوک چې یې ولولی ، نجات ومومی ، هغه کشف کړی چې خدای څوک دی، او د خدای له خوا روښانیږی. چیرته چې دوه یا درې د هغه په نوم راټول یږی، هغه حاضر دی. مونږ څه کوو کله چې مونږ یو ځای شو؟ مونږ هغه ته دعا کوو، مونږ د هغه کلام ته وعش کوو، مونږ د هغه سندرې وایو، او مونږ د لیتروګی څخه کار واخستو.
مونږ تاسو ته بلنه درکوو چې نوی کتاب ولولئ او د هغه خدای سره اشنا شئ چې ځواب ورکوی، یو خدای چې زمونږ د ګناونو څخه بخښنه کوی، مات شوی زړه ته تسلی ورکوی، ناروغۍ شفا ورکوی او د خپل ځان لپاره یې د خپل ځان لپاره معلومات راکوی. څوک چې مسیح ترلاسه کوی هغه په اوبو کې تعمید کیږی، څوک چې په عیسوی ایمان کې پیدا شوی وی هغوی هم په اوبو کې تعمید کیږی، چې د مرګ د ګنا او د مسیح د جامو د اغوستلو استازیتوب کوی. دا داسې دی چې تاسو د کلیسا غړی شئ. هغه غړی چې په خوله یې اقرار کړی دی چې دوی د کلیسا برخه ده ، تصدیق کیږی او د څښتن په ماښام کې برخه اخلی، د فضل وسیله چې په واسطه یې ګناهونه د روح چپنه مینځل کیږی.
هغه څوک چې د انجیل د مشاهده کولو لپاره هڅه کوی ، د مقدس انجیل له خوا ورته اشاره شوې او ژغورل کیږی او د آسمان اتباع دی. هغه څوک چې په وروستۍ شیبه کې یې عیسی د پاچا په توګه ترلاسه نه کړ ، په ابدی اور کې ورک دی او نه ژغورل کیږی. مونږ یوازې د خدای عبادت کوو د پلار ، زوی او روح القدس. انجیل موږ ته اجازه نه راکوی چې د نورو عبادات وکړو، حتی ملائکې هم نه.
خدای موږ ته امر کوی :
نه وژل، غلا کول، طلاق نه کول، دروغ نه ویل، بد کول نه، بلکې ښه کول. عیسی حقیقت دی، هغه شفا او خلاصون اختراع کړ، شیطان مرض او قتل ، زنا او کوچنیوالی اختراع کړ. شیطان یو واقعی روحانی موجود دی چی غواړی د خدای سره د بد کار په کولو سره مخالفت وکړی. دا یوه کیسه نه ده. شیطان خپل خدمتګاران لری، موږ خلک وینو چې د اسلام په نوم ټوپکونه وژنی، یا موږ په چین کې وینو چې کلیساوې څنګه راټوکیږی. څوک دی چی عیسویان وژنی؟ هلته هغه کسان دی چې په شیطان باندې یې تدارک کړی دی. عیسی آزادی وړاندې کوی، شیطان د ترور اعمال کوی. عیسی آزاد انتخاب وړاندې کوی، شیطان خپل مذهبونه په زور باندې تپلی. شیطان د عیسویانو مرګ غواړی. هلته عرب یا اسیایی هیوادونه دی چې عیسویان یې یوازې په دې خاطر وژل کیږی چې دوی عیسویان دی. خو که مونږ مړه شو ځکه چې مونږ عیسویان یو، عیسی د ژوند وعده کوی. مونږ د نورو د مرګ په وخت کې نه مړ کېږم، عیسی د یوحنا په مقدس انجیل کې ژمنه کوی چې هغه څوک چې په هغه کې مړ شی ، په مستقیمه توګه ژوند ته تېر شوی دی.

یوازې د خدای له لارې مونږ سوله لرو، زه تاسو ته غږ کوم چې زما وروسته دا دعا تکرار کړئ: څښتنه پلاره د عیسی په نوم زه دعا کوم، او زه اعتراف کوم چې زه ګناهګار یم. نن ورځ زه غواړم چې په کلیسا کې هم تړاو ولرم ، زه غواړم چې ستاسو پیروی وکړم او لطفاً زما ګناوې وبخښه ، مهربانی وکړئ زما ناروغئ روغه کړئ او مهربانی وکړئ زما ذهن روښانه کړئ ، زما سره مرسته وکړئ چې ستاسو په لاره کې واوسم . مهربانی وکړه زما د خپل فکر سره ، زه ستا نوم په ما او زما د کورنۍ په نوم یاد کړه ، زه ستا دپاره آمین یم .
د ځینو لپاره، دا پیغام ممکن ډیر ساده ښکاره شی، خو نن یکشنبه موږ هغو خلکو ته خطاب کوو چې خدای نه پیژنی، مونږ دا کار د هغوی په ژبه کوو، مونږ د خدای پاک خلاصون اعلاموو، مونږ تاسو خپل کلیسا ته راغواړو او تاسو ته به لارښوونه وکړو چې څنګه تعمید ورکړل شی او څنګه د خپل رب په زړه پورې شیان بیان کړو. خلاصون ته راشه ! راشئ د مسیح شاګردان شئ ! آمین

Persană

به نام پدر، پسر و روح القدس است که ما در این وزارتخانه هستیم. فضل و آرامش از خدا پدر ما، و از پروردگار ما عیسی مسیح از طریق روح القدس که به ما کلام زندگی داد: گواه جدید. قبل از ورود به وزارتخانه از شما می خواهم که امروز به هفت زبان ارتباط برقرار خواهیم کرد: به زبان رومانیایی، به زبان آلمانی، به زبان چینی، به عربی، به زبان های پشتو، فارسی و به زبان مجارستانی. به همین دلیل است که هر لحظه ترجمه می شود و به این معنا صبر لازم را خواهیم داشت.
به لطف خدا ما امروز در اولین یکشنبه فصل قبل از جشن عید پاک، معروف به لنت رسیدیم. این فصل با چهارشنبه گری آغاز شد ، روزی که امسال ما نمی توانستیم در فضای فرقه جشن بگیریم ، اما که ما در خانه هایمان جشن گرفتیم. .
اولین یکشنبه لنت Invokabit نامیده می شود، یک عبارت لاتین که از مزوم ۹۱ آیه ۱۵ می آید. در اینجا چیزی است که در آنجا می گوید: «وقتی از من می خواهد، من به او پاسخ می دهم؛ من با او در دردسر خواهم افتاد و او را تحویل می دهم و او را شکوه می کنم.» این متن در کتاب مقدس نیز متن پایه ای از منش امروز است. این عبارت استناد شده، به کلمه تماس ترجمه می شود.
لنت دوره ای از بازتاب درونی و فراخوانی برای توبه است، دوره پرهیز از ظروف در کلیسای ما نیست، بلکه دوره ای از فکر است.
چون ما در مورد فراخوان انسان به خدا و پاسخ خدا به انسان صحبت می کنیم، خوب است که امروز دوباره کشف کنیم، به طور خلاصه، چه کسی هستیم، به چه چیزی اعتقاد داریم، خدا کیست. گروه بندی مذهبی: کلیسای پروتستان موزه لوتری انجیلی و والدنس در رومانی یک کلیسای مسیحی است که به خدا خالق کیهان آنطور که در کتاب مقدس شرح داده شده اعتقاد دارد. ما معتقدیم که خدا سه نفر دارد: پدر، پسر و روح القدس و ما معتقدیم که فرمان های جدید نشان دهنده دستورات خدا برای ما مسیحیان است. دو دوره در تاریخ وجود دارد: گواه قدیمی، که دوره قبل از مسیح – پسر، و گواه جدید از مسیح به ما.
خدا از طریق مردم یهود به مسیح و از مسیح تا به امروز از طریق مسیحیان کار می کرد. به همین دلیل است که قانون ایودیان برای ما تنها تاریخ است و خطاب به ما نیست، تنها یک هدف داشت: آماده سازی برای آمدن مسیح، عیسی مسیح، پسر مسیح است. انسان پس از خلقت به گناه افتاد، خدا جهان را آفريد، انسان به دام نافرماني از خدا کشيده شد، تله ای که شيطان گذاشته بود و به خاطر اين مرد نيز فانی شد. به همین دلیل است که ما در گوشت می میریم. اما از طریق عیسی مسیح، ما حق خود را برای زندگی برای همیشه کسب می کنیم.
عیسی مسیح شخص خداست که در گوشت یک مرد آمد، زندگی انسان را زندگی کرد، در گوشت درگذشت، و دوباره بالا رفت، و زنده است. اون در واقع پادشاه ماست او سخنان زندگی ابدی را به ما داده است و انجیل راه زندگی است. ما معتقدیم که پس از مرگ زندگی وجود دارد و حتی این بدن فانی دوباره زنده خواهد شد، اما روح هنگامی که با خدا آشتی می کند، بدن آسمانی دریافت می کند. عیسی مسیح به ما نشان می دهد که چگونه گناهان ما بخشیده می شود.
ما یک کلیسای خاص هستیم، ما بخشی از خانواده کلیسای پروتستان، از خانواده کلیسای لوتری هستیم، اما بر خلاف همه ما معتقدیم که کتاب مقدس مقام عالی است، عبارت از انجیل جدید باید زندگی کرد. عیسی مسیح به ما می گوید در فصل 7 از انجیل رسول متی آیه 21
هر کسی که به من می گوید: پروردگارا، پروردگارا، وارد پادشاهی آسمان نمی شود، بلکه او که به رضای پدرم که در بهشت است عمل می کند. پدرسالار ابراهیم از مسیح صحبت کرد، خدا به او گفت که شیلو، مسیح، خواهد آمد. حرف های مسیح باید شنیده شود. خدا نگفت که پیامبری می آید و به ما یاد می دهد که مردم را بکشیم همان طور که اسلام رادیکال به ما یاد داد، مثلاً اما خدا گفت کسی می آید که نجات می دهد. به همین دلیل عیسی مسیح نجات دهنده موعود است.
عیسی مسیح که دو هزار سال پیش از مردگان بالا رفت و به بهشت صعود کرد، ما را به انجام کار خوب فراخواند. رسولان مقدس، کسانی که عیسی مستقیماً با آنها صحبت می کرد، یاد می دهند که ما باید هم با محکومیت و هم با کارمان به مسیح اعتقاد داشتهیم.
جان رسول مقدس در اولین مظهر خود در فصل دوم، از آیه ۴ گواه جدید برای ما می نویسد
او که می گوید: «من او را می شناسم» و دستوراتش را حفظ نمی کند، دروغگو است و حقیقت در او نیست.
و رسول مقدس جیمز ما را به این ترتیب در فصل دوم از مظهر خود را به آیه 17 می نویسد: ایمان، اگر هیچ اثری ندارد، مرده است. همه مسیحیان این آیات را باور نمی کنند، همه مسیحیان کتاب مقدس را باور نمی کنند، کلیسای ما تنها کلیسای مسیحی است که معتقد است آنچه مارتین لوتر گفت، یعنی این که کتاب مقدس بر زندگی ما اقتدار نوشته شده است. ما معتقدیم که این سخنان وصی جدید منابع زندگی است، هر آن ها را بخواند رستگاری پیدا می کند، کشف می کند که خدا کیست و توسط خدا روشنفکر می شود. جایی که دو سه نفر به نام او جمع می شوند، او حضور دارد. وقتي با هم جمع ميشيم چيکار کنيم؟ ما به او دعا می کنیم، کلام او را موعظه می کنیم، آهنگ های او را می خواندیم و لیتورگی را به کار می بریم.
ما شما را دعوت می کنیم که کتاب “گواه جدید” را بخوانید و با خدایی که پاسخ می دهد آشنا بشوید، خدایی که گناهان ما را می بخشد، قلب های شکسته را آسوده می کند، بیماری ها را شفا می دهد و وجدان ها را آزاد می کند. کسانی که مسیح را دریافت می کنند در آب غسل تعمید داده می شوند، کسانی که در ایمان مسیحی به دنیا می آیند نیز در آب غسل تعمید داده می شوند که نشان دهنده مرگ به گناه و پانسمان مسیح است. اينطوري عضو کليسا ميشي . اعضایی که با دهان خود اعتراف کرده اند که بخشی از کلیسا هستند تأیید می شوند و در شام خداوند شرکت می کنند، وسیله فضلی که به وسیله آن گناهان از ردای روح شسته می شوند.
کسانی که در تلاش برای مشاهده انجیل زندگی می کنند توسط کتاب مقدس مقدس گفته می شوند و نجات می یازند و شهروند بهشت هستند. کسانی که در آخرین لحظه حتی عیسی را به عنوان پادشاه دریافت نکردند در آتش ابدی از دست می رود و نجات نمی بینند. ما فقط خدا را پدر، پسر و روح القدس می پرستیم. کتاب مقدس اجازه نمی دهد که ما را به پرستش دیگر، حتی فرشتگان.
خداوند به ما فرمان می دهد:
نه کشتن، نه دزدی، نه طلاق، نه دروغ گفتن، نه برای انجام شر، بلکه برای انجام خوب. عیسی حقیقت است، او شفا و رستگاری را اختراع کرد، شیطان بیماری و قتل، زنا و کوچکی را اختراع کرد. شیطان یک وجود روحانی واقعی است که می خواهد با انجام شر با خدا مخالفت کند. این یک داستان نیست. شیطان خدمتکارانش را دارد، ما افرادی را می بینیم که اسلحه به نام اسلام می کشند، یا در چین می بینیم که کلیساها چگونه پاره می شوند. کسانی که مسیحیان را می کشند چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که بر شیطان تسلط داشته اند. عیسی آزادی را ارائه می دهد، شیطان ترور را تحمیل می کند. عیسی انتخاب آزاد ارائه می دهد، شیطان ادیان خود را به زور تحمیل می کند. شیطان مرگ مسیحیان را می خواهد. کشورهای عربی یا آسیایی وجود دارند که مسیحیان فقط به این دلیل کشته می شوند که مسیحی هستند. اما اگر بمیریم چون مسیحی هستیم عیسی وعده زندگی می دهد. ما در حالی که دیگران می میرند نمی میریم، عیسی در انجیل رسول مقدس جان وعده می دهد که کسانی که در او می میرند، مستقیماً به زندگی منتقل شده اند.
فقط از طریق خدا صلح داریم، به شما زنگ می زنم که بعد از من این دعا را تکرار کنید: خداوند پدر به نام عیسی دعا می کنم و اعتراف می کنم که گناهکار هستم. امروز من می خواهم متعلق به کلیسا بیش از حد، من می خواهم به دنبال شما و لطفا گناهان من ببخشید، لطفا بیماری من شفا و لطفا روشن ذهن من، کمک به من در راه شما باشد .. لطفا با وجدانم حرف بزن، اسمت رو روي من و خانواده ام صدا ميزنم، مال تو من آمینم.
برای برخی، این پیام ممکن است بی اهمیت ساده به نظر برسد، اما امروز این یکشنبه ما خطاب به افرادی که خدا را نمی شناسند، ما این کار را به زبان خود انجام می دهیم، رستگاری خدا را اعلام می کنیم، شما را به کلیسای خود می نامیم و شما را هدایت خواهیم کرد که چگونه غسل تعمید داده شوند و چگونه چیزهای فوق العاده پروردگارمان را بیشتر اعلام کنیم. بيا به رستگاري! بیا و شاگرد مسیح باش! آمین

Maghiară

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében vagyunk ebben a szolgálatban. Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek által, aki nekünk adta az Élet Igéjét: az Újszövetséget. Mielőtt belépnék a szolgáltatásba, szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ma hét nyelven kommunikálunk: románul, németül, kínaiul, arabul, pastuul, perzsául és magyarul. Ezért minden pillanat le van fordítva, és meglesz a kellő türelmünk e tekintetben.
Isten kegyelméből ma a húsvét előtti időszak, azaz a nagyböjt első vasárnapjára érkeztünk. Az idei szezon hamvazószerdával kezdődött, ezt a napot idén nem az imahelyen ünnepelhettük, hanem otthonunkban. .
A nagyböjt első vasárnapját Invocabit-nak hívják, latin kifejezés, amely a 91. zsoltár 15. verséből származik. Így szól: „Ha hív, válaszolok neki; Vele leszek a nyomorúságban, megszabadítom és dicsőítem őt.” Ez a bibliai szöveg a mai prédikáció alapszövege is. Ezt az Invocabit kifejezést a hívás szó fordítja.
A nagyböjt a belső elmélkedés és a megtérésre hívás ideje, templomunkban nem az ételektől való tartózkodás ideje, hanem a gondolkodás ideje.
Mivel az ember istenhívásáról és Isten válaszáról van szó az embernek, jó ma újra felfedezni, röviden, kik is vagyunk, miben hiszünk, kicsoda Isten. Vallási csoport: A Romániai Lutheránus és Valdenzi Missziós Evangélikus Protestáns Egyház egy keresztény egyház, amely a Biblia szerint hisz Istenben, a Világmindenség Teremtőjében. Hisszük, hogy Istennek három személye van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és hisszük, hogy az Újszövetség Isten parancsolatait képviseli nekünk, keresztényeknek. A történelemnek két korszaka van: az Ószövetség, vagyis a Krisztus – Fiú előtti időszak, és az Újszövetség, amely Krisztustól nekünk.
Isten a zsidó népen keresztül munkálkodott Krisztusig és Krisztustól napjainkig a keresztényeken keresztül. Ezért a zsidó törvény számunkra csak történelem, és nem nekünk szól, egyetlen célja volt: a Messiás, Jézus Krisztus eljövetelére való felkészülés, a Fiú a Messiás. Az ember a teremtés után bűnbe esett, Isten teremtette a világot, az ember az Isten iránti engedetlenség csapdájába, az ördög által állított csapdába került, és emiatt lett az ember is halandó. Ezért halunk meg testben. Jézus Krisztus által azonban jogot nyerünk az örök életre.
Jézus Krisztus Isten személye, aki testbe jött, emberi életet élt, testben meghalt, feltámadt és él. Valójában ő a mi királyunk. Az örök élet szavait adta nekünk, és az evangélium az élethez vezető út. Hisszük, hogy van élet a halál után, és még ez a halandó test is feltámad, de a lélek akkor kap mennyei testet, amikor megbékél Istennel. Jézus Krisztus megmutatja nekünk, hogyan nyernek bocsánatot bűneink.
Külön gyülekezet vagyunk, a protestáns egyházak családjába, az evangélikus egyházak családjába tartozunk, de mindenkivel ellentétben úgy gondoljuk, hogy a Biblia a legfőbb tekintély, vagyis az Újszövetség szavai szerint kell élni. Jézus Krisztus elmondja nekünk Máté Szent Apostol evangéliumának 7. fejezetében, a 21. versben
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Ábrahám pátriárka Krisztusról beszélt, Isten azt mondta neki, hogy Siló, Krisztus eljön. Krisztus szavait meg kell hallgatni. Isten nem azt mondta, hogy egy próféta jön, hogy megtanítson embereket ölni, ahogyan például a radikális iszlám tanít minket, de Isten azt mondta, hogy jön valaki, aki megment minket. Ezért Jézus Krisztus a megígért Megváltó.
Jézus Krisztus, aki feltámadt és felment a mennybe 2000 évvel ezelőtt, jóra hív minket. A szent apostolok, akiket Jézus közvetlenül beszélt, arra tanítanak bennünket, hogy meggyőződésünkkel és tetteinkkel is hinnünk kell Krisztusban.
Szent János apostol az újszövetségi 4. vers 2. fejezetéhez írt első levelében ír nekünk
Aki azt mondja: Ismerem őt, és nem tartja meg az ő parancsolatait, az hazug, és nincs meg benne az igazság.
Jakab szent apostol pedig ezt írja nekünk a 17. vershez írt levelének 2. fejezetében: A hit, ha nincsenek cselekedetei, halott. Nem minden keresztény hisz ezekben a versekben, nem minden keresztény hisz a Bibliában, a mi egyházunk az egyetlen keresztény egyház, amely elhiszi, amit Luther Márton mondott, nevezetesen, hogy a Biblia írott tekintély az életünk felett. Hisszük, hogy az Újszövetség ezen szavai az élet forrásai, akik elolvassák őket, megmenekülést találnak, felfedezik, kicsoda Isten, és megvilágosodnak Istentől. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevében, ott van. Mit csinálunk, amikor összegyűlünk? Imádkozunk Hozzá, hirdetjük Igéjét, énekeljük énekeit és végezzük a liturgiát.
Meghívjuk Önt, hogy olvassa el az Újszövetséget, és ismerkedjen meg a válaszoló Istennel, aki megbocsátja bűneinket, megvigasztalja a megtört szíveket, meggyógyítja a betegségeket és felszabadítja a lelkiismeretet. Akik befogadják Krisztust, azok vízben keresztelkednek meg, akik a keresztény hitből születtek, szintén vízbe keresztelkednek, ami a bűn halálát jelképezi, és Krisztusba öltöztetik. Így leszel a gyülekezet tagja. Azok a tagok, akik szájukkal megvallották, hogy a gyülekezet tagjai, konfirmációt kapnak, és részt vesznek az úrvacsorában, a kegyelem eszközében, amellyel a bűnöket lemossák a lélek ruhájáról.
Azokat, akik összhangban élnek az evangéliummal, szentnek nevezik a Biblia, és üdvözültek, és a menny polgárai. Azok, akik az utolsó pillanatban nem fogadták Jézust királyként, elvesznek az örök tűzben, és nem üdvözülnek. Csak Istent, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket imádjuk. A Biblia nem engedi meg, hogy más lényeket imádjunk, még angyalokat sem.
Isten azt parancsolja nekünk:
ne öljünk, ne lopjunk, ne váljunk el, ne hazudjunk, ne tegyünk rosszat, tegyünk jót. Jézus az Igazság, ő találta ki a gyógyulást és az üdvösséget, az ördög találta ki a betegséget és a gyilkosságot, a házasságtörést és a bűntudatot. Az ördög egy igazi szellemi lény, aki szembe akar szállni Istennel azzal, hogy rosszat tesz. Ez nem egy történet. Az ördögnek megvannak a szolgái, látunk embereket fegyverrel gyilkolni az iszlám nevében, vagy Kínában, ahogy a templomokat lerombolják. Ki öli meg a keresztényeket? ők azok, akik úrrá lettek az ördögön. Jézus szabadságot kínál, az ördög rettegést támaszt. Jézus szabad választást kínál, az ördög erőszakkal kényszeríti rá a vallásait. Az ördög a keresztények halálát akarja. Vannak arab vagy ázsiai országok, ahol a keresztényeket csak azért ölik meg, mert keresztények. De ha azért halunk meg, mert keresztények vagyunk, Jézus életet ígér. Mi nem úgy halunk meg, ahogy mások meghalnak, Jézus azt ígéri Szent János apostol evangéliumában, hogy akik meghalnak benne, azok közvetlenül az életre mentek át.
Csak Isten által van békességünk, hívlak, hogy utánam ismételd ezt az imát: Uram Atyám Jézus nevében imádkozom, és elismerem, hogy bűnös vagyok. Ma én is a gyülekezethez akarok tartozni, követni akarlak és arra kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet, kérlek, gyógyítsd meg a betegségemet és kérlek, világosítsd fel az elmémet, segíts, hogy a Te utadon járjak. Kérlek, beszélj az elmémhez, a nevedet szólítom magamon és a családomon, a tied vagyok ámen.
Egyesek számára ez az üzenet triviálisnak tűnhet, de ma, ezen a vasárnapon olyan emberekhez szólunk, akik nem ismerik Istent, a saját nyelvükön beszélnek, hirdetik Isten üdvösségét, hívnak templomunkba, és vezetnek. hirdesd Urunk csodálatos dolgait. Jöjj az üdvösséghez! Gyertek és legyetek Krisztus tanítványai! Ámen

Pastor
Leontiuc Mariusc
Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Luterană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

834
(Visited 146 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »