REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZIT către noi Iată cum poți deveni un lucrător practic al Evangheliei ajutând biserica și postul de radio:
descarcă formularul declarația 230 MODEL_Formular_230
completează-l și depune-l la ANAF
Datele noastre: Conventia Protestantă Evanghelică Valdenză-Metodistă-Lutherană , IBAN: RO84BRDE360SV00405463600, in RON, Banca B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: BRDEROBU

ASOCIAȚIA CONVENŢIA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ VALDENZĂ – METODISTĂ – LUTHERANĂ CIF 16759059

pastor Leontiuc Marius

Despre libertate religioasă și legitimitatea noastră, poziție prezbiterală

Sponsori

Stimați frați și surori și prieteni ai bisericii noastre

Urmare a consultării cu membrii Consistoriului nostru, emit următoarea poziție publică referitoare la dreptul nostru la identitate, manifestare de credință și legitimitate.

Încă de la începutul activității mele de prezbiter au existat voci care au încercat să oprească prin forța lor proprie activitatea noastră bisericească. Fel și fel de ideologii și argumente care mai de care mai sofisticate, care deseori mi-au pus problema dacă nu cumva respectivii cetățeni au nevoie de asistență specială sau eliberare.

Da ! Am fost atacați în feluri mai puțin vizibile, alteori vizibile. De exemplu sunt câteva ziare plătite în prezent să mențină știri despre trecutul meu, trecut în păcat, trecut însă iertat de Dumnezeu și de Biserică. Este un mod prin care alții luptă împotriva bisericii defăimând slujitorul. Dar hirotonirea nouă a survenit după acest trecut și biserica mi-a ordonat să nu mă mai raportez la trecut.
Trecutul nostru în viziunea majorității celorlalte biserici nu poate fi iertat niciodată. Pastorii din alte grupări nu recunosc franc acest aspect dar îl confirmă prin convingerile lor față de consecințele asupra unei persoane. De aceea suntem SINGURA BISERICĂ CARE CREDE CU ADEVĂRAT ÎN IERTAREA PĂCATELOR; SPĂLAREA PĂCATELOR ȘI NAȘTEREA DIN NOU sau moarte față de trecut. Noi, membrii Consistoriului suntem proba directă a acestui fapt, pe fiecare Dumnezeu ne-a scăpat din ceva în trecutul nostru. Suntem iertați și astăzi slujim Biserica.

Pasionații de hulă împotriva Duhului Sfânt caută să nege lucrarea încredințată nouă de Domnul. 1 Corinteni 12:3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. Cum noi tocmai aceasta vestim, că Isus Hristos este Domnul iar cuvintele Lui sunt viața, suntem parte a lucrării Duhului Sfânt. De aceea cei care o hulesc, cei care aruncă blam, negare de chemare asupra noastră săvârșesc Hulă împotriva Duhului Sfânt. Iată avem un număr încurajator de membrii, sperăm că vom finaliza cu bine și succes înfințarea asociației religioase dacă Isus Hristos Domnul va voi. Cu toate acestea încă se fac aluzii la noi că nu suntem chemați, că nu avem legitimitate sau legitimarea unei supra-biserici. Dragi frați și surori, nu voi invoca convenția la care suntem parte în care frații noștrii suportă exact același blam, voi invoca Cuvintele lui Hristos din Evanghelia sf. ap. Matei cap. 28 versetele 19-20 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” Acest pasaj reprezintă fundamentul credinței noastre: Suntem mandatați de Hristos însuși să facem ucenici să-i botezăm și să-i învățăm poruncile Sale și El este cu noi. Este exact ceea ce facem noi și Domnul nu ne promite glorie sau respect pentru aceasta dimpotrivă ne spune „ în lume veți avea necazuri dar îndrăzniți”, să redau exact versetul din Evanghelia sf. Ioan cap 16 v. 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Isus Hristos ne cere să îndrăznim și ne promite pace în suflete iar nu respectul tuturor.

Fără a căuta în păcatele celor care ne-au greșit dar expunând modul de atac asupra grupării noastre, de exemplu un pastor care se pretinde mai lutheran ca noi, nu face parte din bisericile surori maghiară sau germană, slujind o altă formă a unei biserici americane neoficiale în România și Europa, pentru că am îndrăznit să afirm că luteranism înseamnă „păzirea și recunoașterea poruncilor lui Hristos, așa cum ne învață Luther în Marele Catehism”, m-a numit „om de nimic”, atenție pentru o convingere religioasă ce nu aduce atingere drepturilor altora. Apoi a început o campanie împotriva noastră pe pagina sa de facebook numindu-ne bisercă mincinoasă pentru că postăm poze ale unor biserici evanghelice surori din străinătate, deși noi am apelat la patrimoniu arhitectural în drept, mai departe nu am văzut căci mi-a blocat accesul. I-am ascultat o predică și am auzit din nou aluzii peste aluzii tocmai prin argumentele sale, mai jos expuse în următorul alineat.  Nu este singurul care nu are loc de noi. Tot ei, aceștia care atacă, sunt aceia care strigă că ar fi persecutați. Mai există alți cetățeni care mă ceartă de exemplu că noi îndrăznim să credem că în Euharistie există viață, există prezență fizică a lui Dumnezeu sau recent am încasat-o pe subiectul botezului, niște atacuri virulente pentru convingerea noastră. Cam la aceasta să ne așteptăm chiar din partea unora care ar trebui să fie aliații noștri. Dar, Isus ne spune să îndrăznim să vestim Evanghelia, chiar dacă avem parte de asalt asupra noastră.

Diavolul prin slujitorii lui încearcă să confiște autoritatea lui Hristos, a Cuvântului și să oprească lucrarea sub fel și fel de metode filtre ale lucrării. Cea mai veche metodă este confuzia creată între credință și meserie. Credința dragii mei, nu este  meserie, nu poți fi specialist, masterant sau doctor al Bibliei. Și eu dețin mai multe diplome de studii biblice, sunt student acum într-un program special de studiu al Bibliei, dar aceste diplome nu mă fac mai creștin sau mai legitim. Ce vrea diavolul? Să înlocuiască pe Hristos ca autoritate, cuvintele Sale care sunt valabile pentru veci erga tempus și erga omnes , cu anumite comisii umaniste care decid dacă un om este slujitor sau nu, tocmai prin aceste specializări. Prin urmare nu suntem licențiați ai Cuvântului ci doar împlinitori și credincioși. Din această cauză orice specializare a noastră biblică se organizează nisi per ius ecclesiae, adică doar prin biserică și nu altfel. Când acest argument de supra licențiere biblică dispare, diavolul vine cu reproșul chemării, că nu am fi chemați de o biserică mai mare. Isus Hristos a spus că „acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, Eu sunt prezent” (Matei 18:20), aceasta este definiția Bisericii și acei doi sau trei au toată legitimarea Bibliei să cheme la slujire. Sigur că atunci când și acest argument aste expus, slujitorii diavolului, deseori deghizați sau erijați în pastori, încearcă să vă convingă diabolic că această lucrare de vestire a Cuvântului este o greșeală, că Vestirea Cuvântului ar fi de fapt opera diavolului și cei ce o fac niște draci. Cei care împlinesc porunca de vestire, au darul prorociei (Apocalipsa 19:10) și sunt copii ai lui Dumnezeu, învățând pe alții păzirea poruncilor lui Hristos vor fi mari în împărăția cerurilor: dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor (Matei 5:19). Așa dar, contestatorii noștrii dovedit prin Cuvânt fac o slujbă a diavolului, împlinind voia diavolului. Ei nu sunt pocăiți, nu sunt nici evanghelici și nici lutherani. Ei doresc ca și islamiștii radicali, să fim pedepsiți cumva pentru că vestim Evanghelia. Și în loc să meargă să cheme pe oameni la Hristos, blamează pe cei care cheamă oameni la Hristos, oameni care ar vrea să fie preoți dar pentru că nu au ungerea Duhului nu au o lucrare vie.

Gruparea noastră religioasă nu pretinde că este altceva decât Grupare religioasă și asociație în formare iar din punct de vedere doctrinar, indiferent de părerile unora, se identifică ca fiind evanghelică și lutherană. Legea statului recunoaște forma noastră de manifestare religioasă, de identitate și cred că acest aspect este foarte important.

Biserica noastră, Biserica Protestantă Evanghelică se adresează tuturor românilor, germanilor, maghiarilor sau alte naționalități și se circumscrie formei de religie a Grupărilor religioase așa cum sunt prevăzute în Legea Cultelor din România.  Pentru a înțelege mai exact care sunt prevederile vom arăta câteva dispoziții care vizează direct gruparea religioasă.

LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 ( republicată ) privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014

Articolul 1

 • (1) Statul român respectă și garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conștiință și religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituției și tratatelor internaționale la care România este parte.
 • (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă contrară convingerilor sale și nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situație de inferioritate pentru credința, apartenența ori neapartenența sa la o grupare, asociație religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condițiile prevăzute de lege, a libertății religioase.

Articolul 2

 • (1) Libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a și-o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile și ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educație religioasă, precum și libertatea de a-și păstra sau schimba credința religioasă.
 • (2) Libertatea de a-și manifesta credința religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege și constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecția ordinii, a sănătății sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Articolul 3

 • (1) Părinții sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri
 • (2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să își aleagă singur religia.

Articolul 4

 • Orice persoană, cult, asociație religioasă sau grupare religioasă din România este liberă de a stabili și menține relații ecumenice și frățești cu alte persoane, culte sau grupări religioase și cu organizațiile intercreștine și interreligioase, la nivel național și internațional.

Articolul 5

 • (1) Orice persoană are dreptul să își manifeste credința religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri și prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât și în structuri fără personalitate juridică
 • (2) Structurile religioase cu personalitate juridică reglementate de prezenta lege sunt cultele și asociațiile religioase, iar structurile fără personalitate juridică sunt grupările religioase.
 • (3) Comunitățile religioase își aleg în mod liber structura asociațională în care își manifestă credința religioasă: cult, asociație religioasă sau grup religios, în condițiile prezentei legi.
 • (4) În activitatea lor, cultele, asociațiile religioase și grupările religioase au obligația să respecte Constituția și legile țării și să nu aducă atingere securității publice, ordinii, sănătății și moralei publice, precum și drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 • (5) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenența la culte, cu excepția desfășurării lucrărilor de recensământ național aprobat prin lege sau în situația în care persoana vizată și-a dat, în mod expres, consimțământul pentru aceasta.
 • (6) Este interzisă obligarea persoanelor să își menționeze religia, în orice relație cu autoritățile publice sau cu persoanele juridice de drept privat.

Articolul 6

 • (1) Gruparea religioasă este forma de asociere fără personalitate juridică a unor persoane fizice care, fără nicio procedură prealabilă și în mod liber, adoptă, împărtășesc și practică o credință religioasă.
 • (2) Asociația religioasă este persoana juridică de drept privat, constituită în condițiile prezentei legi, formată din persoane fizice care adoptă, împărtășesc și practică aceeași credință religioasă.
 • (3) O asociație religioasă poate deveni cult în condițiile prezentei legi.

Articolul 9 (1) În România nu există religie de stat; statul este neutru față de orice credință religioasă sau ideologie atee.

Articolul 13

 • (1) Raporturile dintre culte, precum și cele dintre asociații și grupuri religioase se desfășoară pe baza înțelegerii și a respectului reciproc.
 • (2) În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase.

De asemenea Constituția României cuprinde prevederi importante

ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

Privind la aceste texte ale legii, avem legitimitate și identitate în țara noastră. Atât din punct de vedere al Bibliei cât și al legii, noi suntem oficial recunoscuți de lege indiferent de părerile sfidătoare ale unora care nu cunosc respectul drepturilor de convingere ale altora.

În consecință, avem legitimitate biblică și legitimitate a legii.  Simpla sfidare a unora, simplul blam sau contestare al altora, sunt aspecte ce țin de desuetitudine și nu ne afectează. Biserica noastră nu are la acest moment pastori plătiți și totuși crește și ordinează. Atacurile vin din partea unora care sunt plătiți și care privesc biserica ca pe un job iar alternativa lor este privită drept concurență care este tratată cu soluții comerciale de către aceștia.

În concluzie, suntem unica biserică adresată românilor care continuă idealul lui Luther, suntem urmașii lui Hristos dar și învățați ai lui Luther , Hus, Ursinus, și Waldo sens în care dragostea și pacea sunt elementele definitorii pentru noi iar nu ura și blamul. Invit pe toți creștinii care au ezitat să ni se alăture pentru că au fost manipulați de oameni care trăiesc în ură sau care au făcut din biserică un job, să nu mai ezite ci să facă acest pas.

În consecință, SUNTEM O BISERICĂ PUTERNICĂ CARE CREȘTE ȘI IAR CREȘTE. Amin

Domnul să fie cu voi !

Prezbiter Marius Leontiuc
23 febr 2021

Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube

935
(Visited 117 times, 1 visits today)
Sponsori plată găzduire website
Biserica Lutherana Biserica Luterana pastor Leontiuc Marius
Translate »