ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Noțiuni preliminare: Iertarea – Teza3

Sponsori

Iertarea este cel mai mare miracol pe care Dumnezeu l-a creat pentru om, doar pentru om. Este un miracol atât de mare încât a fost încredințat chiar omului să-l pună în operă atunci când omul iartă. Iertarea este mijlocul opus pedepsei veșnice, care îndepărează vina păcatului. Despre păcat vom avea o secțiune specială, vom discuta special despre păcat. Însă pentru a înțelege ce este iertarea, trebuie mai întâi să știm ce este păcat.
Adeseori se folosește termenul de nelegiure care este distins de păcat. Păcatul este un obiect spiritual care odată creat nimeni nu-l poate distruge decât iertarea lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă neascultare față de poruncile Creatorului în timp ce nelegiuire înseamnă o nesupunere față de lege. Odată ce deliberat încălcăm poruncile lui Dumnezeu, săvârșim un păcat. Păcatele sunt clasificate de legea lui Moise ca păcate de moarte și păcate de ispășire. În cazul păcatului de moarte legea aplica o pedeapsă capitală fiind considerat o răzvrătire directă împotriva lui Dumnezeu. În Noul Testament se vestește iertarea tuturor păcatelor, stăruința într-un păcat de moarte având consecința excomunicării, iar nu a pedepsei capitale. Despre aceste lucruri vom avea deci o altă predică și notă preliminară Mărturisirii noastre de credință. Plata păcatului este exoficio moartea, astfel încât păcatul era și este ispășit prin sânge. (Evrei 9:22 Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu este iertare.)

În vechiul Tratat (legământ) sângele era cel provenit din jertfă, în Noul Tratat (legământ) sângele este cel de la Golgota, materializat fizic la fiecare act de Euharistie. Vom vedea pe parcursul acestei predici că tot ceea ce arăt este întemeiat în Scriptură, în Biblie. Aceste înțelegeri nu vin în premieră acum, astfel au înțeles Apostolii, de asemenea aceste înțelegeri sunt redate în Scrierile Valdenzilor de la Piemont, astfel este înțeles și actul Euharistiei și de către Martin Luther în Marele Catehism, respectiv în Confesio Augustane, pe care le vom dezbate pe parcursul altor secțiuni și predici.

IERTAREA ÎN VECHIUL TESTAMENT

Noțiunea de iertare ca act de ispășire o vedem prima dată la preotul Melhisdedec care binecuvintează pe Avraam. Melhisedec a adus ca jertfă pâine și vin. Melhisedec nu era evreu, astfel încât Avraam este parte a unui legământ special pentru nașterea lui Mesia. Despre Domnul Isus spune Pavel în epistola către Evrei că este preot după rânduiala lui Melhisedec, și privind la actele sale de cult (ale lui Melhisedec) așa și este. Pâinea și vinul erau semnele lui Dumnezeu ,mai dinainte de Avraam, iar Melhisedec a fost cel care a oferit benedicție (binecuântare preoțească) lui Avraam și nu invers. Cele relatate aici se sprijinesc pe pasajele biblice de la Geneza cap. 14 v. 17-24 și Epistola sf. apostol Pavel către Evrei cap. 7 ,8 și cap. 9 versetul 1

În cartea Geneza Dumnezeu ne descoperă nouă că oamenii care îi aparțin pot determina iertarea Sa în jurul lor, iertare care nu era condiționată de vreo jertfă 18:24 Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? … 18:26 Şi Domnul a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.”
Termenul de iertare apare și în legea robiei, în Exodul 23:7 Fereşte-te de o învinuire nedreaptă şi să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept; căci nu voi ierta pe cel vinovat. …23:21 Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El.
În cartea Leviticul este cel mai clar descrisă iertarea pentru evreii dinainte de Hristos, condiționată de jertfă. Sângele spăla păcatul, sânge unei alte ființe nevinovate. 4:20 Cu viţelul acesta să facă întocmai cum a făcut cu viţelul adus ca jertfă de ispăşire; să facă la fel. Astfel să facă preotul ispăşire pentru ei, şi li se va ierta…4:26 Toată grăsimea s-o ardă pe altar, cum a ars grăsimea de la jertfa de mulţumire. Astfel va face preotul, pentru căpetenia aceea, ispăşirea păcatului lui, şi i se va ierta. Iertarea era posibilă inclusiv pentru cei care nu erau evrei dar își însușeau credința 4:31 Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea jertfei de mulţumire, şi s-o ardă pe altar, şi ea va fi de un miros plăcut Domnului. Astfel va face preotul ispăşirea pentru omul acesta, şi i se va ierta.4:35 Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulţumire, şi s-o ardă pe altar, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a săvârşit, şi i se va ierta. 5:10 Cealaltă pasăre s-o pregătească drept ardere de tot, după rânduielile aşezate. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a făcut, şi i se va ierta. 5:13 Astfel va face preotul pentru omul acela ispăşirea păcatului pe care l-a făcut faţă de unul din aceste lucruri, şi i se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămâne din darul acesta să fie a preotului, ca şi la darul de mâncare.” 5:16 Să mai adauge a cincea parte la preţul lucrului cu care a înşelat Sfântul Locaş şi să-l încredinţeze preotului. Şi preotul să facă ispăşire pentru el cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, şi i se va ierta.5:18 să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta. Şi preotul să facă pentru el ispăşirea greşelii pe care a făcut-o fără să ştie; şi i se va ierta. 6:7 Şi preotul va face pentru el ispăşirea înaintea Domnului, şi i se va ierta, oricare ar fi greşeala de care se va fi făcut vinovat.” 19:22 Preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecul adus ca jertfă pentru vină; şi păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat 14:20 Şi Domnul a zis: „Iert cum ai cerut.”
În cartea Numeri, este descrisă din nou iertarea, apare însă și iertarea colectivă mai clar :
14:19 Iartă, dar, fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.”15:25 Preotul să facă ispăşire pentru toată adunarea copiilor lui Israel şi li se va ierta; căci au păcătuit fără voie şi şi-au adus darul lor, o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului şi o jertfă de ispăşire înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-au săvârşit fără voie.15:26 Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel şi străinului care locuieşte în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. 15:28 Preotul să facă ispăşire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului; când va face ispăşire pentru el, i se va ierta.
La capitolul 30:5 apare pentru prima dată Recursul iertării, Dumnezeu iartă suveran
30:5 dar dacă tatăl ei nu-i dă voie în ziua când ia cunoştinţă de juruinţa ei, toate juruinţele ei şi toate făgăduinţele cu care se va fi legat ea, nu vor avea nicio tărie; şi Domnul o va ierta, pentru că nu i-a dat voie tatăl ei.30:8 dar dacă bărbatul ei nu-i dă voie în ziua când ia cunoştinţă de juruinţa ei, el va desfiinţa juruinţa, pe care a făcut-o, şi cuvântul scăpat de pe buzele ei, cu care s-a legat ea; şi Domnul o va ierta.30:12 dar dacă bărbatul ei nu le primeşte în ziua când află de ele, orice juruinţă şi orice făgăduinţă ieşite de pe buzele ei nu vor mai avea niciun preţ, bărbatul ei nu le-a primit; şi Domnul o va ierta.
În cartea Deuteronomul ni se descrie o parte din rațiunea lui Dumnezeu, rațiune care presupune ceea ce noi oamenii denumim amnistiere. Este o formă de iertare exoficio (din oficiu) pe care omul trebuia să o facă în conformitate cu rasționamentul sabatic Deuteronomul 15:1 La fiecare şapte ani, să dai iertare. Spre exemplu în ziua de astăzi oamneii sunt atât de răi încât nu ar suporta o asemenea noțiune care pe atunci era o normă constituțională dată direct de Dumnezeu. Deuteronomul 15:2 Şi iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor, care va fi împrumutat pe aproapele său, să-i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său şi pe fratele său să-i plătească datoria. 15:9 Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta: „Ah! se apropie anul al şaptelea, anul iertării!” Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat: 29:20 Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci, mânia şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge numele de sub ceruri.

În cărțile Iosua și Împărați observăm că diferiți oameni caută iertare însă nedreptatea prin vărsare de sânge nevinovat avea consecințe dure, spune Biblia şi din pricina sângelui nevinovat pe care-l vărsase Manase şi de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte.
Iertarea individuală și iertarea unui popor sunt de asemenea clarificate ca noțiuni și condiționalități în cartea Cronici. În cartea Cronici pentru prima dată, iertarea este asociată nu doar cu rugăciunea și jertfa ci și cu Chemarea Numelui. Noi astăzi în liturghia noastră, veți vedea la cursul de liturghie, avem în partea Initio a liturghiei, un moment de chemare a Numelui lui Dumnezeu, este un act subsecvent unui sacrament. Chiar din acele vremuri, chiar înainte de Golgota, chemarea Numelui lui Dumnezeu era deosebit de importantă. Iată ce promisiuni mărețe existau
7:14 dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. 30:18 Căci o mare parte din popor, mulţi din Efraim, Manase, Isahar şi Zabulon, nu se curăţaseră şi au mâncat paştile nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei, zicând: „Domnul, care este bun, să ierte pe toţi. ” 30:20 Domnul a ascultat pe Ezechia şi a iertat poporul.

Odată cu Psalmii observăm un altfel de iertare cu o viziune mesianică, apăruse botezul stropirii (Psalmul 51:2,7). Iertarea redată în psalmi în același timp este și o profeție cu privire la timpul nostru, astfel încât Psalmii sunt parte de actualitate deși sunt scriși înainte de noul Tratat (Legământ)
Psalmi 32:1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! 32:5 Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. (Oprire). 65:3 Mă copleşesc nelegiuirile: dar Tu vei ierta fărădelegile noastre. 85:2 ai iertat nelegiuirea poporului Tău, 99:8 Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat; ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greşelile lor. 130:4 Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut.

Cea mai frumoasă concluzie însă a Vechiului Testament asupra iertării o găsim în cartea profetului Isaia în cap 55:7 Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.”
În cartea profetului Ieremia găsim din nou legătura dintre iertare și prezența celor care caută Calea Domnului. Iată 5:1 Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul. Acest pasaj arată cât de importanți suntem și noi astăzi în ochii Domnului, chiar dacă am păcătuit, iertarea vine asupra noastră. Ieremia 3:22 Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta abaterile.” – „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru. Tot în această carte este profețită forma iertării noului Legământ : Ieremia 31:34 Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” Tot în cartea profetului Ieremia ni se descoperă rațiunea lui Dumnezeu asupra iertării sub vechiul Tratat, un Dumnezeu iubitor chiar dacă legea era atât de aspră : Ieremia 33:8 Îi voi curăţa de toate nelegiuirile pe care le-au săvârşit împotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care M-au supărat şi prin care s-au răzvrătit împotriva Mea. 36:3 Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i-l fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor cea rea, şi le voi ierta astfel nelegiuirea şi păcatul.” Și desigur iertarea finală asupra poporului evreu este prinsă în Ieremia 50:20 În zilele acelea, în vremea aceea – zice Domnul – se va căuta nelegiuirea lui Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi; căci voi ierta rămăşiţa pe care o voi lăsa.
În cartea Plângerile lui Ieremia cap. 3:42 se dezvăluie puterea iertării, ea se produce atunci când este așteptată de la Dumnezeu „Am păcătuit, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!”
Promisiunea pentru cei răscumpărați de Dumnezeu, cea mai frumoasă din punctul meu de vedere o găsim în Ezechiel 16:63 .…ca să-ţi aduci aminte de trecut şi să roşeşti, şi să nu mai deschizi gura de ruşine, când îţi voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu.”

Daniel este cel care ne mărturisește că a văzut Tabernacolul din cer, locul altarului din cer. Profețiile sale sunt confirmate de Domnul Isus și se coroborează cu Apocalipsa. Concluziile acestui om asipra iertării sunt foarte importante, iată ce spune la cap.9:9 La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!
Profeții mici Osea și Amos trag un semnal de alarmă asupra respingerii lui Mesia, moment din care iertarea nu mai este posibilă
Osea 1:6 „Pune-i numele Lo-Ruhama căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta! Amos 7:8 Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „O cumpănă.” Şi Domnul a zis: „Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu, Israel, şi nu-l voi mai ierta; Amos 8:2 El a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am răspuns: „Un coş cu poame coapte.” Şi Domnul mi-a zis: „A venit sfârşitul poporului Meu, Israel; nu-l mai pot ierta!

IERTAREA NOULUI TESTAMENT

Iertarea Noului Tratat (legământ) este atributul lui Dumnezeu dar are loc și o cesiune către om. Omul poate săvârși miracolul iertării păcatelor. Păcatele celor care ne-au greșit pot fi iertate direct de către noi. Sângele jertfei de la Golgota, este instituit la fiecare act de Euharistie în mod fizic. Pentru iertarea păcatelor, pe lângă credință și rugăciune sunt efectuate sacramentele, vom găsi deci expresia apostolilor SPRE IERTAREA PĂCATELOR. Botezul vom vedea în textele biblice că este spre iertarea păcatelor deopotrivă fiind mărturia unui cuget curat. Euharistia este și ea parte la absoluția păcatelor. Vom dezbate aproape fiecare text relevant al iertării din Noul Testament pentru a vedea palpabil aceste realități spirituale.

PUTEREA OMULUI DE A IERTA
Evangheliile ne arată instituirea puterii iertării de către cel credincios, instituire minunată pe care o face Domnul Isus, Domnul și Dumnezeul nostru pe care î-L iubesc pentru iertarea Sa, pentru minunățiile sale, pentru iubirea Sa.
Matei 6:12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; 6:14 Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. 6:15 Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.18:21-22 Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.”
Marcu 11:25 Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre. 11:26 Dar, dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.”
Cel mai important verset care atestă puterea Bisericii de a ierta pe cel care a greșit față de comunitate dar și puterea Creștinului de a ierta pe cel care a păcătuit împotriva sa, este dat în Ioan 20:23 Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.”

HULA ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT
Necredința până la moarte în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea Duhului Sfânt nu beneficiază de iertare
Matei 12:31 De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. 12:32 Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
Marcu 3:28 Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta; 3:29 dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.”4:12 pentru ca, „măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.”

IERTAREA ACORDATĂ DE CREȘTINUL POCĂIT ESTE DIN OFICIU
Iertarea pe care noi o aplicăm este exoficio (din oficiu, suntem obligați să iertăm) 18:27 Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. 18:32-33 Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: „Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 33 Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine?” Luca 6:37 Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.Efeseni 4:32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.Coloseni 3:13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

SACRAMENTE ȘI ACTE SUBSECVENTE
Un pasaj foarte important din Evanghelia afântului apostol Matei este cel în care se descrie prima Euharistie (cina Domnului, împărtășanie) , prin care se dovedește caracterul de curăție și resfințire al Euharistiei, SPRE IERTAREA PĂCATELOR. Avem de a face cu porunca considerației lui Hristos Acesta este sângele Meu . Mai înainte de a muri Domnul Isus a afirmat că acesta … spre iertarea păcatelor. La Euharistie, trupul Domnului este fizic prezent prin Porunca Considerației. De aceea Euharistia este Sacrament, adică este actul sacralizator fizic 26:28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său Coloseni 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
Evanghelia lui Marcu debutează cu definiția caracterului unui botez, sacramentul botezului. Chiar dacă botezul lui Ioan este unul diferit de cel al lui Hristos (ucenicii lui Ioan au fost rebotezați) m botezul este sacralizator 1:4 a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.Luca 3:3 Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,Faptele apostolilor 2:38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. De aici este și formula corectă a crezului creștin de la Niceea Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Iertarea este instituită și prin Actul absoluției compus din mărturisitul deschis către Dumnezeu finalizată prin iertare 1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.
Actul chemării Numelui, parte a liturghiei noastre, este atestat de scriptură și este și el SPRE IERTAREA PĂCATELOR : Faptele apostolilor 10:43 Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” 2 Cronici 7:14 dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.Luca 24:47 Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.1 Ioan 2:12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.Faptele apostolilor 13:38 Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor;
CALITĂȚILE IERTĂRII
– IERTAREA ESTE CUNOȘTINȚA MÂNTUIRII
Luca 1:77 şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; Romani 4:7 „Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!Romani 5:18 …Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.
– CEL CARE ESTE IERTAT IUBEȘTE
Luca 7:47 De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.” Romani 5:16 Şi darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul a adus osânda; dar darul fără plată, venit în urma multor greşeli, a adus o hotărâre de iertare.
– IERTAREA ESTE ASOCIATĂ DE POCAINȚĂ
Faptele apostolilor 5:31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Faptele apostolilor 8:22 Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă; Efeseni 4:32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.Coloseni 2:13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.Evrei 10:18 Dar acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.

– IERTAREA APARE ÎN INETRIORUL CREDINȚEI
În Noul Testament vedem o asociere între iertare și credință Matei 9:2 Şi iată că I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!” …9:5 Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îţi sunt păcatele”, sau a zice: „Scoală-te şi umblă”? În capitolul 9:6 Avem certitudine că Domnul Isus, nu doar persoana Tatălui ci și Isus, are putere de a ierta: Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
Marcu 2:5 Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” 2:7„Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” 2:9 Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă”? 2:10 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Luca 5:20 Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!” Faptele apostolilor 13:39 şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.Faptele apostolilor 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”Iacov 5:15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

Astăzi noi avem iertarea lui Dumnezeu la dispoziția noastră atunci când ne rugăm. Dumnezeu ne oferă iertarea, sacramentaele nu condiționează iertarea, nu condiționează mântuirea dar garantează apartenența la Hristos spre iertarea păcatelor. Ceea ce trebuie reținut, că nu putem fi iertați autonom de pocăință. Pocăință înseamnă a regreta păcatul, a-l recunoaște pe Domnul Isus Domn și Mântuitor și astfel iertarea este posibilă după ce și noi iertăm. Creștinul protestant evanghelic este un creștin pocăit, el crede toată Evanghelia, el crede toate cuvintele Domnului Isus, nu exclude nici unul din ele. Iertarea noastră dată de Domnul Isus nu mai are nevoie de jertfă, jertfa a fost făcută. Iar acestă jertfă o reamintim la frângerea pâinii, la Euharistie (împărtășanie).

Fiți binecuvântați de Dumnezeu !

Prezbiter LEONTIUC MARIUS


NEWSNET Evangelical Social Network

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

986
(Visited 40 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »